December 2010


Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Projekti Evropskega socialnega sklada

Center RS za poklicno izobraževanje je 6. septembra 2010 na zaključni konferenci na  Brdu pri Kranju predstavil dosežke ESS projekta »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010«.


Zaključno poročilo projekta in rezultate si lahko ogledate na spletni strani http://www.cpi.si/mediji/publikacije.aspx


V drugi polovici septembra smo na Centru pričeli z novim ESS projektom »Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012«. Več informacij o samem projektu si lahko ogledate na spletni strani http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess.aspx


* Izobraževalni programi


Na spletnem naslovu http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx lahko preberete poročila o spremljavah, ki so v letu 2010 potekale na Centru RS za poklicno izobraževanje:


Poročilo o spremljanju izvajanja postopkov priznavanja neformalnega znanja, ki prinaša vpogled v trenutno stanje o tem, v kolikšnem obsegu in kako se priznavanje neformalnega znanja pri dijakih in udeležencih izobraževanja odraslih v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju ter pri študentih višjih strokovnih šol dejansko izvaja. Ugotovljeno je bilo, da izobraževalne organizacije večinoma sistem dokaj dobro poznajo in so zagotovile potrebne podlage za izvedbo postopkov. Dejansko izpeljani postopki, predvsem pri dijakih, pa še niso zelo številčni.

Kontakt: helena.znidaric@cpi.si

Evalvacija izvedbenega kurikula (Povezovanje splošnih in strokovnih znanj ter poklicnih veščin v izvedbenem kurikulu): Namen evalvacije je bil pridobiti vpogled na učinke, ki jih je prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja povzročila na delovanju in razmišljanju pedagoškega kadra. Analiza je pokazala velik kvalitativni napredek pri načrtovanju izvedbenega kurikula  in  izvajanju izobraževalnih programov glede na stanje pred prenovo. V prvem letu uvajanja je bila aktivnost usmerjena predvsem v načrtovanje izvedbenega kurikula. V nadaljevanju je zaslediti vse večjo  usklajenost načrtovanja in izvedbe programov. Učitelji sedaj bolj poznajo celotni izobraževalni program, postali so izvajalci programa, in ne le svojega predmeta. V prihodnje bo potreben razmislek o tem, kako dejansko dosegati cilje, ki so ključni za posamezni izobraževalni program, in kako čim več tega, kar je šolam že uspelo načrtovati na ravni izvedbenega kurikula, prenesti še v vsakodnevno pedagoško prakso.

Kontakt: jelka.drobne@cpi.si


Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja je zajelo praktično vsa strokovna področja. Zanimalo nas je, kako se pri oblikovanju odprtega kurikula šole povezujejo z socialnimi partnerji in okoljem, kako poteka načrtovanje in oblikovanje modulov, kako šole umeščajo odprti kurikul v svoje izvedbene kurikule, kako je s potrjevanjem in javno objavo tega dela programov ter kdo, kje in na kakšen način izvaja te module. Analiza je pokazala, da je trenutno stanje na tem področju zadovoljivo, hkrati pa osvetljuje tudi nekatere pomanjkljivosti, na katerih bomo okrepili svetovanje in delo s šolami. Poteka tudi evalvacija strukture odprtih kurkulov, ki bo pokazala stanje na področju ciljne, vsebinske in časovne razdelitve ter kreditnega ovrednotenja modulov.

Kontakt: igor.leban@cpi.si


* Povezovanje s trgom dela


10 let nacionalnih poklicnih kvalifikacij

V zadnjih desetih letih je bilo v Sloveniji na področju razvoja nacionalnih poklicnih kvalifikacij narejeno veliko, izdanih je bilo kar 60.000 certifikatov. Za skupine, ki jim je sistem NPK namenjen, smo pripravili nov logotip in celostno podobo, v skladu s tem pa naslednja promocijska gradiva in vsebine:

  • splošno brošuro, ki je namenjena predvsem kandidatom za nacionalne poklicne kvalifikacije
  • različne zgibanke po posameznih strokovnih področjih, prav tako namenjene kandidatom za nacionalne poklicne kvalifikacije
  • brošuro za podjetja, s katero se delodajalcem predstavlja prednosti nacionalnih poklicnih kvalifikacij za razvoj njihovega kadra
  • spletne strani http://www.npk.si  
  • številne ostale promocijske materiale z logotipom nacionalne poklicne kvalifikacije


* Projektno sodelovanje

N.E.T. Work

Po uspešno opravljeni nacionalni delavnici, ki je potekala v okviru 3. partnerskega sestanka junija v Ljubljani, se je projekt prevesil v drugo polovico. V pripravi so podlage za izvedbo začrtanega poskusnega obdobja, kjer se bodo preverjale kompetence na podlagi pripravljenega gradiva. V ta del projekta bomo vključili tudi šole, ki izvajajo program Gastronomija in turizem.

Novembra se je CPI udeležil tudi koordinacije ECVET projektov v Pragi, kjer so bile predstavljene usmeritve za nadaljnje delo.

Kontakt:  barbara.kuncic@cpi.si  in  jure.suligoj@cpi.si

Več: http://www.ecvet-network.eu/

http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/tekociprojekti/net-work.aspx


EQF-PROQS

Konec meseca oktobra smo se udeležili drugega sestanka projekta EQF-PROQS, katerega namen je ugotoviti, kako socialno-ekonomski, institucionalni in kulturni dejavniki vplivajo na primerljivosti in združljivosti kvalifikacij v gradbeništvu, gostinstvu in inženirstvu v 7 različnih državah.

Na sestanku smo podrobneje obravnavali prvo sintezno poročilo, kako se v različnih državah oblikujejo in nastanejo kvalifikacije, tako z metodološkega kot institucionalnega vidika. Pri tem smo poskušali poiskati podobnosti in razlike med posameznimi državami glede na posamezne parametre (centralizacijo sistema, moč institucij, vlogo deležnikov ipd.). Prav tako smo obravnavali metodologijo za pripravo naslednjih nacionalnih poročil ter dopolnili novo pripravljeno spletno stran projekta.

Kontakt: borut.mikulec@cpi.si

Več: http://www.eqf-proqs.eu/en


EUROPAPRENEUR

Konec meseca oktobra je CPI v Ljubljani gostil še zadnje dejanje projekta Europapreneur, in sicer evalvacijsko delavnico projekta. Predstavljeni so bili rezultati iz sredine oktobra, ko je bila na CPI-ju nacionalna evalvacijska delavnica z različnimi deležniki in uporabniki vidikov podjetništva v izobraževalnih programih oz. programih usposabljanja.  Predstavljena je bila tudi spletna učilnica, do katere lahko dostopajo vsi (prevedena je v 6 jezikov, tudi slovenskega) in v prvi vrsti ponuja splet vaj za preverjanje kompetenc v podjetništvu. Gre za aplikacijo, katere namen je širša uporaba tako med dijaki kot tudi učitelji. Ker je odprtega tipa, se lahko nove vaje in pristopi vseskozi nalagajo, tako da njena vrednost ves čas raste.

Ideja je, da bi projekt nadaljevali v sklopu novega projekta Leonardo da Vinci prihodnje leto. Veliko bo odvisno od finskega partnerja, ki bi prevzel koordinacijo.

Kontakt: mirjana.kovac@cpi.si

Spletna aplikacija: http://europapreneur.net


TIP TOE

Projekt TIPTOE se dotika problema interpretacije in aplikacije nivojev Evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) na področju trgovine. Cilj projekta je, da razkrije izvor razlik v opredelitvi poklicnih profilov kot podlagi za izobraževalne programe. Namen testiranja Evropskega ogrodja kvalifikacij kot skupne stične točke v primerjanju nacionalnih izobraževalnih sistemov je priprava študije za dosego razumevanja med področjem izobraževanja in trga dela.

Novembra 2010 je potekal zaključni sestanek delovne skupine, kjer je bil predstavljen dokončni model »ravnila evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK)« kot pripomočka za umeščanje kvalifikacij v EOK. Ravnilo je rezultat sinteze različnih aktivnosti znotraj projekta:

  • izdelava primerjalne študije obstoječih poklicev na področju trgovine z vidika trga dela;
  • izdelava primerjalne študije obstoječih kvalifikacij na področju trgovine z vidika izobraževalnega sistema;
  • pretvorba poklicev in izobraževalnih programov na področju trgovanja v predlagane referenčne stopnje EOK.

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si

Več: http://www.evta.net/tiptoe/home_tiptoe/index.html

 

RECOMFOR

Od decembra 2008 sodeluje CPI kot partnerska organizacija v mednarodnem Leonardo da Vinci projektu RECOMFOR, ki predstavlja nadgradnjo uspešno zaključenega mednarodnega projekta COMINTER. V projektu sodeluje 24 partnerjev javnega in zasebnega partnerstva iz 10 evropskih držav, nosilec projekta je francoski konzorcij, ki ga predstavljajo CGI (Francoska konfederacija združenj predstavnikov mednarodne trgovine), MEN  (Ministrstvo za šolstvo) in CIEP (Pedagoški center). Projekt je odgovor na učne potrebe posameznikov in delodajalcev, gre pa tudi za bogatenje ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpiranje povezovanja socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile ter izvedbo evropskih politik.

V projektu se pripravlja tudi osnutek platforme za mobilnost študentov poklicnega in strokovnega izobraževanja (NETINVET). Njen cilj je priznavanje ter prenos kvalifikacij po sistemu Evropskega prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET). 28. in 29. marca 2011 bo v Parizu potekala ustanovitvena konferenca združenja, v katerega bo vključenih preko 70 šolskih centrov in preko 20 zborničnih organizacij. Več informacij o pripravi platforme za izvajanje mobilnosti v poklicne in strokovnem izobraževanju dobite na www.netinvet.eu ali projektni strani www.recomfor.eu .

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si


B-Prof

V oktobru 2010 se je začel nov Grundtvig projekt B-Prof (Informal Training Recognition in Welding). V ta namen je bilo konec novembra 2010 organizirano tudi zagonsko srečanje na Portugalskem v Porto Salvu, kjer je tudi sedež Evropskega združenja varilcev (EWF), ki je tudi vodja projekta.

Projektni partnerji smo se na začetku seznanili z vsemi delovnimi paketi in njihovimi nalogami. Vsebina projekta je namenjena varilskemu sektorju oz. starejšim varilcem. Zaznava se pomanjkanje sistemov certificiranja in priznavanja izkustveno in neformalno pridobljenih znanj pri varilcih. Namen projekta je torej med partnerskimi državami vzpostaviti enoten sistem, ki bi uredil to področje in hkrati motiviral starejše varilce k pridobitvi kvalifikacije na področju varilstva. Gre za ovrednotenje in prepoznavanje že obstoječih znanj. V prvem sklopu bo potrebna podrobna analiza obstoječih sistemov in možne primerjave oz. poenotenje preko KSC matrik (znanja, spretnosti in kompetence). Partnerji smo dorekli tudi dinamiko poročanja in roke posameznih akcij. Naslednji sestanek organizira CPI v juniju 2011 v Ljubljani.

Kontakt: barbara.kunčič@cpi.si in jure.suligoj@cpi.si


* Razno


Več kot 10 milijonov Europass življenjepisov pripravljenih prek spleta  

Uporaba dokumentov Europass je daleč presegla vsa pričakovanja, kar samo potrjuje, kako pomembna je ta pobuda za učence in zaposlene v Evropi. Do oktobra 2010 so uporabniki prek spleta ustvarili več kot 10 milijonov življenjepisov, s čimer so za  7 milijonov presegli cilj 3 milijonov dokumentov Europass do leta 2010, ki ga je zastavil komisar Ján Figel.       

Cedefop (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) je že od samega začetka tesno sodeloval pri pripravi in  uresničevanju pobude Europass. Pobuda predstavlja niz dopolnilnih evropskih orodij, h katerim je Cedefop pomembno prispeval, vključno z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK) in Evropskim sistemom kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET). Razvoj omenjenih skupnih evropskih orodij je posledica okrepljenega sodelovanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju med Evropsko komisijo, državami članicami in socialnimi partnerji v zadnjih osmih letih.

Več: www.europass.si  


SIRIKT 2011

Objavljen je razpis za oddajo prispevkov za SIRIKT2011, ki bo od 13. do 16. aprila 2011 potekala v Kranjski gori. Razpis in vse dodatne informacije dobite na http://www.sirikt.si/


POGLEDI 2010

Izšla je nova številka Pogledov, biltena za spodbujanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V Pogledih predstavljamo Slovensko ogrodje kvalifikacij, novosti na področju ocenjevanja in zaključevanja in prilogo k spričevalu Europass.  Po intervju smo tokrat odšli na TŠC Kranj, poleg tega smo še povzeli raziskavo o učnih težavah dijakov, projekt kolegialnega presojanja kakovosti, pa še kaj se bo našlo.

 

Če si želite zagotoviti svoj izvod, nam pišite na info@cpi.si