Julij 2007

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

 

* Poklicni standardi

Na 99. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 9. julij 2007, so bili sprejeti naslednji poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:


1. Poklicni standardi

a)      Strokovno področje Izobraževanje vzgojiteljev:

 • Pomočnik / pomočnica vzgojitelja / vzgojiteljice predšolskih otrok
 • Varuh / varuhinja predšolskih otrok

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

b)      Strokovno področje Oblikovanje:

 • Oblikovalec / oblikovalka izdelkov iz naravnega in umetnega kamna
 • Oblikovalec / oblikovalka umetniških izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • Oblikovalec / oblikovalka specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv
 • Oblikovalec / oblikovalka bivalnega in stavbnega pohištva
 • Oblikovalec / oblikovalka kovin in polimerov

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

c)      Strokovno področje Obrtne tehnike:

 • Suhorobar / suhorobarka

Kontaktna oseba: darja.starkl@cpi.si

 

d)      Strokovno področje Poslovanje in uprava:

 • Prodajalec / prodajalka
 • Dekorater / dekoraterka
 • Pospeševalec / pospeševalka prodaje
 • Tržni komunikator / tržna komunikatorka
 • Promotor / promotorka
 • Snovalec / snovalka dekoracij

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

e)      Strokovno področje Tehnika:

 • Vodja delovne skupine v proizvodnji

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

f)        Strokovno področje Gradbeništvo:

 • Polagalec / polagalka talnih oblog

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

 

g)      Strokovno področje Varstvo okolja / Varstvo naravnih vrednot:

 • Skrbnik / skrbnica naravnih vrednot in ekoremediacij
 • Skrbnik / skrbnica naravnih ravnovesij
 • Tehnolog upravljalec¸/ tehnologinja upravljalka alternativnih virov energije
 • Nadzornik / nadzornica v zavarovanih območjih
 • Vodnik / vodnica v zavarovanih območjih
 • Koordinator / koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine
 • Naravovarstveni laborant / laborantka
 • Vzdrževalec / vzdrževalka naravne in kulturne krajine
 • Proizvajalec / proizvajalka bioplina
 • Proizvajalec / proizvajalka biodizla
 • Predelovalec / predelovalka lesne biomase
 • Predelovalec / predelovalka organskih odpadkov in bioloških čistilnih naprav

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

h)      Strokovno področje Varstvo okolja / Okoljevarstvo:

 • Tehnolog / tehnologinja varstva okolja in komunale
 • Predelovalec / predelovalka izrabljenih avtomobilov

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

i)        Strokovno področje Gozdarstvo:

 • Svetovalec / svetovalka v gozdarstvu

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

j)        Strokovno področje Veterina:

 • Oskrbnik / oskrbnica živali
 • Veterinarski pomočnik / veterinarska pomočnica v živinorejski proizvodnji
 • Veterinarski pomočnik / veterinarska pomočnica v higieni živil
 • Veterinarski higienik / veterinarska higieničarka
 • Veterinarski asistent / veterinarska asistenka

Kontaktna oseba: darja.starkl@cpi.si

 

k)      Strokovno področje Zobozdravstvo:

 • Ustni higienik / ustna higieničarka
 • Zobotehnik / zobotehnica

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

l)        Strokovno področje Medicinska tehnologija:

 • Očesni optik / očesna optičarka

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

m)    Strokovno področje Farmacija:

 • Farmacevtski asistent / farmacevtska asistentka v lekarni

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

 

o)      Strokovno področje Prevozne storitve:

 • Vodja skladišča
 • Skladiščnik / skladiščnica v logistiki
 • Upravljalec / upravljalka dvigal
 • Viličarist / viličaristka

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

 

p)      Strokovno področje Varovanje:

 • Gasilec / gasilka
 • Gasilski častnik / gasilska častnica

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

 

q)      Strokovno področje Vojaščina:

 • Zdravstveni podčastnik / zdravstvena podčastnica
 • Vojaški bolničar / vojaška bolničarka

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

 

2. Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

a)      Strokovno področje Poslovanje in uprava:

 • Asistent / asistentka v mednarodnem poslovanju

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

b)      Strokovno področje Vojaščina:

 • Vojak strelec / vojakinja strelka
 • Vojak / vojakinja pehote
 • Vojak / vojakinja artilerije
 • Voznik / voznica oklepnega vozila
 • Vojak  mornar / vojakinja mornarka
 • Vojak / vojakinja inženirstva
 • Vojak / vojakinja nuklearno radiološko kemično biološke obrambe
 • Vojak / vojakinja posebnih enot
 • Operater / operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
 • Vojak mornarski potapljač / vojakinja mornarska potapljačica
 • Vojak specialist / vojakinja specialistka inženirstva
 • Vojak / vojakinja za oskrbo
 • Vojak veterinarski bolničar / vojakinja veterinarska bolničarka
 • Vojaški voznik / vojaška voznica
 • Vojak specialist / vojakinja specialistka artilerije – izvidnik / izvidnica
 • Vojak specialist / vojakinja specialist artilerije – meteorolog / meteorologinja
 • Vojak specialist / vojakinja specialist artilerije – topograf / topografinja
 • Vojak specialist / vojakinja specialist artilerije – računar / računarka
 • Vojak operater / vojakinja operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora
 • Vojak operater / vojakinja operaterka radarskega sistema
 • Vojak / vojakinja zračne obrambe
 • Vojak specialist / vojakinja specialistka nuklearno radiološko kemično biološke obrambe – izvidnik / izvidnica
 • Vojak specialist / vojakinja specialistka nuklearno radiološko kemično biološke obrambe – laborant / laborantka
 • Vojaški bolničar / vojaška bolničarka
 • Vojaški policist / vojaška policistka
 • Podčastnik / podčastnica pehote
 • Podčastnik / podčastnica posebnih enot
 • Podčastnik / podčastnica artilerije
 • Podčastnik operater / podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora
 • Podčastnik operater / podčastnica operaterka radarskega sistema
 • Podčastnik / podčastnica zračne obrambe
 • Podčastnik / podčastnica oklepnih enot
 • Tehnik letalec / tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu
 • Letalski tehnik / letalska tehnica za vojaške zrakoplove
 • Podčastnik mornar / podčastnica mornarka
 • Podčastnik mornarski potapljač / podčastnica mornarska potapljačica
 • Podčastnik / podčastnica inženirstva
 • Podčastnik / podčastnica nuklearno radiološko kemično biološke obrambe
 • Podčastnik / podčastnica za oskrbo
 • Veterinarski podčastnik / veterinarska podčastnica
 • Podčastnik / podčastnica premikov in transportov
 • Zdravstveni podčastnik / zdravstvena podčastnica
 • podčastnik / podčastnica vojaške policije

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

3. Naziv poklicnega standarda Okoljevarstveni tehnik / okoljevarstvena tehtnica se spremeni v Izvajalec/izvajalka okoljevarstvenih procesov.

 

* Izobraževalni programi

Uvajanje novih programov

V mesecu juliju smo za čas dopustov in počitnic prekinili z uvajanjem novih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, s katerim bomo nadaljevali konec avgusta.

Septembra 2007 se bo v skladu z novimi izhodišči in evropskimi smernicami izvajalo že 18 novih programov na 65 šolah. Na posamezni šoli je že po več novih programov, kar pomeni, da se je do sedaj usposabljalo 99 programskih učiteljskih zborov za uvajanje novih programov. (Programski učiteljski zbor je tisti tim na posamezni šoli, ki avtonomno in na podlagi strokovne diskusije sprejema strokovne in organizacijske odločitve za delo z dijaki v novem programu ter s tem bistveno prispeva k razvoju in kakovosti šole. Poleg nalog s področja kurikularnega načrtovanja programski učiteljski zbor poskrbi tudi za ustrezno organizacijo in spremljanje izvedbe.)

Usposabljanja v uvajanju novih programov smo vezali na posamezne programske učiteljske zbore, s katerim so se posamezni mentorji CPI-ja ob podpori gostujočih predavateljev v obliki usposabljanj sestajali enkrat mesečno. Na usposabljanjih sta se prepletala teorija, praktično delo, predstavitev primerov dobrih praks in razmišljanje o primerih iz prakse v luči novih nacionalnih izhodišč prenove in socialno-konstruktivistične teorije. V letu 2006/07 smo tako izvedli 180 usposabljanj. Posamezen programski učiteljski zbor je bil deležen povprečno petih srečanj, med katerimi so na tedenskih sestankih samostojno načrtovali izvedbeni kurikul. Rezultate samostojnega dela učiteljev smo vpletli v nadaljnja usposabljanja. Proces in učinke uvajanja novih programov spremljamo z znanstveno zasnovano metodologijo in interpretacijo.

Europass priloga k spričevalu za avtoserviserje

Letošnje šolsko leto je prenovljeni program Avtoserviser zaključila prva generacija dijakov in kot prva prejela Europass priloge k spričevalu v slovenskem in angleškem jeziku. Priloga k spričevalu kot sistemski dokument, nadgrajen s podatki, specifičnimi za vsakega dijaka posebej, je pripomoček za lajšanje razumevanja vsebine pridobljene kvalifikacije. Njegov namen je posredovanje informacij o stopnji in kvalifikaciji, pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah, učnih vsebinah, dostopu do delovnih mest, dostopu do naslednje ravni izobraževanja ter podatkov o ustanovi, ki je spričevalo izdalo. Poseben prostor je namenjen umeščenosti pridobljene kvalifikacije glede na slovenski izobraževalni sistem, glede na mednarodne klasifikacije ter prikazu deleža teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Več o pobudi Europass na www.europass.si.

 

* Nove publikacije

Uvajanje podjetništva v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Spodbujanje in razvijanje podjetnostnih lastnosti ter uvajanje podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje je ena od pomembnih dejavnosti Centra RS za poklicno izobraževanje. Vodnik za učitelje je nastal ob sodelovanju predstavnikov malih podjetij, učiteljev srednjih poklicnih in strokovnih šol, Obrtne zbornice Slovenije ter zunanjih sodelavcev Univerze Durham, Poslovne šole iz Velike Britanije, namenjen pa je učiteljem srednjih poklicnih in strokovnih šol kot pomoč in podpora pri spodbujanju in širjenju podjetniške kulture v poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji.Prikazuje različne oblike uvajanja podjetništva, ki jih bodo šole, učitelji in učenci lahko prilagodili svojim željam, potrebam in ciljem, pa tudi nekaj konkretnih primerov iz prakse. Publikacije je dvojezična, v slovenščini in angleščini.

Kontakt: mirjana.kovac@cpi.si

 

* Mednarodni projekti

New hospitality

V okviru projekta NEW Hospitality se je projektna skupina sestala 6. in 7. julija 2007 na 2. sestanku partnerjev v Constanti v Romuniji. Namen sestanka je bil pregledati in evalvirati prvi rezultat projekta, ekonomsko analizo hotelskega sektorja držav partneric, v kateri smo izdelali oris referenčnega okvira ponudbe in povpraševanja, identificirali in popisali kompetence poklicev na področju recepcije, hotelskega gospodinjstva, menedžmenta ter trženja in popis ter primerjavo sistemov za potrjevanje le-teh.

Naslednja faza projekta je izdelava vprašalnikov za hotele in zaposlene v hotelih ter izvedba terenske raziskave, ki se bo zaključila do konca leta 2007. Meseca oktobra bomo izvedli predstavitev rezultatov projekta za širšo javnost.

 

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

 

* Vabilo

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje kot eden izmed osrednjih nosilcev prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji organizira konferenco ob zaključku programskega obdobja 2004-2006. Na konferenci bomo predstavili dosežke projektov s področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so bili v tem obdobju podprti s sredstvi Evropskega Socialnega Sklada.

Konferenca bo potekala 5. septembra 2007 v Kompas hotelu na Bledu, Cankarjeva cesta 2. Vljudno vas vabimo, da se konference udeležite in se seznanite z dosežki in novostmi, ki jih bomo uvajali v prihodnjih letih.

Kontakt: vida.povirk@cpi.si

 

* Iskrive počitnice vam želimo!