December 2012

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Zaključek projekta Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010–2012


Na Centru RS za poklicno izobraževanje smo letos zaključili obsežen ESS projekt z naslovom Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010–2012. Rezultate smo predstavili na zaključni konferenci 11. Septembra 2012. Utrinke s konference in vse predstavitve si lahko ogledate na spletni strani http://www.cpi.si/novica.aspx?id=236

Rezultate projekta smo zbrali v preglednem biltenu Pogledi, ki ga najdete na spletnem naslovu http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/CPI_Pogledi_2012_WEB.pdf

Publikacije, ki so nastale v okviru projekta, pa lahko najdete v naši spletni knjižnici www.izvirznanja.si


*     Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 137. seji SSPSI dne 12.10.2012 so bili sprejeti sledeči revidirani poklicni standardi:

 • Strokovno področje Storitve – Prevozne storitve – Dejavnost skladiščenja
  • Upravljalec dvigal/upravljalka dvigal
  • Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal


Sprejeti so bili tudi sledeči novi Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Strokovno področje Storitve – Prevozne storitve – Dejavnost skladiščenja:
  • Upravljalec dvigal/upravljalka dvigal
  • Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal


*    Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Seminarji za delo z dijaki s posebnimi potrebami

S projekti, sofinanciranimi iz evropskih sredstev, smo v preteklih letih na CPI pridobili precej znanja in izkušenj za delo z dijaki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke poklicnih in strokovnih šol. Tudi na tem področju želimo biti v podporo strokovnim delavcem šol ter delodajalcem še naprej. V letu 2012 smo tako speljali različne programe seminarjev, kot so:

 • Praktično usposabljanje z delom za dijake s posebnimi potrebami (seminar za delodajalce ter organizatorje PUD-a)
 • Kako integrirati gibalno ovirane dijake ter dijake s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v redne oddelke poklicnih in strokovnih šol (seminar za učiteljske zbore)

Za šolsko leto 2012/2013 sta v katalogu KATIS na voljo še dva programa, ki sta namenjena učiteljskim zborom:

 • Kako integrirati gluhe in naglušne dijake ter dijake s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v redne oddelke poklicnih in strokovnih šol
 • Kako integrirati slepe in slabovidne dijake ter dijake s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v redne oddelke poklicnih in strokovnih šol

Kontakt: alenka.turičnik@cpi.si


Novi učbeniki

Potrjen je bil učbenik Osnove zdravstvene nege, za modul Zdravstvena nega v programu Zdravstvena nega.

Katalog učbenikov: https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/default.aspx


Prosto dostopna učna gradiva

V projektih konzorcijev šol in šolskih centrov so nastala številna uporabna učna gradiva, do katerih lahko prosto dostopate in jih uporabljate pri pouku (pod pogoji, ki jih določa licenca CC: Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji.)

V odprti spletni učilnici Srednje ekonomske šole Celje http://www.s-ses.ce.edus.si/ucilnica/ (prijavite se lahko kot gost) so dostopna gradiva za programe Ekonomski tehnik, Trgovec  in Predšolska vzgoja. Ta gradiva so nastala v okviru projekta UnisVET.

Gradiva s področja elektrotehnike in računalništva, gostinstva in turizma, lesarstva, logistike in prometa,  strojništva in rudarstva ter zdravstva so dostopna na spletni strani projekta Munus 2 http://munus2.tsc.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=48  

Gradiva za programe na področju biotehnike najdete v odprti spletni učilnici projekta Biotehniške šole http://www.konzorcij-bss.bc-naklo.si/ (prijavite se lahko kot gost).


Ključna kompetenca Samoiniciativnost in podjetništvo

Vabimo vas v spletno učilnico Ključna kompetenca samoiniciativnost in podjetništvo. V njej boste našli kup koristnih dokumentov in povezav, med drugim tudi Smernice za uresničevanje vključevanja ključnih kompetenc v izobraževalne programe

Spletna učilnica dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom, najdete pa jo na povezavi http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8668


*    Projekti vseživljenjskega učenja

B-PROF

Z zaključno konferenco v Lizboni 8. novembra 2012 se je zaključil projekt B-Prof, katerega namen je bil razvoj kvalifikacije za varilca za skupni evropski prostor. Partnerji projekta iz Portugalske, Španije in Slovenije smo v medsebojnem sodelovanju pripravili smernice za priznavanje in vrednotenje neformalno in izkustveno pridobljenih znanj na področju varilstva, da bi promovirali poklic varilca in izkušenim delavcem zagotovili možnost potrjevanja neformalno pridobljenih znanj za področje varjenja. Smernice za priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj vključujejo profil poklica varilca, predvidene načine preverjanja, ocenjevanja, kadrovske pogoje za komisijo ter obrazce, ki se uporabljajo v postopku preverjanja in potrjevanja. Po opravljenih pilotnih študijah v vsaki od držav je bilo ugotovljeno, da je pripravljena metodologija sicer ustrezna, potrebne pa bodo še nekatere prilagoditve, predvsem v smislu kompatibilnosti do sistema ECVET in posledično do EQF ravni.

Več o projektu najdete na spletni strani www.bprof.net/

Kontakt: barbara.kuncic@cpi.si

MATCH

Glavni cilj projekta MATCH  je razvoj in izdelava funkcionalnega spletnega orodja (od testne verzije do dinamičnega orodja), ki bo povezoval kompetence migrantov, pridobljenih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih pridobivanja znanj in spretnosti, s poklicnimi profili glede na potrebe trga dela. Sistem bodo vzpostavile gospodarske zbornice, izobraževalni centri za usposabljanje in druge institucije, ki v lokalnem sistemu delujejo kot posrednice za razvoj delovne sile, saj združujejo potrebe delodajalcev in jih povezujejo z iskalci zaposlitve.

Projekt je trenutno v zaključni fazi. V preteklih mesecih smo partnerji projekta s pomočjo spletnega orodja na reprezentativnem vzorcu testirali upravičence - končne uporabnike. Na srečanju v Ljubljani maja 2012 smo ugotovili nekatere pomanjkljivosti ter predlagali možnosti izboljšav. Konec novembra 2012 smo projekt predstavili zainteresiranim predstavnikov iz Slovenije s področja migracij, kjer smo med drugim ugotavljali tudi možnosti vzpostavitve t.i. “one-stop shops” ("vse na enem mestu"). Na teh mestih ( zbornicah in izobraževalnih organizacijah) bomo lahko ponudili celostne informacije, nasvete in pomoč za migrante.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta match.cpv.org   

Kontakt: barbara.velkov-rozman@cpi.si

VET CERT

Slovenija je bila tiha partnerica v projektu VET CERT, ki so ga vodili Avstrijci. V projektu so bili razviti:

 1. Profili kompetenc oseb, odgovornih za razvoj in zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in sicer: vodij kakovosti v šolah za poklicno izobraževanje, ravnateljev, šolskih inšpektorjev. Koncept certificiranja predpostavlja možnost priznavanja  pridobljenega znanja ne glede na to, ali je bila pot formalna, neformalna ali informalna.
 2. Okvirni kurikul za usposabljanje skupaj s konceptom certificiranja znanja, ki  je pripravljen za dve različni ciljni skupini in je tudi kreditno ovrednoten.  Usposabljanje s petimi moduli je namenjeno vodjem kakovosti na šolah (12 KT), usposabljanje ravnateljev in šolskih inšpektorjev pa je zgrajeno iz dveh modulov  (6 KT). Obema ciljnima skupinama je en modul skupen.

Avstrijci bodo opisani model usposabljanja in certificiranja znanja na področju razvoja in zagotavljanja kakovosti implementirali v svoj nacionalni sistem izobraževanja in usposabljanja učiteljev, in sicer tako v začetno izobraževanje kot tudi v nadaljnje strokovno usposabljanje učiteljev.

Kontakt: sasa.grasic@cpi.si  

ROQET

V novembru smo zaključili dve leti trajajoč projekt ROQET, katerega namen je bila zasnova, razvoj ter uporaba postopka za samoevalvacijo kompetenc učiteljev in mentorjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Postopek nudi celovito metodologijo in vsa potrebna orodja za zagotavljanje kakovosti, pri tem pa ohranja zaupnost pridobljenih podatkov in avtonomijo strokovnega osebja.

Aktivnosti projekta so bile:

 • izdelava mape kompetenc kot orodja za strokovni razvoj učiteljev in mentorjev,
 • oblikovanje profila odličnosti učiteljevega strokovnega delovanja,
 • oblikovanje vprašalnika za samoevalvacijo kompetenc,
 • prilagoditev programskega orodja za samoevalvacijo (QUTE), izdelava priročnika za njegovo uporabo,
 • uporaba in testiranje programskega orodja,
 • priprava in izvedba delavnic za izboljševanje kompetenc učiteljev.

Preizkušeno orodje za samoevalvacijo je na razpolago osebju v šolah za uporabo. Končni uporabniki rezultatov projekta so učitelji in mentorji, dijaki in študentje ter vodstva šol.

Več: www.self-assessment-in-vet.eu

Kontakt: darko.mali@cpi.si

(e)VET2EDU

Letos oktobra smo začeli s projektom, s katerim želimo ponuditi pomoč učiteljem in mentorjem v poklicnih šolah pri uvajanju dinamičnih, odprtih in inovativnih metod. Gre za e-tečaj, ki temelji na inovativnih pedagoških metodah (spletno sodelovanje, refleksije, vzajemno učenje) in uporabi različnih odprtokodnih orodij. Projekt bo ponudil znanja, ki bodo učiteljem in institucijam omogočile vključevanje teh orodij v nove kvalifikacijske okvire in trenutne načine poučevanja. E-tečaj bo prosto dostopen v devetih jezikih skupaj s podrobnim priročnikom.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://evet2edu.eu

Kontakt: tanja.logar@cpi.si


Twinning projekt Makedonija

V okviru Twinning projekta med Centrom RS za poklicno izobraževanje in Centrom za poklicno izobraževanje v Skopju poteka projekt modernizacije poklicnega izobraževanja v Makedoniji.  Cilj projekta je reformirati poklicno izobraževanje v skladu s potrebami trga dela in z evropskimi trendi. Projekten aktivnosti smo začeli s pripravo 51 poklicnih standardov, iz njih smo razvili 25 standardov kvalifikacij in sedaj  so v pripravi  13 izobraževalnih programov.

Reforma  vključuje tudi usposabljanje direktorjev šol,  učiteljev,  mentorjev v podjetjih in svetovalcev Centra za poklicno izobraževanje v Skopju. Usposabljanja so se začela oktobra 2012 in se bodo nadaljevala do maja 2013.

Odziv poklicnih in strokovnih šol v Makedoniji je zelo dober, direktorji in učitelji zelo pozitivno sprejemajo  reformo, predvsem pa slovenske izkušnje  in priporočila, ki jih posredujejo slovenski strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu.

Kontakt: mirjana.kovac@cpi.si

 


Usposabljanje direktorjev poklicnih šol is Skopja, Tetova in Kumanova.

Usposabljanje je bilo  6. 12. v Skopju.


*    Novice s Cedefopa

10 let mreže Refernet

Cedefopova mreža Referenet, ki zbira informacije o nacionalnih sistemih in politikah poklicnega in strokovnega izobraževanja v državah članicah EU ter Islandiji in Norveški, letos praznuje 10-letnico delovanja. Ob tej priložnosti na CPI pripravljamo posebno številko biltena Pogledi, v kateri bomo predstavili aktivnosti Cedefopa in jih povezali z našimi, slovenskimi pogledi na situacijo, v kateri se je znašlo poklicno in strokovno izobraževanje.


Prehod iz izobraževanja v svet dela


Na Cedefopu so izdali novo publikacijo, v kateri je predstavljeno poročilo o izidih mladih na trgu dela v različnih državah Evrope. Poročilo se ukvarja s tem, kako različne stopnje in smeri izobraževanja vplivajo na zaposlitvene možnosti, prehod v svet dela, kakovost zaposlitve in plače.

Publikacija je v PDF obliki dostopna na spletni strani http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx  


*    Srečno 2013

V letu 2012 smo zaključili obsežen projekt ESS Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti. Izkušnje smo si pridobivali tudi s sodelovanjem v prenovi poklicnega izobraževanja v Republiki Makedoniji. In ob tem ugotovili, koliko dobrega imamo v Sloveniji.

V prihodnjem letu želimo, da bi nam vsem uspelo tisto dobro ohraniti, tisto manj dobro pa izboljšati. In da bi ob tem osebnostno zrasli.

Srečno 2013!