Potrjevanje učbenikov na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje


AKTUALNO

 

Seznam potrjenih učbenikov je objavljen v Katalogu učbenikov


Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 34/2015 in 27/17) učbenike potrjuje Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Postopek potrjevanja učnih gradiv izvaja Komisija za učbenike, koordinacija dela Komisije za učbenike pa poteka na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Strokovni svet potrdi učbenik, ki:

  • je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
  • je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogom znanja,
  • je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno področje,
  • je metodično-didaktično ustrezen,
  • je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja,
  • je jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno ustrezno oblikovan.

Pristojni strokovni svet lahko potrdi isti učbenik za določen predmet oziroma modul, ki je vključen v različne programe in stopnje poklicnega in strokovnega izobraževanja. V takšnem primeru morajo biti vsebine za posamezne programe in stopnje posebej označene in didaktično prilagojene.

Delovni predlog učbenika lahko predložijo pristojnemu strokovnemu svetu v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba. Pred vložitvijo delovnega predloga učbenika predlagatelj zaprosi komisijo pri pristojnem strokovnem svetu za imenovanje strokovnega recenzenta, ki ga predlaga sam.

Po dokončnosti sklepa o imenovanju strokovnega recenzenta predlagatelj predloži v potrditev delovni predlog celotnega jezikovno, vsebinsko in tehnično urejenega učbenika z naslovno stranjo. Učbenik, namenjen za tisk, mora biti v dokončnem 1:1 formatu, s pisnimi izjavami recenzentov, ki so opravili pregled. E-učbenik mora biti v dokončnem formatu, s pisnimi izjavami recenzentov, ki so opravili pregled.
Predlog mora vsebovati še:

Recenzent, ki poda oceno o skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki Sloveniji na določenem področju mogoče pridobiti. Recenzent, ki poda oceno o metodično-didaktični ustreznosti, mora biti vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z znanstvenim naslovom za področje metodike in didaktike.

Predlagatelj predloži učbenik, za katerega želi potrditev, Komisiji za učbenike pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje na naslov:

Center RS za poklicno izobraževanje
Komisija za učbenike
Kajuhova 32U
1000 Ljubljana