Ključne informacije, obvestila in priporočila

Četrti predmet - PM 2020    

Zadnja posodobitev: 21. 5. 2020


Prilagoditve izvedbe četrtega predmeta poklicne mature v šolskem letu 2019/2020

Sklep o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo PM2020

Priporočila za četrti predmet – 2. del (14. 5. 2020)


Glavni poudarki

Zagovor četrtega predmeta poklicne mature se izvede v izpitnih rokih v skladu s koledarjem poklicne mature 2020. Pri izvedbi so dovoljene vsebinske in časovne prilagoditve, po eni od naslednjih možnosti:


A. Za izvedbo ni ovir oz. niso potrebne vsebinske ali časovne prilagoditve. Seveda pa je treba zagotoviti ustrezne pogoje in upoštevati zaščitne ukrepe po navodilih NIJZ.

B. Kandidat ni dokončal izdelka/storitve zaradi utemeljenih razlogov: izvedbo opiše do zaključka in zagovarja tudi neizvedeni del. Šola prilagodi merila ocenjevanja in število točk za posamezno merilo ali področje ocenjevanja.

C. Vsebinska in časovna prilagoditev izdelkov/storitev: šola lahko časovno skrajša izvedbo izpita in/ali zmanjša število delovnih preizkusov, s katerimi segmentno preveri usvojene posamezne delovne operacije, pri tem pa je pomembno upoštevanje navodil NIJZ in priporočil za izvedbo, ki so navedena v nadaljevanju.

D. Izdelava projektne naloge: kjer izdelava izdelka ali opravljanje storitve ni mogoče, kandidat namesto tega izdela in zagovarja projektno nalogo, ki sloni na empiričnem praktičnem delu z obrazložitvijo glede na razpoložljive podatke (izračuni, rezultati meritev, posnetki, raziskave, analize ...).


Priporočila za četrti predmet – 1. del (8. 4. 2020)

Priporočila bomo v skladu z aktualnim potekom dogovorov na nacionalni ravni dopolnjevali. 

Vaša vprašanja, predloge in pobude pošljite na svetovalci@cpi.si