Iskrice
 
 
Center RS za poklicno izobraževanje, januar 2017
 
Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si
 
 
 
 
Izpostavljamo
 
Predlog Zakona o vajeništvu
 
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o vajeništvu, s katerim želi še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa.
Vajeništvo začenjamo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018, in sicer naprej v 4 programih srednjega poklicnega izobraževanja: oblikovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir. Projekt pilotne izvedbe vajeništva, ki je v pripravi in ga bo vodil CPI, na podlagi javnega razpisa v različnih delih sofinancirajo MIZŠ, ESS (Evropski socialni sklad) in MGRT. MIZŠ na podlagi javnega razpisa, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zagotavlja sredstva za usposabljanje mentorjev v podjetjih, delodajalcem bo sofinanciral stroške nagrade vajencev in strošek mentorja v podjetju, predstavnikom delodajalcev in šolam pa bo zagotavljal tudi sredstva za sodelovanje pri pripravi vajeniške izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja. MGRT pa bo delodajalcem sofinanciral strošek varovalnih sredstev za vajenca in nadomestila stroškov prevoza in prehrane za vajenca.

 
 
 
 
Povezovanje izobraževanja in trga dela
 
Posvet Umeščanje kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij
9. 12. 2016 je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal posvet o umeščanju kvalifikacij v SOK, ki ga je organiziral Center za poklicno izobraževanje. Oglejte si poročilo in gradivo s posveta.

Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znan
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«, ki ga vodi CPI. Namen projekta je strokovno ovrednotiti različna orodja, deležnike (delodajalci, sindikati, zbornice in interesna združenja, ministrstva, izobraževalne institucije ter člani komisij, izvajalci, svetovalci, kandidati v sistemu NPK) ter postopke, ki se uporabljajo in delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter jih implementirati v prakso.
Projekt bo spodbujal vzpostavitev fleksibilnega sistema izobraževanja, usposabljanja in vrednotenja neformalnega ter priložnostnega učenja, ki bo omogočal lažje prehajanje med izobraževanjem in trgom dela. Na sistemski ravni se bo zagotovil razvoj transparentnih relevantnih kvalifikacijskih struktur, ki bodo v korist tako delodajalcem kot učečim. Z različnimi aktivnosti se bodo razvijala orodja kot podlaga za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, ki bodo podpirala certificiranje in pridobitev javne listine, ki izkazuje poklicne kvalifikacije. Pri izvajanju se bodo sistematično vključili socialni partnerji oziroma ključni deležniki pri definiranju učnih izidov in kvalifikacij, preko katerih se bodo vsebine uskladile s potrebami trga dela.

Kako narediti znanje vidno?
Udeležili smo se Cedefopove konference o strategijah za priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja How to make learning visible v Solunu. Oglejte si gradivo s konference.

Pogledi o razvoju poklicnih spretnosti
Izšla je nova številka biltena Pogledi, v kateri boste našli razmišljanja o razvoju poklicnih spretnosti, pa tudi konkretne podatke o potrebah po poklicnih spretnostih ter njihovi ponudbi na trgu dela. Elektronska izdaja je na voljo tukaj, za tiskano izdajo pa pišite na info@cpi.si

 
 
 
 
Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja
 
Programi za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori projektu »Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022«, ki ga vodi CPI.
Namen projekta je podpora hitrejšemu prepoznavanju potreb po izobraževanju v podjetjih in razviti dvajset prilagojenih programov usposabljanja in izpopolnjevanja, kot nove oblike nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Programi bodo pripomogli k pridobivanju, izboljšanju in poglabljanju tistih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi spremenjenih in novih tehnologij ter narave dela v podjetju. Tako bo dosežena večja konkurenčnost posameznikov in podjetij.

Programi, ki bodo namenjeni zaposlenim s končano srednjo poklicno ali strokovno šolo ali višjo strokovno šolo, bodo zapolnili vrzel v ponudbi usposabljanja predvsem za delavce, ki so zaposleni v manjših podjetjih in se redkeje vključujejo v usposabljanja. Zaposleni bodo s tem lažje ohranjali svoja delovna mesta, saj bodo svoje znanje dopolnili, nadgradili in posodobili.

Promocija poklicnega izobraževanja
Dercembra 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko izdala odločitev o podpori za projekt »Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016–2020«, ki ga vodi CPI.
Namen projekta je povečati privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, organizacija tekmovanj, oglaševanje in druge aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poudarek je na krepitvi sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji, katerega cilj je promoviranje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter socialnega partnerstva. Preko projekta bo spodbujen karierni razvoj najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo. Promocijski učinek tekmovanj, kot so SloSkills in EuroSkills namreč dolgoročno prispeva k dvigovanju odličnosti v srednjih poklicnih in strokovnih šolah in hkrati tudi k popularizaciji poklicev, v katerih Slovenija organizira nacionalna tekmovanja (SloSkills) oziroma se udeležuje tekmovanj EuroSkills. Na slednjem je v začetku decembra na Švedskem slovenski predstavnik Rok Verstovšek Tanšek osvojil srebrno medaljo v kamnoseštvu, v informatiki in stavbnem mizarstvu pa so slovenski tekmovalci Žan Črnivec, Klemen Pal in Nejc Zupančič domov prinesli medalje za odličnost.

Programi izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev
Na spletni strani Katis objavljeni programi aktualnih izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev, ki jih ponuja CPI.

Delo študijskih skupin v letu 2016

V okviru študijskih skupin je bilo v letu 2016 izvedenih 37 srečanj, ki so bila pretežno namenjena  kakovostni pripravi na zaključevanje izobraževanja v programih srednjega strokovnega izobraževanja, pripravi in izvajanju izvedbenega ter odprtega kurikula, pripravi dijakov na PUD, pripravi dokumentacije za PUD in novostim s področja stroke. Na področjih računalništva, mehatronike, elektrotehnike, farmacije, gastronomije in turizma so bila srečanja namenjena pripravi skupnih izpitnih gradiv za izvedbo pisnega izpita iz drugega predmeta PM.
Pozornost smo posvečali tudi usposabljanju in izobraževanju učiteljev, strokovnih delavcev za uvajanje novosti v stroki na posameznih strokovnih področjih, za nove didaktične pristope in pedagoško prakso ter za delo z dijaki s posebnimi potrebami. Za učitelje smo izvedli 30 usposabljanj na naslednjih področjih: ekonomika poslovanja (nepremičnine, finančne naložbe, stroški), slaščičarstvo (zahtevni izdelki iz čokolade in presne sladice), uvajanje sprememb v šole (priprava na tekmovanje GTZ, primeri dobre prakse), frizerstvo, kozmetika (teorija ličenja, preverjanje učnih izidov), elektrotehnika (KNX tehnologije osnovni in KNX tehnologije nadaljevalni, osnove robotike, industrijska robotika), zaključevanje, poslovni projekti (izvedba 2. in 4. enote poklicne mature), promet (špedicija), hortikultura (velika forma: kompozicija na prostem), prehrana (klinična dietetika), predšolska vzgoja (ko gibanje postane ples, sodobna spoznanja v nevroznanosti, priprava dijakov na PUD), gozdarstvo (izvajanje del v gozdu), sodobno gospodarstvo, podjetnost, učno okolje (podjetnost), varstvo okolja (odtok padavinske vode in možnosti ponovne uporabe deževnice), tekstil in modno oblikovanje (izdelava gumbov), tisk (osnove sitotiska), lesarstvo (uporaba programa Woodvork for inventor), fotografija (delo z dijaki s posebnimi potrebami, fotogrametrija), veterina (odpornost bakterij na zdravila) in sadjarstvo (predelava jabolk).

Informativa 2017
Obiščite nas na sejmu Informativa, kjer bo imela Moja izbira velik razstavni prostor, namenjen predvsem osnovnošolcem, ki se odločajo za vpis v srednjo šolo. Na razstavnem prostoru bodo potekale tudi delavnice, ki nam bodo prikazale dogajanje na tekmovanju v poklicnih spretnostih Euroskills. Predstavili pa se bosta tudi mreži Refernet in Europass.

 
 
 
 
Mednarodno sodelovanje
 
Kateri mednarodni projekti potekajo na CPI?
Na Centru za poklicno izobraževanje smo v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti pripravili Predstavitev mednarodnih projektov in mrež. Udeležencem smo predstavili 20 mednarodnih projektov ter mrež, v katere je vključen CPI. Oglejte si posamezne predstavitve.  

Obisk delegacije iz Moldavije
Center RS za poklicno izobraževanje je od 12. do 16. decembra na študijskem obisku gostil delegacijo iz Moldavije. Organizator študijskega obiska je bila nemška agencija GOPA Consultants, delegacijo pa so sestavljali predstavniki državnih organov, delodajalcev in sindikatov.
Gostujoča delegacija je poleg CPI-ja obiskala še GZS, OZS, MIZŠ, RIC ter tehnični šolski center in šolski center Grm v Novem mestu.

Celostni pristop k uspešni integraciji migrantov
Začel se je projekt »Celostni pristop k uspešni integraciji migrantov«, ki ga koordinira Socialna zbornica Slovenije. Na podlagi sklepa Sveta EU bo Slovenija integrirala več kot petsto migrantov, zato je potrebno strokovnjake za delo z migranti ustrezno in kakovostno opolnomočiti s poklicnimi kompetencami, kar je tudi glavni namen projekta dvoletnega projekta. Partnerji projekta so še iz Makedonije, Hrvaške in Nemčije.

See-the-Goal
Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, sta organizirala prvi sestanek partnerjev projekta »See - the – Goal«. Namen projekta je, s pomočjo videa, predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih. V projektu sodeluje sedem partnerjev iz štirih Evropskih držav (Slovenija, Danska, Finska, Portugalska), vodi pa ga Center RS za poklicno izobraževanje.

SkillCO
Predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje so se udeležili uvodnega partnerskega srečanja projekta SkillCO (Erasmus+, SSA). Projekt naslavlja problematiko novih in izginjajočih spretnosti in znanj v sektorju gradbeništva. Trajal bo tri leta, CPI pa v njem sodeluje kot partner.

GOAL
V projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners), kjer razvijamo model svetovanja v izobraževanju za odrasle, še posebej tiste z nižjo izobrazbo, je nastalo mednarodno poročilo, v katerem so zajete izkušnje iz prvega vala spremljanja svetovalnih dejavnosti

EUROPASS
Na FB objavljamo serijo ilustracij o simpatičnem medvedku, ki je spakiral kovček in šel v svet. Spremljajte, kam vse ga je pot zanesla.
Preberite tudi novice evropskih mrež Euroguidance, Europass in EQF.

CEDEFOP
Cedefop je objavil raziskavo z naslovom Leaving education early: putting vocational education and training centre stage obravnava pojav zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja ter ukrepe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k zmanjšanju tega problema.
Prvi del raziskave obravnava kvantitativne podatke, da bi bolje razumeli obseg zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja. Analizira mehanizme za spremljanje predčasnega opuščanja šolanja na nacionalni in evropski ravni; preučuje poklicno izobraževanje in usposabljanje in posamezne dejavnike trga dela ter tiste dejavnike v zvezi s posameznikom in njihovim družinskim ozadjem, ki prispevajo k temu pojavu.
Drugi del pa obravnava ukrepe na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k reševanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja – bodisi s preprečevanjem osipa in/ali s ponovno vključitvijo v izobraževanje in usposabljanje.

Na CPI se s pojavom zgodnjega opuščanja šolanja ukvarja projekt CroCooS,  v katerem zaključujemo 1,5 letni pilot razvoja modela za preprečevanje osipa na ravni šole. Predstavitev rezultatov mednarodnega projekta CroCooS načrtujemo za pomlad 2017.

Novo orodje za pomoč pri mobilnosti
Mobility scoreboard je novo orodje za spremljanje mednarodne mobilnosti dijakov, ki bo v pomoč pri razvoju tega področja. Ponuja informacije o pogojih za mobilnost za 28 držav EU, Islandijo in Norveško. Oglejte si bazo podatkov.

EPALE
Zadnji mesec v letu 2016 so EPALE zaznamovale 3 tematske aktivnosti.
V prvem tednu decembra smo obeležili mednarodni dan invalidov, v drugi polovici meseca pa smo pozornost namenili mednarodnemu dnevu migrantov. V okviru slednjega je uporabnica EPALE prispevala zanimiv spletni dnevnik o pletilskih srečanjih, ki jih v ljubljanskem azilnem domu izvajajo prostovoljke škofjeloške zadruge Breja Preja.
Teden med 5. in 9. decembrom je zaznamoval Evropski teden poklicnih spretnosti, ki je bil na pobudo Evropske komisije lansko leto organiziran prvič. Vabimo vas k branju prispevka z naslovom Imate znanja, katerih vrednosti ne poznate, ki ga je za EPALE prispeval Klement Drofenik, sodelavec Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali s tematskimi aktivnostmi. Februarja se bomo med drugim posvetili prednostim izobraževanja odraslih. Če bi radi prispevali vsebino s tega področja, se za pomoč pri objavi prispevka obrnite na koordinatorko EPALE.

Vabimo vas k soustvarjanju vsebin platforme EPALE
Želimo si, da bi uporabniki EPALE prispevali čim več zanimivih vsebin, ki pripomorejo k pestrosti objav na platformi. Vaš trud bomo ob tem nagradili z drobnimi pozornostmi.
Z akcijo, ki smo jo pričeli v tem letu, vas želimo spodbuditi, da svoja andragoška znanja in izkušnje delite s kolegi in s tem prispevate k njihovemu profesionalnemu in osebnemu razvoju ter vidnosti vaših aktivnosti. EPALE je platforma, ki ponuja prostor za izmenjavo mnenj in izkušenj na področju splošnega in poklicnega izobraževanja odraslih ter je namenjena tako novincem kot izkušenim posameznikom, ki že več let delujejo na področju izobraževanja odraslih.
Za aktivne uporabnike smo pripravili promocijske pakete EPALE, ki veljajo kot spodbuda za nadaljnje sodelovanje. Ob koncu leta in pregledu vseh aktivnosti pa bomo vsem, ki boste tekom leta prispevali več kot 10 prispevkov in 10 komentarjev, podelili priznanje aktivnega EPALE uporabnika.
Za pomoč pri pripravi in objavi prispevkov, se lahko obrnete na koordinatorko Marušo Bajt (marusa.bajt@cmepius.si) z Nacionalne podporne službe EPALE, ki deluje v okviru CMEPIUSa.

 
 
 
 
Pa še zadnja iskrica
 
Učenje, spodbujanje talentov, promocija … – več muh na en mah

9. januarja 2017 je imela Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor prireditev SŠGT 'ma talent,  tradicionalno vsakoletno prireditev šole, na kateri dijaki predstavijo svoje glasbene, plesne, igralske in druge talente. Letos je bil projekt SŠGT 'ma talent razširjen, saj so dijaki triletnega programa pripravili še pogostitev po nastopu, kar je bil del njihovega zaključnega izpita, dijaki štiriletnega programa pa so v okviru poklicne mature opravljali praktični izpit iz organizacije prireditve.
Na odru Velike dvorane SNG je nastopilo preko 70 dijakov, pevcev, plesalcev, instrumentalistov, igralcev, filmarjev, predstavili sta se tudi dve glasbeni skupini, zaključila pa se je s skupno točko, ko so na prizorišče prišli vsi nastopajoči, ki se jim je poleg ravnatelja šole, g. Dušana Erjavca, spontano pridružil tudi posebni gost – predsednik republike Borut Pahor.
Predstavo je obiskalo preko osemsto gostov, od tega so bili povabljeni vsi dijaki in nekaj uglednih predstavnikov državnih in družbenih institucij. Lions klub Maribor je ob tej priložnosti sedmim dijakom prostovoljcem podelil nagrade in priznanja za nesebično pomoč.

 

 
Sledite nam tudi na
 
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na obveščanje ali ste sodelavec Centra RS za poklicno izobraževanje. Če novic ne želite prejemati, se lahko odjavite.
Pošiljatelj e-novičnika CPIskrice je Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, (01) 5864 200, info@cpi.si.
 
 
Save