Julij 2006

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani.

Poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti

Na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki bo 14. julija 2006, bodo obravnavani poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti z naslednjih področij:

Izobraževalni programi

Uvajanje novih programov srednjega strokovnega izobraževanja

26. junija 2006 je bil prvi sestanek projektne skupine za uvajanje prvih dveh programov srednjega strokovnega izobraževanja po novih izhodiščih, Tehnika mehatronike in Tehnika oblikovanja. V okviru projektne skupine bo delovalo sedem delovnih skupin:

  • Delovna skupina za izvedbeni kurikul
  • Delovna skupina za ocenjevanje in zaključevanje
  • Delovna skupina za praktično izobraževanje
  • Delovna skupina za uvajanje
  • Delovna skupina za spremljanje
  • Delovna skupina za učna gradiva
  • Delovna skupina za normativne podlage

Kontaktna oseba: slava.pevec-grm@cpi.si

Nove publikacije

Prvo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser

V tisku je prvo vmesno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser, ki je namenjeno vsem sodelujočim pri oblikovanju in izvajanju novih in prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter drugi strokovni javnosti.

Poročilo je vsebinsko razdeljeno na štiri področja. V prvem delu skušamo strnjeno odgovoriti na vprašanje zakaj je prenova poklicnega in strokovnega šolstva sploh potrebna, kateri so njeni cilji, konceptualni gradniki in načela. V drugem delu opisujemo značilnosti konkretnega projekta Uvajanje in spremljanje novega izobraževalnega programa Avtoserviser, v osrednjem delu pa povzemamo, analiziramo in umeščamo v širši kontekst izkušnje prvih štirih pilotnih šol, ki so s šolskim letom 2004/05 v takšnem obsegu pričele z uvajanjem novosti v pedagoško prakso. Poročilo zaključujemo s sklepnimi ugotovitvami ter predlogi, kako še podkrepiti nekatere izvedbene rešitve.

Poročilo je sad sodelovanja številnih pedagoških praktikov in strokovnjakov. Upamo, da vas bo prebiranje spodbudilo k premisleku, kako lahko tudi vi prispevate svoj del pri izgradnji bolj kakovostnega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Kontaktna oseba: katja.jeznik@cpi.si

Učna gradiva

Sofinanciranje strokovnih publikacij v poklicnih in strokovnih šolah

Z Ministrstvom za šolstvo smo se dogovorili, da bomo na šolah, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, sofinancirali nakup temeljne literature za posamezna strokovna področja (npr. strojniški, gradbeniški priročnik, anatomski atlas, slovarji strokovnih izrazov in druge strokovne publikacije). Ti priročniki bodo v lasti šole, dijakom pa bodo dosegljivi v okviru priročnih knjižnic v strokovnih učilnicah. Lahko si omislite tudi mobilno strokovno knjižnico, ki jo selite iz učilnice v učilnico.

Na vsako šolo pride približno 200.000,00 SIT. Poklicne in strokovne šole pozivamo, naj najkasneje do petka, 14. julija 2006, oddajo sezname literature, ki jo želijo nabaviti. Več na spletni strani

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Danušo Škapin (danusa.skapin@cpi.si, tel. 01/586-42-10).

TTnet

Zaključna delavnica TTnet

V torek 27.6.2006 je na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje potekala zaključna konferenca projekta TTnet – osnovni instrument uvajanja koncepta vseživljenjskega učenja na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev. V projektu, ki je bil sofinanciran iz donacije Phare 2003 Ministrstva za šolstvo in šport, so poleg nosilca Centra RS za poklicno izobraževanje sodelovali še Inštitut za razvoj učečega se podjetja in partnerski šolski centri: Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Velenje.

Na zaključni konferenci smo predstavili dosežke dela v projektu in nadaljevanje aktivnosti po uradnem koncu projekta. Več na spletni strani centra


Vseživljenjsko učenje

Razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje ter točk za vseživljenjsko učenje

V projektu smo izvedli tri delavnice z organiziranimi oblikami usposabljanja za izvajalce aktivnosti v centrih VŽU. Dve izmed delavnic sta bili izvedeni v sklopu priprave skupnega programa usposabljanja svetovalnih delavcev v različnih omrežjih, katera izvajajo različne programe v podporo svetovalnemu delu. Delavnici je vsebinsko vodil priznani sistemski strokovnjak, g. dr. Peter Plant iz Danske. Glavni cilj je pripraviti osnutek/predlog za skupni program usposabljanja informiranja in svetovanja v procesu vseživljenjskega učenja, ki bo podlaga za nadaljnja usposabljanja svetovalcev v centrih VŽU. Omenjeni skupni program bomo poskušali implementirati v obliki magistrskega študija po načelih bolonjske deklaracije.

Tretja omenjena delavnica pa je bila namenjena predstavitvi različnih centrov vseživljenjskega učenja. Sodelovali sta tudi dve tuji predavateljici iz Danske ter Nemčije.

V procesu izvedbe so sodelovali strokovnjaki iz različnih omrežij po Sloveniji; tako so pri nastanku osnutka skupnega programa, kot tudi predstavitvi različnih modelov centrov VŽU, pripomogli ZRSZ, Zavod MISSS, omrežje ISIO, predstavniki šolskih svetovalnih delavcev itd.

Kontaktni osebi:

Mojca Polak, vodja projekta: mojca.polak@cpi.si

Meško Bojan, koordinator projekta: bojan.mesko@cpi.si


Mednarodno sodelovanje

Evropska banka za razvoj modularno grajenega kurikula in izobraževalnih tehnologij – EMCET2

EMCET 2 je dvoletni projekt, financiran iz Leonardo da vinci programa (PL/2005/B/P/PP/174021) in se je začel v decembru 2005.

Drugo srečanje partnerjev tega projekta smo organizirali 19. in 20. junija 2006 v Ljubljani. Sestanek je bil namenjen pregledu opravljenih aktivnosti ter natančnemu definiranju prihodnjih aktivnosti.

Več informacij o projektu lahko dobite na spletni strani centra ali po e-pošti Urska.Marentic@cpi.si

Prijetne počitnice vam želimo!