April 2007

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

Sprejeti poklicni standardi

Na 97. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki je bila v

petek, 30. marca 2007,  so bili sprejeti naslednji poklicni standardi:

Strokovno področje Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija:

 • Operater/operaterka grafične priprave
 • Operater/operaterka za ofsetni tisk
 • Operater/operaterka za flekso tisk
 • Operater/operaterka v kartonaži
 • Asistent/asistentka kamere
 • Snemalec/snemalka

Kontaktna oseba: barbara.velkov@cpi.si

Strokovno področje Lesarstvo:

 • Tehnolog/tehnologinja lesarstva
 • Operater/operaterka lesarske tehnologije

Kontaktna oseba: darja.starkl@cpi.si

Strokovno področje Gostinstvo:

 • Kuharski mojster/mojstrica
 • Mojster/mojstrica strežbe

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

Strokovno področje Gradbeništvo:

 • Asfalter/asfalterka

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

Sprejeti so bili tudi naslednji katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Strokovno področje Gostinstvo:

 • Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica
 • Natakarski pomočnik/natakarska pomočnica

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

Strokovno področje Tekstil:

 • Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

Prenova izobraževalnih programov

V letu 2007 nadaljujemo z uvajanjem izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, ki so zasnovani v skladu z novimi Izhodišči. V septembru 2007 bo z izvajanjem novih izobraževalnih programov začela že 4. generacija. Skupno se z realizacijo novih programov ukvarja ali pa se nanjo pripravlja  že 99 programskih učiteljskih zborov na 55 šolah.

 

Učbeniki in učna gradiva

S prenovo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja bodo številni učbeniki, ki so potrjeni za stare programe, izgubili veljavnost. Na zadnji seji strokovnega sveta so člani opozorili na problem pomanjkanja učnih gradiv za nove programe. Seveda bo treba še naprej podpirati izdelavo temeljnih učbenikov za posamezna strokovna področja in izobraževalne programe. Hkrati pa bo treba spodbujati tudi nastajanje takšnih učnih gradiv, ki bodo bolj fleksibilna in se bodo hitreje odzivala na razvoj stroke, zahteve lokalnega okolja in  potrebe posameznih udeležencev izobraževanja.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si

 

Poročilo o spremljavi izobraževalnih programov

Na 97. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje (30.marca 2007) je bilo predstavljeno Končno poročilo spremljanja novih in prenovljenih izobraževalnih programov Steklar, Oblikovalec stekla, Mlekar in Pomožni administrator. Znotraj programov so bila spremljana področja: praktično izobraževanje, uspešnost in zaposlitvene možnosti dijakov, ocenjevanje znanja, uresničevanje temeljnih novosti izobraževalnega programa ter učna gradiva.

Rezultate spremljanja bi lahko strnili v nekaj ugotovitev:

 • Delodajalci izražajo pripravljenost za komunikacijo in sodelovanje s šolo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ker želijo kadrovati in usposobiti kvalitetno delovno silo. To velja predvsem za delodajalce deficitarnih poklicev. Sicer bi veljalo razmišljati o načinih spodbujanja delodajalcev.
 • V 'ne-masovnih' programih z upadajočim vpisom, naj bi sočasno s prenovo potekala promocija poklica.
 • Izraža se jasna potreba po informiranju in svetovanju učencem OŠ pri izbiri izobraževalne poti oz. poklica ter po svetovanju dijakom pri izbiri nadaljnje poti v življenju (ali izobraževanje ali zaposlitev).
 • Novosti Izhodišč se uspešno uvajajo, sama implementacija pa bi bila lahko še temeljitejša.
 • V 'ne-masovnih' programih bi bilo potrebno na šolski ravni spodbujati nastajanje učnih gradiv, predvsem za strokovno-teoretična področja, pa tudi za splošno-izobraževalne vsebine, povezane s stroko. Uvajanje učne mape bi bilo smiselno zaradi pomanjkanja učnih gradiv za strokovno-teoretične predmete ter zaradi zastarevanja učnih gradiv.

Kontakt: marko.borko@cpi.si

 

Nove publikacije

 

Razumevanje podjetniškega načina življenja

Priročnik Razumevanje podjetniškega načina življenja je namenjen tako učiteljem podjetništva kot tudi vsem tistim učiteljem, ki želijo v učnem procesu vzpodbujati podjetno razmišljanje in razvijati podjetniško kulturo.

Gradivo obsega 5 modulov in vsebuje številne praktične primere ter vaje, ki jih lahko učitelji uporabijo v učnem procesu. Z uporabo aktivnih metod učenja, kot so igre vlog, diskusije, delo v skupinah, intervjuji s podjetniki ipd., dijake motivira v smislu, da postane učenje bolj privlačno, zanimivo in koristno.

 

Povezovanje praktičnega izobraževanja v šoli in delovnem procesu

Priročnik Povezovanje praktičnega izobraževanja v šoli in delovnem procesu je nastal kot podprojekt v sklopu projekta Izdelovanje metodologij in drugih strokovnih podlag za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja na Centru RS za poklicno izobraževanje. Delovno skupino so usmerjala vprašanja in potrebe izvajalcev praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih in učiteljev, ki bi želeli svojim dijakom in njihovim staršem stati ob strani in jim svetovati ob nenehnih spremembah zakonodaje in pravilnikov, ki določajo pravila povezovanja praktičnega izobraževanja v šoli in delovnem procesu.

V priročnik so vključeni vzorci različnih dokumentov, ki so potrebni za uspešno izvedbo praktičnega izobraževanja. Primerni so tako za praktično izobraževanje za študente višjih šol kot za praktično usposabljanje z delom za dijake srednjih šol. Priročnik in vzorci dokumentov so dostopni tudi v elektronski obliki na spletni strani www.cpi.si.

 

Ocenjevanje v novih programih

Priročnik Ocenjevanje v novih programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja je namenjen programskim učiteljskim zborom, ki uvajajo nove izobraževalne programe, ter šolam, ki se na te programe pripravljajo.

Cilj novih izobraževalnih programov je razviti poklicne in splošne kompetence, ki vodijo do celostne usposobljenosti posameznika. Novemu konceptu izobraževalnih programov in drugačnemu načinu izvedbe le-teh sledi tudi nov koncept ocenjevanja, ki je predstavljen v tem priročniku. V njem boste našli teoretična izhodišča, v skladu s katerimi se je ob upoštevanju novih evropskih smernic oblikoval koncept ocenjevanja v novih programih. Predstavljeni so novi pristopi ocenjevanja kompetenc, ki spodbujajo avtonomno vlogo šol. Teoretična izhodišča so ponazorjena z zgledi dobre prakse.

Priročnik je dostopen v knjižni ali v elektronski obliki na naši spletni strani.

 

Mednarodni projekti

Mednarodna konferenca v okviru projekta Restart: Early School Leavers - »Mladostniki, ki zaključijo šolanje brez kvalifikacij«

Dne 22. in 23. 2. 2007 je v okviru projekta Restart: Earlly School Leavers in v organizaciji Centra RS za poklicno izobraževanje, potekala že 3. mednarodna konferenca, ki so se je udeležili predstavniki vseh v projekt vključenih držav. Konferenca je bila prvenstveno osredotočena na predstavitev različnih inovativnih pristopov, programov oz. projektov, ki se izvajajo v posameznih državah in vključujejo mlade z izkušnjo izpada iz izobraževalnega sistema. Ti programi so namenjeni ponovni vključitvi v redno izobraževanje ali na trg dela. Na konferenci so prisostvovali tudi omenjeni mladi. Predstavili so lastne izkušnje soočanja s posledicami izpada iz sistema ter njihovo sedanje življenje. Spregovorili so tudi o svojem delu, ki je prvenstveno vezano na delo z mladimi, ki se znajdejo v podobnih težavah.

Več na naslednji povezavi.

Kontakt: barbara.bozic@cpi.si

 

Cominter

24. in 25. maja 2007 bo v organizaciji CPI potekalo srečanje partnerjev v okviru LDV projekta COMINTER. Osnovna tema srečanja bo implementacija profila za mednarodno poslovanje v višješolsko izobraževanje. Projektni partnerji prihajajo iz Francije, Nizozemske, Portugalske, Italije, Grčije, Romunije ter Španije in Švice, ki sta zunanja partnerja.

Kontakta oseba: julijana.cosic@cpi.si

 

ProTrain

V okviru projekta ProTrain nastaja 7 modulov, ki naj bi omogočili dijakom na praktičnem usposabljanju z delom, da razumejo vlogo, naloge in odgovornost v okviru splošnega delovnega procesa podjetja. Cilj projekta je, da bi s kombinacijo teh modulov dosegli optimizacijo delovnega procesa z vidika kakovosti. Moduli bodo predstavljeni na 2. projektnem srečanju, ki bo 9. in 10. maja 2007 na Švedskem.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si

 

New Hospitality

Prvi produkt projekta  New Hospitality  je metodološki pripomoček za izdelavo raziskave na področju gostinstva in turizma. Njegov namen je postaviti čimbolj operativen okvir, ki bo omogočil poenoteno zbiranje podatkov v teoretični raziskavi ter terenski raziskavi med partnerji. Poenotena predstavitev je pomembna tudi zaradi jezikovnih razlik med partnerji, zato bomo razvili tudi glosar, ki bo omogočil razumevanje terminov, ki se bodo uporabljali v raziskavi.

Metodološki pripomoček je razvil italijanski partner (Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica) in ga poslal v panelno obravnavo nacionalnim nadzornim skupinam. V Sloveniji je nadzorna skupina imela že dva sestanka, in sicer 25. januarja 2007, ko je metodološki pripomoček pregledala, ter  3. aprila 2007, ko je skupina pregledala osnutek prvega dela raziskave.

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

 

Evropska banka za razvoj modularno grajenega kurikula in izobraževalnih tehnologij – EMCET2

12. in 13. aprila se bo v Parizu odvijal predzadnji sestanek projektne skupine. Na sestanku se bo testirala baza podatkov, ki je osnova za oblikovanje Omrežja modularnih izobraževalcev (ModENet) in dokončno se bo oblikoval vprašalnik za ugotavljanje kompetenčnega profila učiteljev, ki poučujejo v modularnih programih. Več osnovnih informacij o partnerjih in projektu je možno dobiti na internetni strani.

kontaktna oseba: urska.marentic@cpi.si

 

Happy farm

Happy farm je projekt, namenjen izobraževanju za zagon in delo v okviru socialnega podjetništva – ekonomije na kmetiji in podeželju. Med pomembnejšimi cilji so zagotovitev nove možnosti zaposlitve za težje zaposljive osebe, ki so najbolj ranljive na trgu dela, preprečiti njihovo socialno izključenost in zvišati kakovost življenja.

Za uresničitev ciljev, zastavljenih v projektu, bo CPI pripravil enotni poklicni standard za vse države, medtem ko se bo usposabljanje za pridobitev kvalifikacije prilagajalo potrebam posamezne ciljne skupine.

Za pregled sistemov nacionalnih poklicnih kvalifikacij in ugotavljanje potreb po posameznem profilu poklica med partnerskimi državami je CPI pripravil vprašalnika in izvedel raziskavo.  Prvi produkt projekta so že izpolnjeni vprašalniki partnerjev iz Avstrije, Madžarske, Belgije, Irske in Slovenije.

Kontakt: urska.marentic@cpi.si

 

Usposabljanje za NPK

Usposabljanje svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) bo potekalo 17. in 18. aprila 2007 na Centru RS za poklicno izobraževanje

Udeleženci usposabljanja

 • se seznanijo s potmi pridobivanja NPK s poudarkom na certificiranju NPK,
 • spoznajo pomen svetovanja v postopkih preverjanja in potrjevanja,
 • spoznajo pravne podlage in postopek preverjanja in potrjevanja NPK,
 • se usposobijo za pripravo portfolia kandidatov,
 • se usposobijo za izvedbo svetovalnega pogovora s kandidatom in
 • se usposobijo za uporabo registracijsko informacijskega sistema

Kotizacija znaša 72,61 EUR, prijavite pa se lahko po e-pošti barbara.kuncic@cpi.si. Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da se prijavite najkasneje do torka, 10. aprila 2007.

 

Rast kakovosti CPI

Center RS za poklicno izobraževanje je oktobra 2006 v sodelovanju z Inštitutom za učeče se podjetje začel s triletnim projektom Rast kakovosti. Projekt je namenjen rasti kakovosti CPI-ja in vzpostavitvi koncepta učeče se organizacije v vsakodnevnem življenju CPI-ja.

V mesecu februarju 2007 smo končali s prvim korakom projekta Rast kakovosti z naslovom Gremo v prihodnost. Oblikovali smo poslanstvo, vizijo in strateški načrt razvoja CPI-ja v naslednjih treh letih. Načrt že konkretiziramo v skupnem in individualnih letnih delovnih načrtih.