Značilnosti izobraževalnih programov

Programi nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter višjega strokovnega izobraževanja   se razlikujejo po zahtevnosti, ciljih ter trajanju izobraževanja:

Programi nižjega poklicnega izobraževanja

Programi nižjega poklicnega izobraževanja so namenjeni učencem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in končali najmanj 7 razredov devetletne osnovne šole oziroma so končali osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu. Izobraževanje traja dve leti.

Na razpolago so široki programi nižjega poklicnega izobraževanja, v katerih se dijaki lahko usposobijo za različne poklice s področja tehnike, gradbeništva in biotehnike in preoblikovanja tekstilij.

V strokovnim modulih je poudarek na praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno teoretičnimi vsebinami. Ob zaključku izobraževanja mora dijak opraviti zaključni izpit, ki obsega izdelek oziroma storitvijo ter zagovorom. Po končanem izobraževanju je  dijak usposobljen za opravljanje del na nivoju ozkega poklicnega profila, hkrati pa lahko nadaljuje izobraževanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja.


Programi srednjega poklicnega izobraževanja  

Po programih srednjega poklicnega izobraževanja se dijaki izobražujejo za širša poklicna področja. Programi so pretežno praktično naravnani, saj vključujejo minimalno 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom. Praviloma trajajo tri leta. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja.

V programih, ki so pripravljeni za širša poklicna področja dijak lahko izbira med različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobi za določen poklic.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom. Po končanem izobraževanju imajo dijaki odprto pot bodisi v zaposlitev bodisi v nadaljevanje izobraževanje po dvoletnem izobraževalnem programu poklicno-tehniške šole.


Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja

Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja so ravno tako namenjeni učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. Trajajo štiri leta. Njihova značilnost je, da na eni strani omogočajo poklicno usposobljenost, na drugi strani pa ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor opravi peti predmet splošne mature, se bo lahko vključil v univerzitetni študij določenih smeri.

Programi obsegajo standard splošnih znanj v okviru  splošnoizobraževalnih predmetov, kot so slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina ter psihologija ali sociologija ter športna vzgoja. Programi omogočajo izbiro in s tem usmerjanje dijakov v različne poklice, saj  izobraževalni programi vključujejo obvezne strokovne module ter obvezno izbirne module, pri čemer dijak izbere enega ali več izbirnih modulov, kar določa konkretni izobraževalni program. Prosto izbirne module pripravi vsaka šola posebej skladno s svojo avtonomijo.V strokovnih modulih so opredeljene specifično poklicne in generične kompetence, v njih se prepleta strokovna teorija in praktični pouk. Pomembna sestavina kurikulov je  praktično usposabljanje z delom, ki v programih srednjega strokovnega izobraževanja obsega od 4 do 10 tednov. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz obveznih predmetov (slovenščine in strokovno-teoretični predmet) in izbirnih predmetov (tuji jezik ali matematika ter izdelek oz. storitev z zagovorom).


Programi poklicno-tehniškega izobraževanja  

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja se oblikujejo kot nadgradnja programov srednjega poklicnega izobraževanja in absolventom poklicnega izobraževanja omogočajo doseči srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna štiriletnemu strokovnemu oz. tehniškemu izobraževanju. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, za katero se uporabljajo izpitni katalogi, veljavni za poklicno maturo v ustrezni srednje tehniški oz. strokovni šoli.


Programi poklicnega tečaja

Programi poklicnega tečaja trajajo eno leto in so namenjeni kandidatom, ki so uspešno končali štiri letnike gimnazije ali strokovne šole (brez mature). Zato so dijakom priznani splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja in imajo v programu le strokovne module s praktičnim usposabljanjem z delom.

Poklicni tečaj je torej druga pot do naziva strokovne izobrazbe, za katerega obstaja tudi štiriletni program srednjega strokovnega ali tehniškega izobraževanja.


Mojstrski, delovodski ali poslovodski izpiti

Namenjeni so kandidatom s končano srednjo poklicno šolo in najmanj tremi leti ustreznih delovnih izkušenj. Izpit je sestavljen iz štirih delov: praktični del, strokovno teoretični del, poslovodno-ekonomski del, pedagoško-andragoški del. Z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom si kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo in lahko z opravljenimi izpiti iz splošnoizobraževalnih predmetov poklicne mature nadaljuje izobraževanje v višjih in visokih strokovnih šolah. Opravljanje navedenih izpitov je v pristojnosti zbornic.


Višješolski študijski programi

Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe. V višješolski študijski program se lahko vpišejo kandidati z opravljeno splošno maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002, z opravljenim mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Za vpis v določene programe (program Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov ali Organizator socialne mreže pa je potrebno opraviti še preizkus nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti.