Iskrice
 
 
Center RS za poklicno izobraževanje, junij 2017
 
Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si
 
 
 
 
Izpostavljamo
 
Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 - konferenca
 
Rezervirajte si čas za prvo konferenco v okviru projekta Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021, ki bo 28. septembra 2017 v Ljubljani. Na konferenci bodo predstavljena izhodišča in možnosti za različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na strokovnih delavnicah pa bomo ob pomoči tujih gostov izmenjali izkušnje in izvedbene rešitve, s katerimi bi dosegli večjo praktično usposobljenost udeležencev na trgu dela ter tako razvili sodobno obliko poklicnega izobraževanja, ki bo odgovarjala na potrebe trga dela.
Projekt se izvaja v okviru operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10, prednostna naložba 10.2.
 
 
 
 
Povezovanje izobraževanja in trga dela
 

Strokovne delavnice na temo Uporabe učnih izidov v praksi
V okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij v organizaciji NKT SOK-EOK smo izvedli pet strokovnih delavnic Uporaba učnih izidov v praksi: dve sta bili namenjeni visokošolskim učiteljem, ena  strokovnjakom, ki načrtujejo in pripravljajo programe usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije, dve pa še za sodelavce Zavoda RS za šolstvo ter Centra RS za poklicno izobraževanje.
Delavnice so vodili eksperti SOK: prof. dr. Roberto Biloslavo (UP, Fakulteta za management), dr. Klara Skubic Ermenc (UL, Filozofska fakulteta) in dr. Borut Mikulec (UL, Filozofska fakulteta).
http://www.nok.si/register-kvalifikacij-sok/

Revidirana priporočila EOK za vseživljenjsko učenje
Svet EK za izobraževanje, mladino kulturo in šport je dne 22.5.2017 sprejel revizijo priporočil evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje.
Namen evropskega ogrodja kvalifikacij je izboljšati preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij po vsej Evropi, in sicer z vzpostavitvijo skupnega referenčnega ogrodja za nacionalne sisteme kvalifikacij.
EOK je nastal leta 2008 kot skupno evropsko referenčno ogrodje z osmimi kvalifikacijskimi ravnmi, ki služi kot »prevajalno« orodje med nacionalnimi kvalifikacijskimi sistemi. Sprejem revizije priporočila EOK dne 22.5. zagotavlja kontinuiteto kot tudi nadaljnjo poglabljanje in širjenje EOK, ki bo sledilo nadaljnjemu razvoju.

NPK za plesalca ter koreografa
V Zvezi plesnih društev Saltare so že leta 2015 kot v prvi in edini v Sloveniji izvedli postopek NPK za plesalca ter koreografa. Letos januarja so ta postopek izvedli že drugič in na slavnostni podelitvi 1. aprila 2017 podelili certifikate plesalcem in/ali koreografom, ki imajo zdaj tudi uradno priznano strokovno usposobljenost za opravljanje poklica plesalca oz. koreografa. Glede na vedno večje povpraševanje bodo prihodnje izvajanje postopka NPK za plesalce, koreografe in baletne plesalce letos še ponovili.
www.saltare.eu.
 
 
 
 
Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja
 
Tradicionalna letna konferenca o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja
Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja (EQAVET NRP v Sloveniji), ki deluje na CPI, je 26. maja 2017 v Hotelu Astoria na Bledu organizirala letno konferenco o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI). Konferenca je bila namenjena strokovni javnosti, ki deluje na področju zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI. Glavni namen konference je bil udeležence seznaniti z novostmi, ki so se v zadnjem letu zgodile na področju kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na nacionalni in evropski ravni in diseminaciji Erasmus+ projekta VARE (Vocational Assessor Requirements in Europe), s katerega je bila tudi financirana.
Več

Nacionalni kazalniki kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje je leta 2007 opredelil 7 kazalnikov kakovosti, letos aprila (točneje na 160. seji, dne 7. 4. 2017)  pa je obravnaval predlog njihove dopolnitve ter sprejel sklep, da se jih uskladi in dopolni v skladu z evropskimi kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki so opisani v okviru kakovosti EQAVET.  Tako je sedaj potrjenih 11 kazalnikov kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki med drugim predstavljajo prevod in konkretizacijo 10 kazalnikov EQAVET. Obdržali smo en specifičen kazalnik in sicer Kazalnik 11: Podpora razvoju industrije in gospodarstva.
Več

Priprava nacionalnega poročila o kakovosti PSI v Sloveniji
V letih od 2009 na Centru RS za poklicno izobraževanje v skladu z Zakonom o poklicnem izobraževanju pripravljamo nacionalna poročila o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V poročilih prikazujemo stanje glede na kazalnike kakovosti, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Do sedaj smo pripravili štiri poročila o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. V prvih treh poročilih   je prikazano stanje pri prvih treh kazalnikih kakovosti, v četrtem pa stanje pri vseh dotakratnih kazalnikih kakovosti (sedem nacionalnih in deset evropskih – EQAVET kazalnikih, ki pa se medsebojno deloma prekrivajo). V letošnjem letu je v pripravi peto poročilo, ki se osredotoča na posnetek stanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji po vseh 11 nacionalnih kazalnikih kakovosti, ki so bili na Strokovnem svetu potrjeni aprila 2017.
Vsa dosedanja poročila

Dobro sodelovanje učiteljev srednjih poklicnih in strokovnih šol ter slovenskih podjetij
Program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev (DPKU) kaže ob skorajšnjem zaključku dobre rezultate sodelovanja med učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol ter podjetji, kjer so se učitelji  usposabljali. Evalvacija izvedbe programa DPKU, ki jo pripravljamo koordinatorji programa na CPI ter odzivi učiteljev in delodajalcev kažejo na dejstvo, da je tovrstna oblika usposabljanja dobrodošla in potrebna. Eden izmed učiteljev je svojo izkušnjo iz usposabljanja v podjetju opisal z naslednjimi besedami: »Da lahko učitelj pri učencih razvija oz. nadgrajuje znanja in veščine, jih pripravlja na fleksibilnost in prilagodljivost v delovnem okolju, se mora tudi sam soočiti z novostmi v gospodarstvu. To pa je možno le, če uresničimo določene pogoje, med katere zagotovo spadajo programi in projekti usmerjeni v sodelovanje izobraževalnih institucij in industrije, kar posledično vodi tudi v izboljšanje odzivnosti vzgojno-izobraževalnega sistema na potrebe trga dela, omogočanje lažjega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja tudi z dopolnitvijo učnih načrtov, metod dela in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu.«
Javni razpis za sodelovanje v programu DPKU je odprt za prijave še do 30.6.2017. Sodelovanje v programu lahko šole in učitelji načrtujejo tudi že za mesec september in oktober. V poletnih mesecih pa bo objavljen nov javni razpis, kjer bo možna prijava za naslednja leta. Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 10. prednostne osi, prednostne naložbe 10.2.

Potrjeni so bili 4 novi učbeniki:
P. Krebelj: Računalniška omrežja, Pipinova knjiga
A. Sedlar Špehar, T. Birk: Ekološke analize in monitoring, Grafenauer založba
E. Gec: Ličenje, Grafenauer založba
S. Savski in drugi: Varovanje ljudi in premoženja, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Sprejeta je bil tudi ena dopolnilna potrditev za dva dodatna programa:
B. Zdovc: Oskrba živali, Založba Hart; za programa Kmetijsko-podjetniški tehnik in Gospodar na podeželju
Katalog učbenikov

Usposabljanje za razvoj samoiniciativnosti in podjetnosti
Razpisali smo nov termin za brezplačno usposabljanje »Spodbujanje podjetnosti in podjetništva za razvoj ključne kompetence samoiniciativnost in podjetnost« v okviru projekta ESS.
Usposabljanje bo tokrat potekalo v sklopu 6-ih razpršenih dni:
- 21.8.2017 in 22.8.2017 na CPI,
- 23.8.2017 preko e-učilnice,
- 6.9.2017 na CPI, …
Več

Najboljše mape učnih dosežkov 2017
10. maja 2017 smo na CPI že osmič podelili nagrade za najboljše mape učnih dosežkov. Nagrada za 3. mesto je šla v BC Naklo, dobila jo je Anja Krajnc Osenar. Prvi dve nagradi pa sta dobili dijakinji Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, in sicer Kaja Horvat za 2. mesto ter Sara Irman Kolar za 1. mesto.
Več

PIKO 2017
Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami izpeljala četrto državno tekmovanje iz projekcij in kotiranja - PIKO 2017. Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI, in sicer na področjih strojništva, mehatronike, elektrotehnike, lesarstva, gradbeništva in dijaki tehniške gimnazije.
Nagrade za najboljše dosežke so prejeli: za 1. mesto Tilen Pogačnik iz ŠC Škofja Loka, Srednje šole za strojništvo, za 2. mesto Aleks Furlan iz Srednje tehniške šole Koper in za 3. mesto Matija Stražišar iz ŠC Postojna.
Več

Pozor(!)ni za okolje
Kampanja Pozor(!)ni za okolje, ki jo je podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires zagnalo na pobudo svojih zaposlenih, in v okviru katere se je v sedmih letih v okoljevarstvene aktivnosti vključilo preko 16.000 dijakov številnih slovenskih poklicnih in strokovnih šol ter gimnazij, se je v petek, 19. maja 2017, uradno zaključila. CPI je v njej sodeloval kot partnerska organizacija.
 
 
 
 
Mednarodno sodelovanje
 
Zaključek projekta CroCooS
V Budimpešti je od 19. do 21. aprila 2017 potekala zaključna konferenca projekta CroCroos z naslovom Vsak dijak šteje. Predstavljeni so bili primeri praks s pilotnih šol iz Madžarske, Slovenije in Srbije na temo preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja.
Premike v razumevanju pomena preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja dobro prikažejo izjave sodelujočih učiteljev:
»Pred projektom nisem toliko razmišljal o dijakih  in njihovih vzrokih zgodnjega opuščanja šolanja. Danes se s posamezniki pogosteje pogovarjam o vzrokih, tako lažje razumem, kaj vse se jim dogaja ... Skozi različne aktivnosti dijake bolje spoznam, spoznal sem tudi to, da jim s pomočjo aktivnosti lahko pomagam, oni sami po tihem 'hrepenijo po pomoči' .«
Več o projektu CroCooS

SERFA
V projektu Erasmus+ Serfa, ki je namenjen predvsem malim in srednjim podjetjem (MSP), bomo pričeli z usposabljanjem svetovalcev MSP za praktično usposabljanje mladih.
Več o projektu

CWIC
V okviru projekta Erasmus+ Cooperative and Work Intergrated Curriculum smo partnerji v projektu uspešno izvedli zanimivo mednarodno konferenco Inovativni pristopi k sodelovalnemu učenju.
Več

Celostni pristop k uspešni integraciji migrantov
V okviru projekta Erasmus+ »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« smo se predstavniki CPI in drugih partnerskih organizacij iz Nemčije, Hrvaške, Makedonije v tednu med 3. in 7. aprilom 2017 udeležili prvega usposabljanja strokovnjakov za delo z migranti v Makedoniji, ki je potekal v organizaciji SOS Chidren's Village Macedonia. Med drugim so nam predstavili tudi delovanje tranzitnega centra Tabanovce na meji z Republiko Srbijo in Center za prosilce za azil v Vizbegovcih v Skopju.
V tednu med 15. in 19. 5. 2017 pa smo si ogledali primere dobrih praks integracije migrantov v Nemčiji. Usposabljanje je potekalo v organizaciji IB Internationaler Bund iz Stuttgarta. Predstavili so nam mestno politiko integracije migrantov s primeri dobrih praks na področju izobraževanja, namestitve, interesnih dejavnosti itd. v Stuttgartu, Waiblingenu in Tuebingenu.

Drugo projektno srečanje partnerjev v okviru projekta NWF NETWORK v Snoviku
Med 23. in 24. majem 2017 se je v Termah Snovik odvijalo 2. partnersko srečanje v okviru projekta NWF Network (K2, Erasmus+). Poslanstvo projekta je, v državah EU odkriti in ovrednotiti potenciale nelesnih gozdnih proizvodov ter pospeševati ekonomski in edukativni vidik tega področja. Nelesni gozdni proizvodi predstavljajo vse gozdne dobrine razen lesa, npr. kostanj, borovnice, maline, gobe, lesni sokovi, gozdni med, mahovi, lišaji, smola …
Cilj omenjenega projekta je pripraviti spletni portal, ki bi z najrazličnejšimi informacijami podpiral vse deležnike, povezane z nelesnimi gozdnimi proizvodi. Drugi cilj projekta pa je izmenjava dobrih praks na mednarodni ravni.
Prvi del projektnega dneva smo posvetili delu na vsebini, drugi del dneva pa smo projektne partnerje peljali na ogled dobrih praks (gomoljikarstvo in medarstvo) na Primorsko.

Prvi posnetki v projektu See-the-Goal

Podjetje ETRA d.o.o., Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije iz ŠC Celje in CPI smo v okviru projekta 'See the Goal' testno posneli delovna opravila s področja mehatronike. Podjetju ETRA se za podporo pri snemanju in izjemno gostoljubnost lepo zahvaljujemo.

EUROPASS
Oglejte si Novičnik mrež Euroguidance, Europass in EQF.

Letno srečanje evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja – mreže EQAVET
Letno srečanje evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja – mreže EQAVET je bilo tokrat na Malti, 8. in 9. junija 2017.
Diskusija v skupinah je bila tokrat usmerjena v oblikovanje povratne informacije o Delovnem programu mreže EQAVET za obdobje 2018-2019 ter umestitvi delovanja mreže v širši evropski kontekst, opredeljen s Strateškim okvirom za izobraževanje in usposabljanje do leta 2020 (ET 2020) in dokumentom Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta (New Skills Agenda).
Države članice smo načeloma podale pozitivno povratno informacijo na obe izpostavljeni vprašanji. Vendar pa smo spodbudile, da je treba različne iniciative na evropski ravni bolj medsebojno povezati, zlasti Evropski okvir za zagotavljaje kakovosti – okvir EQAVET z Evropskim okvirom za kakovostno in učinkovito vajeništvo ter s Strategijo usposabljanja učiteljev in mentorjev, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom.
Na srečanju smo čas in pozornost posvetili še sledečim temam: primerjalni analizi nacionalnih sistemov spremljanja zaposljivosti diplomantov na ravni sistema in na ravni izvajalcev, trenutnim prizadevanjem CEDEFOP-a in ETF-a na področju razvoja kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavitvi okvira kakovosti EQAVET+ in drugih rezultatov delovne skupine v letu 2016/17 in ugotovitvam raziskave o učinkovitosti implementacije okvira kakovosti EQAVET v države članice.  

Zaključek projekta »Podpora nacionalnim referenčnim točkam za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letu 2016/17«
Slovenija je ob prijavi na razpis v letu 2016 prejela sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti v obdobju 2016/17. V okviru projekta smo se udeležili t. i. PLA-jev (Peer Learning Activities), ki so namenjeni izmenjavi izkušenj med nacionalnimi referenčnimi točkami na določene teme. PLA-ji so bili v Bukarešti, Dubrovniku in Bonn-u, ukvarjali pa so se s sledečimi tematikami: zagotavljanje kakovosti praktičnega usposabljanja z delom in samo-evalvacija na ravni izvajalcev; Promocija, prisotnost in večja ozaveščenost o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter Praktično usposabljanje z delom in transparentnost nemškega sistema zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Glavni rezultat projekta je priročnik »Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti – Priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na ravni šole«. Priročnik lahko prejmete tudi v tiskani obliki na CPI.  

Zaključek dela delovne skupine EQAVET +
V obdobju 2016/17 je bilo delo delovne skupine v okviru mreže EQAVET usmerjeno v nadgradnjo okvira zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – okvira EQAVET. Nastal je okvir kakovosti EQAVET+, ki je podprt s primeri dobrih praks. Okvir se je usmeril na proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in oblikoval kazalnike kakovosti vseh faz procesa. V delovni skupini, v katero je bila vključena tudi slovenska nacionalna referenčna točka, smo pripravili primere dobrih praks kakovostnega procesa vodenja kakovosti na ravni sistema in na ravni izvajalcev. Okvir je predstavljen tudi v priročniku »Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti – Priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na ravni šole«.

Pridružite se skupnosti EPALE, skupnosti izobraževalcev odraslih v Evropi
Skupnost EPALE sestavlja že več ko 26.000 registriranih uporabnikov. Platformo lahko spremljate v 24 uradnih jezikih EU, še posebej pa vas vabimo, da jo spremljate v slovenskem jeziku, saj se člani Nacionalne svetovalne službe skupaj z vami trudimo, da jo vsakodnevno dopolnjujemo z aktualnimi informacijami in vsebinami iz slovenskega izobraževalnega prostora.
Želite biti obveščeni o aktualnih novicah s področja izobraževanja odraslih v Evropi? Postanite registriran uporabnik, v svojem profilu obkljukajte polje “newsletter” in vsak mesec vam bomo na vaš elektronski naslov brezplačno poslali e-glasilo, ki povzema najbolj aktualne in brane vsebine objavljene na platformi. V kolikor vas zanima, o čem smo pisali v predhodnih glasilih, lahko pogledate v arhiv.

Aktualno dogajanje na platformi EPALE
V juniju na EPALE posebno pozornost posvečamo osebam s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih. Na tematski strani najdete zanimive zapise, ki so jih prispevale Nacionalne podporne službe in izobraževalci odraslih iz različnih evropskih držav. Potekala je tudi spletna pisna razprava, kako izboljšati izobraževanje odraslih in vključevanje oseb s posebnimi potrebami, ki jo je moderirala Gina Ebner, EPALE tematska koordinatorica za podporo izobraževalcem. O čem je tekla beseda med izobraževalci odraslih, ki so si v okviru spletne diskusije izmenjali kar 130 komentarjev, si lahko ogledate na tej povezavi.
Vabimo vas, da tudi v prihajajočih poletnih mesecih spremljate EPALE in posredujete svoje vsebine. Julija bo EPALE mesečna tema posvečena osipnikom, avgusta pa bomo pozornost namenili učenju na delovnem mestu.
Veseli bomo vaših prispevkov, ki jih lahko oddate direktno na platformi, za pomoč in dodatne informacije pa se lahko obrnete na Marušo Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), koordinatorico EPALE.

Cedefopov foto natečaj 2017 – sodelujte in se potegujte za lepe nagrade!
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) tudi letos nagrajuje. Tema letošnjega foto natečaja je timsko delo dijakov med praktičnim izobraževanjem. Skupine dveh ali treh dijakov lahko sodelujejo tako, da ustvarijo foto zgodbo in na kratko obrazložijo idejo, ki se skriva za njo. Prispevki posameznikov ne bodo upoštevani.
1. nagrada: Potovanje v Bruselj in udeležba na zaključni slovesnosti Evropskega tedna spretnosti, ki bo 24. novembra 2017
2. nagrada: Potovanje v Solun in udeležba na Mednarodnem festivalu filma, ki bo 2. novembra 2017
Dela nagrajencev bodo razstavljena v obeh mestih. Nagrada zajema tudi kritje stroškov potovanja in nastanitve mentorjev.
Ne zamudite! Svoje prispevke oddajte do vključno 15. julija 2017 na e-naslov:
Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
Več
 
 
 
 
Pa še zadnja iskrica
 
V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Kongres pripravljata MIZŠ in UNESCO v sodelovanju z mednarodnima ustanovama Commonwealth of Learning in Creative Commons ter iniciativo OpeningupSlovenia.
Prosto dostopni izobraževalni viri oz. OER so gradiva pod odprto licenco, ki jih lahko uporabljamo za poučevanje, učenje, raziskovanje in podobno. Gre za idejo odprtega učenja, v katerem je znanje javno dobro in kjer tehnologija, še posebej svetovni splet, vsakomur ponujata možnost, da to znanje uporablja in deli naprej.
 
 
 

 
Sledite nam tudi na
 
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na obveščanje ali ste sodelavec Centra RS za poklicno izobraževanje. Če novic ne želite prejemati, se lahko odjavite.
Pošiljatelj e-novičnika CPIskrice je Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, (01) 5864 200, info@cpi.si.