Elektrotehnika in računalništvo

Predstavitev področja

Zaradi intenzivnega razvoja strokovnega področja elektrotehnike in računalništva se podoba slednjega venomer spreminja in ni enaka kot pred leti. Zato moramo skrbeti za ustrezno predstavitev strokovnega področja mladim, ki se odločajo za poklice in za izobraževanje na strokovnih področjih ter primerno pozornost nameniti tudi tistim, učiteljem, svetovalnim delavcem in staršem, ki po svoje zaznavajo področje elektrotehnike in računalništva in vplivajo na usmerjanje otrok v poklice ali stroko.
Elektroindustrija ima pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Kljub veliki širini strokovnega področja je slednje podprto le s štirimi izobraževalnimi področji na nivoju poklicnega in strokovnega izobraževanja: elektroenergetiko, elektroniko, telekomunikacijami in računalništvom. Zato velja, da so izobraževalni programi zastavljeni tako, da zagotavljajo široko splošno in strokovno izobraževanje, v zaključnih letnikih pa omogočajo dijakom prosto izbiro za ožje področje pri praktičnem izobraževanju in pri izbirnem predmetu. Vpis v vse programe na področju elektrotehnike je relativno velik, razvojne usmeritve v svetu in doma pa kažejo velike možnosti za zaposlitev na področju elektrotehnike in informacijskih tehnologij v prihodnjih letih.

Področji elektrotehnike in računalništva sestavljajo štiri izobraževalna pod-področja:

Elektroenergetika pomeni proizvodnjo in prenos električne energije, ki vključuje sodobno računalniško vodenje in nadzor proizvodnje in prodaje, klasične in inteligentne inštalacije, vse zahtevnejšo razsvetljavo, priklope porabnikov, izvajanje različnih meritev, pa tudi vzdrževanje in servisiranje elektroenergetskih naprav, strojev in naprav v stanovanjih, proizvodnih obratih, delavnica itd. Vpis v tovrstne programe s področja elektroenergetike je že vrsto let premajhen glede na potrebe zaposlovanja, verjetno predvsem zaradi neustrezne predstave področja elektroenergetike med mladimi in tistimi, ki mlade usmerjajo za poklicno ali strokovno področje.
 

Elektronika je področje, ki obravnava elektronske elemente - ključne gradnike vseh električnih naprav, s katerimi delamo in živimo – in smiselnim povezavam med njimi. Zdi se, da je tudi vzrok zadnjim tehnološkim revolucijam. Elektronska vezja najdemo v telefonu in v zahtevnih medicinskih instrumentih, v igračah in v vojaškem letalu, v uri in avtomatski lakirnici v tovarni, v avtu in v šolskem laboratoriju idr. Lahko rečemo, da elektronika služi vsem električnim in drugim napravam, da lahko služijo namenu ali da delujejo boljše in zanesljivejše, celo boljše, kot če je vse zaupano samo človeku. Nekako je ravno elektronika tisto osnovno področje elektrotehnike in računalništva, ki je prisotno tudi pri ostalih treh: energetiki, telekomunikacijah in računalništvu, saj navsezadnje računalnik ni nič drugega, kot skupek ogromnega števila uporov, kondenzatorjev, tranzistorjev in drugih elementov, povezanih tako, da omogočajo včasih nepojmljivo hitro izvajanje ogromnega števila raznih logičnih operacij.
 

Telekomunikacije so področje s trenutno najhitrejšim razvojem v svetu, skrbijo za hitre in varne izmenjave neskončnega števila informacij, za komunikacijo med ljudmi, med ljudmi in stroji in med stroji. Brez sodobnih komunikacij si življenja ne znamo zamišljati, ljudje vse več komuniciramo, hkrati pa tudi vse manj v istem majhnem prostoru. Informacije obkrožajo svet in so praktično dostopne vsem, ki uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo. Brez iste tehnologije skoraj ne znamo delati, proizvajati, se učiti ali zabavati. Telekomunikacije zajemajo široko področje od telefonije, video-komunikacij, izmenjave informacij. Vse to lahko poteka po kovinskih vodih, optičnih vodih in brezžično. Pri čemer pa se spreminjajo in razvijajo tudi storitve, npr. klasična telefonija prehaja v IP telefonijo… Posebno mesto pa v zadnjem času čedalje bolj zavzema internet s svojimi storitvami. Interneta pa ne moremo opredeliti bodisi zgolj v telekomunikacije ali zgolj v računalništvo, ampak se je pojavilo neko novo področje imenovano informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT, v tujini ICT).
 

Računalništvo poglobljeno obravnava delovanje računalnikov in naprav, ki jih povezujemo z računalniki; uči o učinkoviti uporabi in snovanju novih programskih orodij. Zaradi natančnosti izvajanja načrtovanih opravil, velike hitrosti in zanesljivosti delovanja računalnikov in računalniško vodenih strojev in naprav, se to področje širi do neslutenih razsežnosti. Računalniki so postali splošno orodje na vseh področjih človekove aktivnosti, skoraj vsi znamo z računalnikom nekaj početi, toda računalniški strokovnjaki skrbijo za pravilno delovanje računalnikov in ostalih perifernih naprav kot so tiskalniki, omrežja, računalniški sistemi…


Vse naprave in pripomočki, ki nas obkrožajo v vsakodnevnem življenju, na delovnem mestu in doma, pri športu, zabavi in v šoli, spadajo v področje dela elektrotehnika ali računalniškega tehnika oziroma elektrotehnika računalništva. Poznavanje in razumevanje osnov delovanja teh naprav je predmet splošne tehniške izobrazbe. Poglobljeno obravnavo za učinkovito rabo ter pomoč drugim uporabnikom pri uporabi in vzdrževanju, tudi v proizvodnji, montaži in pri ponudbi v prodaji pa zagotavljajo tisti, ki se usposobijo za poklice na področju elektrotehnike in računalništva.

Izobraževalni programi so razvrščeni po omenjenih področjih in po zahtevnosti izobraževanja v dvoletne nižje poklicne šole, triletne srednjepoklicne šole in štiriletne srednje strokovne šole. Nadaljevanje izobraževanja in prehajanje v zahtevnejše programe je zagotovljeno s sistemom izobraževalnih programov na strokovnih področjih elektrotehnike in računalništva. Na višjih strokovnih šolah s področja elektrotehnike in računalništva je to mogoče v programih Elektronika, Energetika, Telekomunikacije, Informatika.

 

Oseba za stike:
Davorin Majkus
Višji svetovalec področja III