Biotehniško področje

Strokovna področja  kmetijstvo, hortikultura, gozdarstvo in naravovarstvo so sestavni del širšega, biotehniškega področja v katerega sodita tudi živilstvo in veterina.

Pestrost proizvodnih usmeritev v kmetijstvu je velika. Ta je deloma pogojena z naravnimi danostmi za kmetijsko proizvodnjo, vse bolj pa nanjo vplivata trg in ekonomski pogoji proizvodnje. Dejstvo je, da je pridelovanje hrane strateško pomembna dejavnost vsake družbe in zato tudi Slovenija namenja ohranjanju in razvoju kmetijstva posebno skrb. Na kmetijstvo pa ne moremo gledati zgolj skozi produkcijo hrane. Vse bolj pomembne postajajo tudi njegove drugotne funkcije kot so: trajna ohranitev rodovitne zemlje,  čiste vode, zraka (naravovarstvo), ohranitev poseljenosti in vzdrževanje  kulturne krajine, kar je vse pogoj za uspešen razvoj drugih dejavnosti v podeželskem prostoru. Razvito oziroma razvijajoče se podeželje pa je tudi eden odločilnih dejavnikov splošnega gospodarskega in družbenega razvoja. Tudi gozdarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in je pomembna samostojna ali vzporedna gospodarska dejavnost. Razvojne možnosti na področju hortikulture (gojenje vrtnin, okrasnih rastlin in parkovno vrtnarstvo) so zelo velike, še posebej če upoštevamo dejstvo, da imamo relativno čisto okolje in ugodne naravne danosti.  

Hiter razvoj tehnologij, vse večja specializacija, uvajanje sonaravnih in okolju prijaznih proizvodnih programov in tehnik, čimbolj hitro prilagajanje proizvodnje sodobnim potrebam trga in tržnim nišam, pa zahtevajo ustrezno izobražen kader.

 

Oseba za stike:
Helena Žnidarič
helena.znidaric@cpi.si