April 2014

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Aktualno - eksterno preverjanje na poklicni maturi


Od uvedbe poklicne mature (2002) si Center RS za poklicno izobraževanje prizadeva, da bi se drugi predmet poklicne mature preverjal eksterno. Naša prizadevanja so se uresničila, saj je Državna komisija za poklicno maturo na svoji 15. redni seji, 14. marca 2014, v skladu s 14. členom Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) ustanovila prvi dve Državni predmetni komisiji za drugi predmet poklicne mature, in sicer za predmeta Zdravstvena nega in Vzgoja predšolskega otroka.


Komisiji sta sestavljeni iz učiteljev stroke, predstavnika visokošolskih zavodov in strokovnjaka s Centra RS za poklicno izobraževanje. Prepričani smo, da se bo z delovanjem prvih dveh komisij dvignila kakovost izpitov poklicne mature, saj bo zagotovljena večja veljavnost, objektivnost, zanesljivost in pravičnost izpitov, istočasno pa bo dosežena večja transparentnost.


Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 144. seji  SSPSI dne 22.11.2013 so bili sprejeti sledeči poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:


Novi poklicni standardi/katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Strokovno področje Storitve/Turizem:

  • Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Svetovalec/svetovalka za destinacijski management


Revidirani poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Strokovno področje Storitve/Turizem:

  • Poklicni standard Svetovalec/svetovalka za destinacijski management

Strokovno področje Zdravstvo:

  • Poklicni standard Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
  • Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
  • Poklicni standard Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
  • Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Refleksoterapevt/refleksoterapevtka


Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK - junij 2014


Razpisujemo novi rok usposabljanja, in sicer 4. in 5. junija 2014 na Centru RS za poklicno izobraževanje. Prijave sprejemamo do 30. maja 2014 oz. do zapolnitve prostih mest.

Program in druge podatke vam bomo posredovali ob prijavi. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti barbara.kuncic@cpi.si.


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Priročnik za uporabo ECVET orodij v projektih mobilnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

V okviru projekta nacionalne skupine ECVET ekspertov, financiranega s strani sredstev

Evropske komisije in MIZŠ, katere člana sta tudi Darko Mali in Barbara Kunčič iz Centra RS za poklicno izobraževanje, je nastal Priročnik za uporabo ECVET orodij v projektih mobilnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Osredotoča se na uporabo ECVET orodij v procesu pred, med in po usposabljanju v tujini.

ECVET orodja (obrazci) so v pomoč učiteljem in koordinatorjem mobilnosti, da skupaj s partnerji lažje

načrtujemo učne izide in načine, kako jih bodo dijaki dosegli. Pričakujemo, da bomo s tem priročnikom pripomogli k temu, da bo usposabljanje v tujini bolj pregledno sestavljeno iz dejavnosti, ki bodo povečale usposobljenost naših dijakov in njihove možnosti za zaposlitev.


Priročnik je dostopen na spletni strani


Mapa učnih dosežkov

Nagradni natečaj za mapo učnih dosežkov 2014 je še odprt. Rod za oddajo je 24. april 2014.

Več informacij


Seminar klasične animacije

Na CPI organiziramo različne seminarje za študijske skupine. V okviru študijske skupine za medije smo organizirali seminar klasične animacije, na katerem so udeleženci spoznali in ponovili osnovno teorijo animacije in animiranega filma ter se skozi kratke naloge preizkušali v različnih tehnikah klasične animacije. Rokovali so s plastelinom, risbo, kolažnim papirjem, kredo in šolsko tablo ... pa tudi z računalniškimi orodji in programi.

Seminar sta vodili mag. Hana Repše in Tatjana Urbič. V uvodnem predavanju so bile predstavljene različne tehnike animacije in razlike med njimi, osnovne zakonitosti animiranja ter faze same produkcije animiranega filma.  Sledile so vaje, v katerih so udeleženci spoznavali različne tehnike in zakonitosti, ki jih je treba upoštevati za kakovostno animiranja objektov.  Ves čas  je potekala tudi evalvacija opravljenega dela.Potrjeni so bili 3 novi učbeniki:

 • Z. Žalar: Elektrotehnika v mehatroniki, založba Utva – za programa Tehnik mehatronike in Mehatronik operater
 • V. in U. Rupnik: Plesna umetnost, Tehniška založba Slovenije – za program Predšolska vzgoja
 • D. Mavrin in T. Šubic: Osnove živilstva, DZS – za programe Živilsko prehranski tehnik, Slaščičar, Pek, Mesar, Mlekar in Živilec

Več v katalogu učbenikov


Izvirni znanstveni članek na področju karierne orientacije

Sodelavec CPI mag. Miha Lovšin je za revijo CEPS journal napisal izvirni znanstveni članek z naslovom Nekateri vzroki za nizko privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja. Članek lahko preberete na povezavi.


Projekti vseživljenjskega učenja

Mapping

V projektu prenosa inovacij Mapping smo marca 2014 izvedli opazovanje poteka individualiziranega učenja na Danskem in Finskem. Strokovnjaki iz 5 držav (Združeno kraljestvo – Wales, Nizozemska, Danska, Finska in Slovenija - Anica Justinek in Jelka Čop iz CPI) so za opazovanje uporabili posebno matriko, ki smo jo predhodno razvili v projektu in ki vsebuje različne kazalnike na ravni učencev, učiteljev, izobraževalnega okolja in sistema. Opazovalna matrika je tudi že prvi rezultat tega projekta; gre za orodje, namenjeno kolegialnemu presojanju na področju izvajanja individualiziranega učenja.

V nadaljevanju projekta bomo povratne informacije vseh strokovnjakov zbrali in uredili, v okviru posameznih držav pa bomo tudi pregledali možnosti za uporabo novih metod in principov individualiziranega učenja v lokalni praksi.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si


Zaključek pilotnega testiranja in zadnji partnerski sestanek projekta eVET2EDU

Konec februarja 2014 smo na projektu zaključili s pilotnim testiranjem e-tečaja »Kako oblikovati in izvajati spletni tečaj«. Učitelji strokovnih predmetov, ki so sodelovali v testiranju, so s tečajem in novo pridobljenim znanjem zelo zadovoljni. Znanja, ki so jih pridobili, že s pridom uporabljajo pri svojem delu. Tiste, ki tečaja niso dokončali, smo prav tako povprašali za mnenje, saj so tudi njihove povratne informacije za nas koristne pri prilagoditvi tečaja in izdelavi zaključnega izdelka projekta.

Konec marca smo se partnerji projekta srečali tudi na četrtem, žal zadnjem partnerskem sestanku v Splitu na Hrvaškem. Lepa okolica nam je spodbudila motivacijo za kakovostno delo. Na dvodnevnem sestanku smo pregledali vse pripombe in komentarje, ki smo jih zbrali med pilotnim testiranjem, in pripravili akcijski načrt za prilagoditev tečaja ter za razširjanje, koriščenje in trajnostno vzdrževanje rezultatov projekta.


Več informacij o napredku projekta lahko najdete na spletni strani projekta evet2edu.eu


ECOVET – spodbujanje sistema ECVET v kvalifikacijah na področju zelenega gospodarstva

Osnovni namen projekta ECOVET je primerjati obstoječe kvalifikacije in izobraževalne poti, ki usposabljajo za »zelene« poklice v sodelujočih partnerskih državah (Italija, Slovenija, Španija, Romunija, Grčija in Avstrija), in jih narediti transparentne in primerljive. Fokus je na kvalifikacijah, pridobljenih v programih  srednjega poklicnega izobraževanja. V projektu želimo oblikovati skupne enote učnih izidov za partnerske države z upoštevanjem ECVET metodologije. Na ta način bomo omogočili medsebojno razumevanje vsebine kvalifikacij ter  vzpostavili podlago za  učno mobilnost učencev in delavcev med partnerskimi državami.

Projekt se je začel oktobra 2013, trajal bo dve leti, CPI pa v njem sodeluje kot eden izmed partnerjev. Na uvodnem sestanku februarja 2014 v italijanski Sieni smo partnerji pregledali vsebino projekta, metode dela, dorekli roke in zadolžitve posameznih partnerjev.

Kontakt:  barbara.kuncic@cpi.si  in  jure.suligoj@cpi.si


Q-Placements: VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements

Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom (PUD) je eno izmed pomembnejših področij za uvajanje mladih v delovni proces in za njihovo zaposlovanje. Zagotavljanje kakovosti izvedbe usposabljanja temelji na skupnem razumevanju vlog posameznih sodelujočih v postopku, kar pa še ne zagotavlja predvidenega uspeha. Projekt se zato loteva problematike PUD tako, da bomo najprej analizirali trenutno stanje PUD v državah partnerskih organizacij, nato pa pripravili vodnik za organizatorje PUD in mednarodno delavnico, ki bo povezala organizatorje PUD v mednarodnem okolju.

Projekt se je začel novembra 2013, traja dve leti, v njem pa sodeluje 6 organizacij iz štirih različnih držav: Španije, Latvije, Nizozemske in Slovenije. Novembra 2013 smo se udeležili prvega srečanja projekta Q-placements v Terrassi v Španiji, kjer smo pregledali zadolžitve, dorekli terminologijo, roke in se seznanili s samo izvedbo projekta . Prva naloga – pregled in analiza stanja v posamezni državi na področju PUD-a – je v teku. Zaključila se je  faza anketiranja organizatorjev PUD-a na šolah in mentorjev PUD-a v podjetjih, v pripravi pa so nacionalna poročila. Naslednji sestanek je predviden jeseni v Atenah.

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si   in jure.suligoj@cpi.si  

Več: http://qualityplacements.eu/  


VETAAL- Development of a training path for European Furniture Experts in Designing and Manufacturing of AAL Integrated Furniture for the Care and Support of Elderly and Disabled People

Nega in oskrba starejših in invalidnih oseb postaja vedno večji izziv za družbo. Na potrebe naraščajoče starejše populacije se odziva tudi  pohištveni sektor, ki z izdelavo pohištva,  prilagojenega za starejše osebe, odpira novo  tržno nišo na trgu. Med proizvajalci primanjkuje strokovnega  osebja, ki bi  bilo usposobljeno za izdelavo in oblikovanje prilagojenega pohištva  v okviru posebnih varnostnih in mehanskih zahtev (označbe CE, ISO standardi,…), s čimer bi izpolnili pravne in varnostne zahteve za evropske in mednarodne trge. Projekt VETAAL želi s pripravo programov usposabljanja za izdelovalce »pametnega pohištva za starejše« zapolniti vrzel  manjkajočih  potrebnih znanj za  delavce v pohištveni industriji. Glavni cilj projekta VETAAL je tako  izboljšanje poklicnih kompetenc zaposlenih glede na  zahteve trga na področju pohištvenega sektorja.

CPI v projektu VEETAL sodeluje kot eden izmed partnerjev. Konec novembra 2013 je bil v španski Murciji organiziran uvodni sestanek, kjer so partnerji iz sodelujočih držav (Španija, Slovenija, Velika Britanija, Poljska, Italija in Avstrija) dorekli dinamiko in samo izvedbo projekta. Naslednji sestanek bo v začetku maja 2014 v Ljubljani.

Kontakt: darja.starkl@cpi.si  in jure.suligoj@cpi.si  

Več na: http://k2.dpico.webfactional.com/


Sodelovanje na študijskem obisku tujih strokovnjakov v Sloveniji

CPI je sodeloval na študijskem obisku, ki je potrekal v času od 31. 3. do 4. 4. 2014 na Srednji šoli Metlika, udeležili pa so se ga ravnatelji šol, inšpektorji in managerji s področja šolstva iz naslednjih evropskih držav: Madžarska, Češka, Latvija, Litva, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Norveška, Portugalska in Španija. Tema obiska so bili sodobni pedagoški pristopi v 21.stoletju. Svetovalka CPI Jelka Čop je udeležencem predstavila trende v poklicnem in strokovnem izobraževanju – individualizacijo, učne situacije, uporabo IKT ter portfolio.

 

Cedefopove novice

CPI kot nacionalna točka Cedefopove mreže ReferNet je od 8. do 9. aprila 2014 gostil regionalno srečanje mreže ReferNet za področje srednje in južne Evrope. Točke ReferNet po navodilih Cedefopa zbirajo podatke, jih analizirajo, priravljajo poročila ter poročajo o dogodkih in novostih s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja v posmameznih državah. Ena od pomembnih točk na dnevnem redu regionalnega srečanja je bilo tudi vajeništvo.


Napovedi glede zaposlovanja v EU

Zadnje napovedi  Cedefopa kažejo, da se bo zaposlenost v obdobju 2013-2020 v EU povečala za približno 2 %. Cilj – 75-odstotna zaposlenost oseb, starih od 20 do 65 let – pa je očitno izven dosega.

 

Več informacij 

Kljub visoki brezposelnosti pa se nekatera podjetja še vedno soočajo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile. Pojav neujemanja spretnosti s potrebami na trgu dela povzema najnovejše Cedefopovo tematsko sporočilo. Dosegljivo je na spletni strani


On the way to 2020: national and international data for vocational education and training and lifelong learning policies

Kaj statistični podatki pravijo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter politiki vseživljenjskega učenja v posameznih državah? Kaj ti podatki pomenijo v primerjavi z evropskim povprečjem in v primerjavi z drugimi državami članicami?

Odgovor na ta vprašanja lahko poiščete v statističnem pregledu na spletni strain


Statistični podatki so dopolnjeni s kratkimi komentarji o ključnih vidikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja v posameznih državah. Pregled zajema statistične podatke za 32 izbranih indikatorjev, vključuje pa 28 držav EU ter Republiko Makedonijo, Islandijo, Norveško, Švico in Turčijo.


Pa še zadnja iskrica:

Učni izidi (ang. learning outcomes, v slovenščini se uporabljajo še izrazi učni rezultati, učni dosežki in rezultati učenja) pomenijo znanje, spretnosti in kompetence, standardizirane na določeni kvalifikacijski ravni. So izjave o tem, kar kandidat na neki kvalifikacijski ravni po zaključenem učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se odločiti.

Učni izidi so lahko oblikovani v povezavi s tečaji, programskimi enotami, z moduli, s programi. V teh povezavah se učni izidi povezujejo v kvalifikacijo oz. izobrazbo.


(Povzeto po Slovensko ogrodje kvalifikacij. Predlog medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Ljubljana, 2011).