julij 2012

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Vabilo

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje kot eden izmed osrednjih nosilcev prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji organizira zaključno konferenco projekta Evropskega socialnega sklada z naslovom »Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012«. Z veseljem Vas obveščamo, da bo zaključna konferenca v torek, 11. septembra 2012 ob 9.00 uri v Kongresnem centru Brdo.

Vabljeni!


Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 135. seji  SSPSI dne 18.5.2012 in 136. seji dne 22.6.2012 so bili sprejeti sledeči poklicni standardi in katalogi:

Novi poklicni standardi/katalogi

 • Strokovno področje Gradbeništvo/Hidrotehnika:
  • Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti Hidrotehnični delavec, Upravljalec vodne infrastrukture, Vodovarstveni nadzornik
 • Strokovno področje Poslovne in upravne vede:
  • Poklicni standard Trgovski poslovodja

Revidirani poklicni standardi in katalogi:

 • Strokovno področje Storitve:
  • Poklicni standard Pediker
  • Poklicni standard Maser
 • Strokovno področje Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev/ Izobraževanje predšolskih otrok:
  • Varuh predšolskih otrok


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ocenjevanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Center RS za poklicno izobraževanje je 16. maja 2012 na Brdu pri Lukovici organiziral okroglo mizo o ocenjevanju v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Ocenjevanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju se v marsičem razlikuje od ocenjevanja v splošnem izobraževanju, seveda zaradi ocenjevanja kompetenc, ki v okviru strokovnih modulov povezujejo tako teoretično znanje kot praktične spretnosti, zaradi praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, pa tudi zaradi pestrosti številnih izobraževalnih programov in strokovnih področij. Pri tem pa ne smemo pozabiti niti na možnost priznavanja predhodno pridobljenega znanja.

Na to temo so razpravljali številni strokovnjaki: Boštjan Bajec, Valentin Bucik, Zdenko Medveš, Janko Muršak  in Damijan Štefanc s Filozofske fakultete v Ljubljani, Cveta Razdevšek Pučko s Pedagoške fakultete v Ljubljani, Andreja Barle Lakota in Renata Zupanc Grom z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,  Darko Zupanc z Državnega izpitnega centra , Tatjana Bezić z Zavoda RS za šolstvo, Jože Jurkovič z Državne komisije za zaključne izpite, Sonja Sentočnik ter sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje. Okroglo mizo  je vodil direktor CPI Elido Bandelj. Strinjali so se, da je minimalni standard znanja osnovno orodje za ocenjevanje, ki bi moral biti zaradi večje preglednosti določen na nacionalni ravni, kriteriji pa tako široko zastavljeni, da ne bi ovirali šol pri povezovanju z realnim svetom dela. Vsega se ne da ocenjevati, lahko pa se spremlja dijakov napredek. Ena od možnosti za spremljanje razvoja dijakov je prav gotovo tudi mapa učnih dosežkov oz. portfolio kot procesni dokument, s katerim dijaki ozaveščajo svoj proces učenja in iščejo svoje poti za doseganje ciljev.  

Novi učbeniki

Na 135. seji SSPSI dne 18.5.2012 so bili potrjeni naslednji učbeniki:

 • Ekonomika 3, za modul Finančno knjigovodstvo v programu Ekonomski tehnik
 • Razvoj in delovanje gospodarstva, za modul Sodobno gospodarstvo (vsebinski sklop Razvoj in delovanje gospodarstva)
 • Diagnostično-terapevtski pristopi in fizika v medicini, za modul zdravstvena nega (vsebinska sklopa Diagnostično terapevtski postopki in posegi, Fizika v zdravstveni negi)
 • Mehatronika, za moduleTehnologija materiala, Industrijska omrežja, Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov, Mehanski sistemi, Tehnološki postopki in kakovost, CNC krmiljenje, Električni stroji, Digitalna tehnika, Pnevmatika in hidravlika, Regulacije, Elektrotehnika v mehatroniki, Industrijski krmilniki  v programu Tehnik mehatronike


Projekti vseživljenjskega učenja

eVET Ready

Namen projekta je ponuditi poklicnim in srednjim strokovnim šolam orodje, s katerim bodo lahko ugotovile svojo pripravljenost na e-izobraževanje. Glavna cilja projekta sta:

 1. povečanje zmožnosti poklicnih in srednjih strokovnih šol za e-izobraževanje  in ozaveščanje o potrebi po sistematičnem pristopu k izvajanju e-izobraževanja v poklicnih šolah;
 2. povečanje zmogljivosti partnerskih institucij za nudenje podpore pri razvoju poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo e-izobraževanja.


V začetku julija smo se partnerji srečali na 3. partnerskem sestanku. Naš glavni namen je bil izoblikovati dokončen nabor vprašanj, na podlagi katerih bo šola lahko ugotovila, kako je pripravljena na e-izobraževanje.

Podrobnosti o projektu si lahko ogledate na spletni strani projekta http://www.evet-ready.eu/

Kontakt: tanja.logar@cpi.si


B-PROF

Grundtvig projekt, ki se ukvarja s priznavanjem neformalno in izkustveno pridobljenih znanj na področju varilstva, je v zaključni fazi. V juniju 2012 je Inštitut za varilstvo Slovenije organiziral že 5. partnerski sestanek po vrsti, in sicer v Portorožu.

Prvi dan sestanka je bil vsebinske narave. Govorili smo o možnostih pridobitve mednarodne kvalifikacije za varilca po poti priznavanja neformalno pridobljenih znanj. Partnerji smo videli, da imamo po eni strani veliko podobnosti, po drugi pa tudi nekaj razlik, predvsem v postopku preverjanja in čisto na začetku v pristopnih pogojih. Ključna vprašanja, ki so se izoblikovala, so bila: razlike oz. podobnosti med nacionalnimi sistemi, pristopni pogoji za kandidate, leta izkušenj za pristop, odnos nacionalnih kvalifikacij do mednarodne kvalifikacije za varilca, kriteriji ocenjevanja, kadrovski pogoji za ocenjevalno komisijo, obdobje veljavnosti certifikata, … Razprava je bila dolga in konstruktivna.

Drugi dan se je razprava nadaljevala. Govorili smo o komisiji, ki ocenjuje kandidata in o možnostih kandidata pri samem ocenjevanju, vlogi svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja. Ključno vprašanje je bilo tudi, kje je meja, da se nekomu kvalifikacija prizna. S tem se je interaktivno zaključila razprava o navodilih oz. priročniku priznavanja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja na področju varilstva. V zadnjem delu sestanka je bil čas namenjen menedžmentu projekta. Naslednji sestanek bo po podaljšanju  projekta za dva meseca novembra 2012 v Lizboni.

Več na: www.bprof.net

Kontakt: barbara.kuncic@cpi.si in jure.suligoj@cpi.si


CREDNET

Projekt CREDNET se ukvarja s priznavanjem in potrjevanjem neformalno in priložnostno pridobljenih menedžerskih kompetenc. Gre za priznavanje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih zunaj izobraževalnih ustanov, na primer z delovnimi izkušnjami. Prav te izkušnje so tiste, skozi katere se oblikujejo kompetence, ki se jih v rednem šolanju ne da pridobiti.

V mesecu juniju 2012 je CPI organiziral 2. partnerski sestanek projekta CREDNET v Ljubljani. Partnerji smo se seznanili z nacionalnimi poročili Italije, Latvije, Grčije, Cipra, Poljske in Slovenije glede nacionalnih sistemov, regulativ in metodologij priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Prav tako so bili predstavljeni rezultati po državah glede primerov dobrih praks, ki so bile izluščene prek enotnih vprašalnikov/intervjujev in nato še rezultatov dveh fokusnih skupin. Iz obstoječega mora CPI v prihodnje pripraviti metodologijo za priznavanje neformalnih znanj. Veliko se pričakuje (smernice) tudi od trga dela oz. delodajalcev, ki imajo najbolj ažuren vpogled v samo problematiko. V ta namen se bodo v prihodnje po partnerskih državah organizirale tudi delavnice.

Predstavljena je bila tudi e-platforma, ki bo v prihodnje služila kot orodje za samoevalvacijo potencialnih ali že obstoječih menedžerjev. Novost na sestanku pa je bila predstavitev čisto nove spletne strani projekta (www.crednetmanager.eu), kjer bodo v prihodnje objavljeni vsi rezultati, predlogi, poročila ipd.

Več na: www.crednetmanager.eu  

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si


Tiny signers ali znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki

Dvoletni mednarodni Comenius projekt  Tiny signers, katerega nosilec je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, se konec avgusta 2012 zaključuje. V projektu sodelujejo partnerji iz Velike Britanije, Avstrije in Litve, zelo pomembna partnerja v Sloveniji pa sta še Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik in CPI. Na CPI smo razvili katalog znanj za učenje znakovnega sporazumevanja z dojenčki in malčki po metodologiji za pripravo katalogov znanj v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na ŠCRM Kamnik so sprejeli  ponujen izziv in v programu Predšolska vzgoja v okviru odprtega kurikula  izobraževali prvo generacijo dijakinj za znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki. Znanja o znakovnem  sporazumevanju v okviru seminarjev širimo v vrtce po Sloveniji. Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pa tudi učitelji in drugi strokovni delavci na srednjih šolah s programom Predšolska vzgoja se zelo pozitivno odzivajo na ta drugačen pristop k zgodnjemu sporazumevanju  z otroki. Nova metoda sporazumevanja z dojenčki in malčki v predverbalnem obdobju je namreč uporabna tako za slišeče kot za gluhe in naglušne otroke, saj ustvarja inkluzivno okolje za vse.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite  na zaključni konferenci in rezultate projekta Tiny Signers in spoznate rezultate tudi v živo. Zaključna konferenca  bo potekala  27. avgusta 2012 v Ljubljani, v prostorih GZS

Kontakt: anica.justinek@cpi.si


Novice s Cedefopa

Novi evropski tezaver o izobraževanju in usposabljanju

Vprašanja izobraževanja in usposabljanja so po vsej Evropi po navadi podobna in po zaslugi neformalnega sodelovanju med državami članicami so si politike tudi vse bližje. Toda kako smo lahko prepričani, da vsi pod istim strokovnim izrazom  mislimo isto zadevo? Za pomoč pri orientaciji je tukaj novo Cedefopovo jezikovno orodje.

Novi večjezični povzetek Evropskega tezavra o usposabljanju v elektronski obliki, je pomemben za vsakogar, ki se ukvarja s področjem izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. V povzetku je zbranih 1207 gesel in strokovnih izrazov, ki se v literaturi pogosto pojavljajo v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Namen tega povzetka je razvoj skupne uporabe strokovnih izrazov, ki se uporabljajo na omenjenem področju.

Vsak strokovni izraz je predstavljen v 11 jezikih: danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, poljskem, portugalskem in švedskem.

Tematike vključujejo:

 • Potrebe in povpraševanje po spretnostih
 • Vseživljenjsko učenje in kvaliteta usposabljanja
 • Strategije in sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 • Ocenjevanje, priznavanje in certificiranje učnih dosežkov
 • Poklicno svetovanje

Povezava: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4114_en.pdf


Dogodki

Slovensko ogrodje kvalifikacij

Skladno s pobudo o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in intenzivnim delom na slovenskem ogrodju kvalifikacij od leta 2009 dalje smo na posvetu v mesecu juniju 2012 širši zainteresirani javnosti predstavili predlog umeščanja slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij.

Temeljni cilj posveta je bil v tem, da s predlogom seznanimo čim širšo strokovno javnost ter z njihovo pomočjo sooblikujemo končni predlog umeščanja ter povezanosti slovenskega ogrodja kvalifikacij z obema evropskima. Zaključke s posveta si lahko preberete na spletni strani http://www.nok.si/mejniki/view/11   

Več informacij o slovenskem ter evropskem ogrodju kvalifikacij je dostopnih tudi na spletni strani slovenskega ogrodja kvalifikacij http://www.nok.si/

Kontakt: borut.mikulec@cpi.si