December 2006

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

* Novice s strokovnega sveta

Na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje 24. 11. 2006 so bili sprejeti poklicni standardi na naslednjih področjih:

Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija:

 • Medijski asistent/medijska asistnetnka
 • Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
 • 3D in video oblikovalec/oblikovalka
 • Oblikovalec/oblikovalka zvoka
 • Montažer/montažerka slike in zvoka
 • Medijski arhivist/medijska arhivistka

Kontaktna oseba: barbara.velkov@cpi.si

Poslovanje in uprava

 • Administrator/administratorka
 • Komercialni referent/komercialna referentka
 • Teletržnik/teletržnica
 • Referent/referentka v podpori bančnega poslovanja
 • Referent/referentka v bančni komerciali
 • Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka
 •   Tajnik/tajnica
 • Tehnični komercialist/tehnična komercialistka
 • Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju
 • Bančni komercialist/bančna komercialistka
 • Asistent/asistentka v podpori bančnega poslovanja
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za poštni promet
 • Organizator/organizatorka poslovanja
 • Poslovni sekretar/poslovna sekretarka

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

Elektrotehnika, energetika:

 • Monter/monterka mehatronskih sklopov – III. stopnja zahtevnosti
 • Pomočnik/pomočnica elektroinštalaterja – III. stopnja zahtevnosti
 • Monter/monterka inteligentnih inštalacij – IV. stopnja zahtevnosti
 • Elektroeneregetik/elektroenergetičarka – IV. stopnja zahtevnosti
 • Elektronik/elektroničarka – IV. stopnja zahtevnosti
 • Sistemski elektroenergetik/elektroenergetičarka – V. stopnja zahtevnosti
 • Sistemski elektronik/elektroničarka – V. stopnja zahtevnosti
 • Operater/operaterka avtomatiziranih postrojev – V. stopnja zahtevnosti
 • Snovalec/snovalka industrijske elektronike – VI. stopnja zahtevnosti
 • Snovalec/snovalka avtomatiziranih sistemov – VI. stopnja zahtevnosti
 • Snovalec/snovalka elektroenergetskih naprav – VI. stopnja zahtevnosti
 • Tehnolog/tehnologinja elektroenergetike – VI. stopnja zahtevnosti

Telekomunikacije:

 • Sistemski inštalater/inštalaterka elektronskih komunikacij – V. stopnja zahtevnosti
 • Sistemski operater/operaterka elektronskih komunikacij – V. stopnja zahtevnosti
 • Tehnolog/tehnologinja za gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijski omrežij, sistemov in naprav – VI. stopnja zahtevnosti
 • Snovalec/snovalka telekomunikacijskih omrežij, sistemov in naprav – VI. stopnja zahtevnosti
 •   Diagnostik/diagnostičarka telekomunikacijskih sistemov – VI. stopnja zahtevnosti

Računalništvo:

 • Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov – V. stopnja zahtevnosti
 • Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov – V. stopnja zahtevnosti
 • Koder/koderka algoritmov – V. stopnja zahtevnosti

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

Rudarstvo:

 • Pomočnik/pomočnica rudarja
 • Rudar/rudarka
 • Rudar miner/rudarka minerka
 • Izvajalec/izvajalka ognjemetov
 • Bogatilec/bogatilka mineralnih snovi
 • Upravljalec/upravljalka površinskega kopa
 • Geotehnik/geotehnica za podzemna dela
 • Geotehnik/geotehnica za površinska dela
 • Geotehnični laborant/laborantka
 • Geotehnolog/geotehnologinja

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

Prevozne storitve:

 • Špediter/špediterka
 • Voznik/voznica v cestnem prometu
 • Odgovorna oseba v cestnem prometu

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

 

* Izobraževalni programi

Uvajanje novih programov

24. novembra je bil 2. sestanek projektne skupine z vodji delovnih skupin, ravnatelji pilotnih šol in predstavniki ostalih socialnih partnerjev, ki sodelujejo pri uvajanju pilotnega programa SPI Avtoserviser in pilotnih programov SSI – Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja.

Udeleženci so se seznanili s ključnimi ugotovitvami 2. poročila spremljanja uvajanja IPSPI Avtoserviser in s poročili delovnih skupin. 

Spremljanje izobraževalnih programov

Pripravljeno je Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser. Poročilo je nastalo v sodelovanju različnih praktikov in strokovnjakov. Za ilustracijo navajamo odgovor mentorja dijakov na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, ki smo jih spraševali, kako bi lahko še povečali kakovost praktičnega usposabljanja:

»Z večjim prenosom praktičnih znanj v sam teoretični del šolanja. To pomeni, da bi pri določenih predmetih kot predavatelji sodelovali mentorji iz prakse.«

 

Podrobno smo spremljali naslednja področja:

 • načrtovanje izvedbenih kurikulov,
 • uresničevanje ciljev ključnih kvalifikacij,
 • preverjanje in ocenjevanje,
 • praktično izobraževanje,
 • načrtovanje integriranih ključnih kvalifikacij in
 • usposabljanje. 

Z drugim vmesnim poročilom dopolnjujemo in poglabljamo ugotovitve iz prvega poročila. Namen zbiranja različnih podatkov o poteku poskusa je odgovarjanje na sistemsko vprašanje o uspešnosti poskusa ter podpora učiteljem praktikom v procesu uvajanja.

V decembru bo poročilo predstavljeno na pristojnih strokovnih svetih, načrtujemo pa tudi objavo v sklopu CPI publikacij Stopničke.

Kontaktna oseba: katja.jeznik@cpi.si

 

Zaključevanje v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja

V novih programih srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je cilj doseči večjo vsebinsko povezanost ter prepletenost znanja in razvoj poklicnih in splošnih kompetenc, je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje sprejel nov koncept zaključevanja. Nov zaključni izpiti, ki se bo začel izvajati v šolskem letu 2007/08, bo obsegal dve izpitni enoti, in sicer:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine kot maternega jezika) in
 • zaključnega projektnega dela.

Pri zaključnem projektnem delu kandidati izkažejo doseganje ciljev s področja načrtovanja, izvedbe (izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve), vodenja dokumentacije,  zaključi se s strokovnim razgovorom. Zaključno projektno delo se izvaja po projektni metodi dela.

Kontaktna oseba: katja.jeznik@cpi.si

 

* Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

Spremljanje certifikatnega sistema

CPI v letih 2006 in 2007 po naročilu MDDSZ vodi projekt Spremljanje certifikatnega sistema. Aktivna partnerja v projektu sta Andragoški center Slovenije in Državni izpitni center.

Glavni cilji projekta so naslednji

 • Identificirati učinkovitost povezovanja izobraževanja in NPK
 • Ugotoviti vrednosti certifikatov  NPK za udeležence in za delodajalce
 • Preveriti ustreznost dokumentov, postopkov, obrazcev, baz podatkov
 • Analizirati učinkovitost delovanja partnerjev v sistemu

 

29.11.2006 smo organizirali delavnico, na kateri smo predstavili rezultate projekta v letu 2006. Glavni rezultati so pripravljeni vprašalniki za različne ciljne skupine, analiza katalogov za certificiranje NPK in preglednice že pripravljenih katalogov za certificiranje, po dejavnostih in po statističnih regijah. Zelo zanimive so bile predstavitve primerov dobrih praks izvajanja certificiranja NPK za socialno oskrbovalko na domu in za upravljalca strojev v proizvodnji.

 

Priznavanje neformalnega in informalnega učenja

Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sta sprejeli odločitev o sodelovanju naše države v aktivnosti OECD za 2006 in 2007 na temo priznavanja neformalnega in informalnega učenja. Po sklepu ministrstev je nosilec projekta Center RS za poklicno izobraževanje, poleg že navedenih ministrstev pa sodelujejo še: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Andragoški center Slovenije in Zavod RS za šolstvo.

V letu 2006 pripravljamo poročilo o stanju na področju priznavanja neformalnega učenja, v 2007 pa nas bo obiskala ekspertna skupina OECD, ki bo preučila delovanje sistema in konkretne primere izvajanja certificiranja NPK. Priporočila bodo pomagala pri nadaljnji graditvi sistema priznavanja neformalnega učenja v Sloveniji.

Kontaktna oseba: veronika.slander@cpi.si

 

* Začel se je veseli december. Naj bo vesel in prijeten tudi za vse vas. Novo leto, ki mu sledi, pa naj bo polno uspehov in zadovoljstva.