Študijske skupine in učna gradiva

Predvideni sta dve srečanji za vsako študijsko skupino. Na srečanjih se predstavljajo izkušnje dobre prakse načrtovanja izvedbenega kurikula  in izvajanja pouka, izobraževanje udeležencev z novostmi na aktualne  strokovne teme, evalvirajo se  rezultati zaključevanja izobraževanja ter  po potrebi  se posodobijo izpitni katalogi ali se opravijo druge skupne naloge.