Marec 2008

 

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

 

1. Poklicni standardi

102. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 9. novembra 2007:

 

a) Strokovno področje Gozdarstvo / Lovstvo:

· Revirni lovec / revirna lovka

· Svetovalec / svetovalka v lovstvu

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

b) Strokovno področje Storitve /Gospodinjske in podobne storitve:

· Oskrbnik / oskrbnica

· Pomočnik / pomočnica oskrbnika

Kontaktna oseba: urska.marentic@cpi.si

 

103. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 14. decembra 2007

a) Strokovno področje Poslovanje in uprava / Računovodstvo:

·  Knjigovodja / knjigovodkinja

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

105. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 15. februarja 2008

 

a) Strokovno področje Zdravstvo / Laboratorijska medicina:

· Obdukcijski pomočnik / obdukcijska pomočnica

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

b) Strokovno področje Zdravstvena nega:

· Operacijska medicinska sestra

· Urgentna medicinska sestra

· Intenzivna medicinska sestra

· Dializna medicinska sestra

· Endoskopska medicinska sestra

· Psihiatrična medicinska sestra

· Geriatrična medicinska sestra

· Pediatrična medicinska sestra

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

2. Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

102. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 9. novembra 2007:

 

a) Strokovno področje Poslovanje in uprava:

· Knjigovodja / knjigovodkinja

· Teletržnik / teletržnica

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

105. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, , 15. februarja 2008

a) Strokovno področje Zdravstvo / Laboratorijska medicina:

· Biomedicinski laborant / biomedicinska laborantka

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

Sodelovanje s šolami

V mesecu januarju in mesecu februarju smo imeli sestanke z ravnatelji in drugimi predstavniki šol, ki bodo začeli z izvajanjem novih in prenovljenih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja septembra 2008. Osnovni namen srečanj je bil opraviti uvodne razgovore in sprejeti dogovore o podpori CPI-ja in ZRSŠ-ja šolam za uspešno spoprijemanje z novimi odločitvami in razvojnimi nalogami. Srečanj se je udeležilo okrog 120 ravnateljev šol, direktorjev šolskih centrov in učiteljev.

 

Zaključevanje v novih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Priročnik Zaključni izpiti v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja je namenjen vsem učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki lahko prispevajo k doseganju boljših izidov ob koncu izobraževanja tako, da poiščejo za kandidate najustreznejši način izkazovanja kompetenc. S tem pripomorejo k zboljšanju kakovosti poklicnega izobraževanja in promociji poklicnega izobraževanja.


V priročniku boste našli primere zaključnih izpitov v nekaterih drugih evropskih državah, ki so nam bili v pomoč pri snovanju novih poti zaključevanja. Predstavljene so tudi izvedbene rešitve zaključnih izpitov v novih programih na pilotnih šolah. Tiskano obliko priročnika lahko naročite na info@cpi.si, elektronska oblika pa je dostopna na naši spletni strani.

 

Zimski Pogledi 

Izšla je prva številka Pogledov, CPI-jevega biltena za spodbujanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V njih delimo z bralci izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru izmenjave na Finskem. Preberite poglede udeležencev izmenjave in organizatorjev s finskega Kolidža za izobraževanje učiteljev, pa tudi intervju z Davorinom Mikužem iz podjetja Birografika Bori, ki je aktivno sodeloval pri prenovi programov na področju grafike.


Pišite na info@cpi.si in uvrstili vas bomo v seznam prejemnikov Pogledov.

 

Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja 

V januarju 2008 je izšla publikacija z naslovom Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki je nastala v okviru aktivnosti OECD 2006–2007. Publikacija vključuje Nacionalno poročilo, ki so ga pripravili avtorji z različnih ustanov in Skupno analizo politike, ki jo je pripravila strokovna skupina OECD po obisku v  Sloveniji.  V Nacionalnem poročilu je predstavljeno stanje na področju priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja  v Sloveniji. Skupna analiza politike pa predstavlja pogled tujih strokovnjakov na omenjeno področje  v Sloveniji  s priporočili za nadaljnji razvoj. Publikacija je namenjena strokovnim ustanovam in strokovnjakom, ki se ukvarjajo  z razvojem področja preverjanja neformalnega in priložnostnega učenja.


Kontaktna oseba: meta.slander@cpi.si

 

Zaključno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega progama Avtoserviser 

Poročilo je namenjeno vsem, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju novih in prenovljenih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ter drugi zainteresirani javnosti.
Uvodno poglavje je namenjeno opisu temeljnih konceptov, ki so bili osnova implementacije poskusnega programa. Obrazložen je nastanek izobraževalnega programa, koncept in funkcija izvedbenega kurikula, glavne spremembe na področju ocenjevanja in zaključevanja izobraževanja, povezovanje šol in podjetij ter koncept usposabljanja pedagoških praktikov. V drugem poglavju sledi pregled ugotovitev spremljanja na kurikularni ravni (izvedbeni kurikul, ključne in poklicne kompetence ter integrirane ključne kvalifikacije, preverjanje in ocenjevanje, medpredmetno povezovanje idr.) in organizacijsko-izvedbeni ravni (usposabljanja, pogoji za delo idr.). Poročilo se konča z zaključno oceno poskusa, kjer so izpostavljene glavne dileme in izhodišča nadaljnjega dela na dveh ravneh, šolski in sistemski.


Kontaktna oseba: katja.jeznik@cpi.si


Mednarodno sodelovanje

New hospitality 

V okviru projekta Leonardo da Vinci »New Hospitality« smo 19. oktobra 2007 skupaj s partnerjem Sindikat delavcem gostinstva in turizma Slovenije (GIT) izpeljali nacionalni seminar,  kjer so se zvrstile zanimive predstavitve projektov s področja gostinstva in hotelirstva, med drugimi tudi predstavitev dosedanjih rezultatov našega projekta. Center RS za poklicno izobraževanje in GIT  sta pripravila obširno študijo stanja gostinstva in hotelirstva v Sloveniji, ki je na voljo tudi na spletni strani GIT. Študija vsebuje pregled nacionalne zakonodaje ter kolektivne pogodbe tega področja, statistično primerjavo podatkov, analizo trendov. Pripravili pa smo tudi opis profilov poklicev ter seznam ključnih kompetenc posameznega poklica.


Srečanja so se udeležili sindikalni predstavniki organizacij iz področja gostinstva in hotelirstva iz celotne Slovenije, sodelovali pa so tudi gostje s Hrvaške in Bolgarije.


Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

 

Delo kot vir znanja 

Projekt Delo kot Vir znanja (Value of Work – VOW) je dveletni Leonardo da Vinci projekt, ki se je zaključil novembra 2007. Promotor projekta je islandski Center za izobraževanje in usposabljanje iz Reykjavika. Poleg Andragoškega centra Slovenije so v projektu sodelovali še švedski Center za vrednotenje iz mesta Malmö, Ciprska organizacija Sinteza – Center za raziskovanje in izobraževanje, britanski Nacionalni inštitut za nadaljevalno izobraževanje odraslih (NIACE), ter danski Inštitut za usposabljanje učiteljev v poklicnem izobraževanju (DEL). Projekt je izhajal iz predpostavke, da predstavlja učenje na delovnem mestu pomembno učenje, ki ponavadi ostaja skrito in se ga mnogi niti ne zavedajo. Zato je bil cilj projekta ugotoviti kompetence, ki so jih zaposleni z nižjo izobrazbo pridobili na delovnem mestu. Prav tako smo želeli razviti metode in orodja, ki so pomembni pripomočki v procesu vrednotenja kompetenc – poudarek je bil na prenosu izkušenj med sektorji in na vlogi nosilcev interesov. Na ta način smo želeli narediti kompetence prepoznavne za zaposlene (povečanje motivacije) in vse socialne partnerje.


Projekt se je v glavnem osredotočal na bančni sektor (Ciper, danska, Islandija), administrativni sektor (Švedska), v Sloveniji pa smo izkušnje prenesli tudi na področje socialne oskrbe.Vrednotili smo kompetence pridobljene s neformalnim in priložnostnim učenjem 15 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev. Le-ti so po končanem vrednotenju pridobili potrdilo projekta o sodelovanju na projektu kot tudi nacionalno veljavni certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije socialni/a oskrbovalec. V že utečen proces pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij smo uvajali nekatere novosti, predvsem na področju metod za vrednotenje. Uporabili smo portfolio (z vodenim življenjepisom, ki so ga usmerjali svetovalci), samo-ocenjevanje (z ali brez nadrejenega), esej (opis delovnih nalog in delovnih izkušenj), opazovanje na delovnem mestu ter intervju. Doslej manj uporabljeni metodi samo-ocenjevanja in opazovanja na delovnem mestu sta se izkazali kot učinkoviti.


Več o projektu: http://vow.siae.si/