Izobraževalni programi

Ponudba izobraževalnih programov na biotehniškem področju je velika. Pokriti so vsi nivoji izobraževanja, od nižjega poklicnega, preko srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehniškega do višjega strokovnega izobraževanja. Dijaki in študenti imajo možnost, da si glede na svoje želje in sposobnosti izberejo primeren poklic.

Na področju kmetijstva, hortikulture in gozdarstva so bili, skladno z evropskimi in slovenskimi cilji razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja, prenovljeni vsi izobraževalni program. Za področje naravovarstva pa sta bila razvita nova programa Naravovarstveni tehnik in višješolski študijski program Naravovarstvo. Programi so sodobni, atraktivni in odražajo razvojne vizije posameznih strokovnih področij. Dosežena je tudi večja programska prožnost in avtonomija šol.

Novi izobraževalni programi prinašajo kar nekaj pomembnih novosti. Vsi programi so pripravljeni na podlagi enega ali več poklicnih standardov. So modularno zgrajeni, kompetenčno zasnovani, večji poudarek je na povezovanju splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja. V vse programe je vključeno praktično usposabljanje z delom. Na nacionalni ravni je opredeljenih 80% vsebin, 20% programa pa oblikuje vsaka šola sama. Takšno odpiranje kurikula omogoča večjo vsebinsko fleksibilnost in odzivanje na potrebe lokalnega gospodarstva in želje dijakov. Vsi programi so kreditno ovrednoteni in dajejo možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Ponudba programov na področju kmetijstva, hortikulture, gozdarstva in naravovarstva po stopnji izobraževanja je podana v spodnji tabeli.

 

Vrsta izobraževanja
Trajanje KT
Ime izobraževalnega programa

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

2 leti, 120 KT

1.    Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

3 leta, 180 KT

2.    Gospodar na podeželju

3.    Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

4.    Vrtnar

5.    Cvetličar

6.    Gozdar

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

4 leta, 240 KT

7.    Kmetijsko podjetniški tehnik

8.    Hortikulturni tehnik

9.    Gozdarski tehnik

10.  Naravovarstveni tehnik

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI)

2 leti, 120 KT

11.  Kmetijsko podjetniški tehnik

12.  Hortikulturni tehnik

Višje strokovno izobraževanje

2 leti, 120 KT

13.Upravljanje podeželja in krajine

14.Hortikultura

15.Gozdarstvo

16. Naravovarstvo

Ključne informacije o posameznem izobraževalnem programu so vam na voljo v poklicnem kažipotu.