Marec 2012

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Center RS za poklicno izobraževanje sta vzpostavila spletni portal, ki je namenjen reguliranim poklicem.

Prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti znotraj EU, določen že v ustanovitvenih pogodbah Evropske skupnosti, vključuje koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic in tudi vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij.

V ta namen je bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Direktiva ureja sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij in omogoča državljanom držav članic EU dostop ter opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v državah članicah, pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (kot nacionalna kontaktna točka) in Center RS za poklicno izobraževanje sta v ta namen vzpostavila posebno spletno stran, ki je namenjena izključno reguliranim poklicem. Državljanom in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP, in Švicarske konfederacije nudimo podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij v skladu z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Več: http://www.reguliranipoklici.si/


Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 134. seji SSPSI dne 17.2.2012 so bili sprejeti naslednji poklicni standardi in katalogi:

Novi poklicni standardi in katalogi

 • Strokovno področje Gradbeništvo/Hidrotehnika:
  • Poklicni standardi Hidrotehnični delavec, Upravljalec vodne infrastrukture, Vodovarstveni nadzornik,
 • Strokovno področje Umetnost/ Avdiovizualna tehnika in multimedijska produkcija
  • Katalog Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav
 • Strokovno področje Tehnika
  • Katalog Graver/Graverka
 • Strokovno področje Gradbeništvo/Hidrotehnika:
  • Katalogi Kamnolomec/kamnolomka, Montažer/montažerka kamna, Strojni obdelovalec kamna/strojna obdelovalka kamna
 • Strokovno področje Kmetijstvo
  • Katalog Hmeljar/hmeljarka

Revidirani poklicni standardi in katalogi:

 • Strokovno področje Umetnost/Oblikovanje
  • Poklicni standard Industrijski dizajner/industrijska dizajnerka
  • Poklicni standard Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka
  • Poklicni standard Modni oblikovalec/modna oblikovalka
 • Strokovno področje Umetnost/Avdiovizualna tehnika in multimedijska produkcija:
  • Poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
  • Katalog Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
 • Strokovno področje Umetnost/Oblikovanje:
  • Poklicni standard Modni stilist/modna stilistka
  • Katalog Modni stilist/modna stilistka
 • Strokovno področje Računalništvo:
  • Poklicni standard in katalog Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
  • Poklicni standard in katalog Programer/programerka
  • Poklicni standard in katalog Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov
  • Poklicni standard in katalog Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov
  • Poklicni standard in katalog Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze
  • Poklicni standard in katalog Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
  • Poklicni standard in katalog Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme
  • Poklicni standard in katalog Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme


Nacionalne poklicne kvalifikacije

V kontekstu vseživljenjskega učenja se vse bolj zavedamo, da so tradicionalna izobraževalna okolja samo del številnih in različnih okolij, ki omogočajo izobraževanje in učenje, in da včasih niti niso najpomembnejša. Zato se vse bolj poudarja razvijanje poti za bolj fleksibilne pristope, ki omogočajo priznavanje in vrednotenje vsega izobraževanja in učenja, ne glede na načine in učna okolja. Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) so sistemsko urejen in najbolj uveljavljen način priznavanja teh neformalnih znanj.

Več o potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma prednostih nacionalnih poklicnih kvalifikacij za posameznika in podjetja si lahko ogledate na spletni strani za nacionalne poklicne kvalifikacije  http://www.npk.si/. Spletna stran je namenjena predvsem kandidatom za nacionalne poklicne kvalifikacije ter podjetjem/delodajalcem, ki se prvič srečujejo z pojmom nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na spletni strani je poleg osnovnih informacij o sistemu NPK tudi baza katalogov za NPK, objavljeni so posnetki izjav kandidatov, ki so si pridobili NPK, posnetek svetovalnega razgovora z kandidatom z NPK ter prispevki nekaterih podjetij, ki so predstavila svoje pozitivne izkušnje in priporočila glede uporabe sistema NPK.

Podrobnejše informacije o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in baze podatkov si lahko ogledate na spletni strani nacionalnega informacijskega središča  http://www.nrpslo.org/ . Baza podatkov je namenjena že zahtevnejšim iskalcem informacij, saj se podatki nanašajo na delo izvajalcev postopkov preverjanj in potrjevanj NPK, na delo svetovalcev in pa komisij v postopku preverjanj in potrjevanj NPK.


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Na 134. seji SSPSI dne 17.2.2012 so bili potrjeni naslednji učbeniki:

 • Kontrola kakovosti mleka in mlečnih izdelkov, za modul Kontrola kakovosti živil (VS Kontrola kakovosti živil živalskega izvora) v programu Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI
 • Sladoled in sladoledni izdelki, za modul Sladoled v programih Slaščičar in Mlekar
 • Zdravstvena nega starostnika, za modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti v programu Zdravstvena nega
 • Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih, za modul Zdravstvena nega (VS Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije) v programu Zdravstvena nega

Ponovno pa so bili potrjeni učbeniki:

 • Socialna farmacija, za modul Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni v programu Farmacevtski tehnik
 • Farmacevtska kemija, za modul Zdravila v programu Farmacevtski tehnik
 • Krmilna tehnika, za modul Delovanje krmilnih in električnih komponent v programu Strojni tehnik; za modula Pnevmatika in hidravlika ter Digitalna tehnika v programu Tehnik mehatronike
 • Osnove elektrotehnike II, za modul Načrtovanje in priklopi električnih naprav v programu Elektrotehnik
 • Frizerstvo, za modul Frizerstvo v programu Frizer


Navodila za delodajalce za mentorje dijakov s posebnimi potrebami na praktičnem usposabljanju z delom

V okviru ESS projekta Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012 imamo v projektni aktivnosti Razvoj izvedbenega kurikula tudi podaktivnost Navodila za delodajalce za mentorje dijakov s posebnimi potrebami na praktičnem usposabljanju z delom.  Na CPI smo v preteklem projektu Inkluzija in inkluzivnost že razvili model pomoči šolam pri integriranju dijakov s posebnimi potrebami pri vključevanju v redne izobraževalne programe. V tem projektu pa smo se odločili ponuditi pomoč mentorjem, ki te dijake sprejmejo na praktično usposabljanje z delom.

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih je pomemben element kurikularne prenove. Delodajalci težko in velikokrat neradi sprejemajo dijake na praktično usposabljanje z delom, zlasti ne dijakov s posebnimi potrebami, ker ne vedo, kako z njimi ravnati. Zato smo na podlagi analize intervjujev z delodajalci, ki so že imeli na usposabljanju dijake s posebnimi potrebami, pripravili program usposabljanja za mentorje v podjetjih. V okviru usposabljanja jih želimo seznaniti s specifikami dijakov s posebnimi potrebami, z zakonodajo, s potrebnimi prilagoditvami na delovnih mestih in še čem.  Program usposabljanja smo poskusno tudi že izvedli, in sicer kot dvodnevni seminar. Na osnovi teh izkušenj smo program usposabljanja še posodobili.

Kot dodatno pomoč mentorjem pripravljamo tudi priročnik s filmom, ki bo po končanem projektu dostopen vsem zainteresiranim.

Kontakt: tatjana.patafta@cpi.si


Projekti vseživljenjskega učenja

»MATCH«:  Informal and nonformal competences matching device for migrants employability and active citizenship

Glavni cilj projekta je razvoj in izdelava funkcionalnega spletnega orodja (od testne verzije do dinamičnega orodja), ki bo kompetence migrantov, pridobljene v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih, povezoval s poklicnimi profili glede na potrebe trga dela. Vzpostavljene bodo t.i. “one-stop shops”, ki bodo migrantom na enem mestu ponujale integrirane informacije in nasvete. Sistem bo vzpostavljen s pomočjo gospodarskih zbornic, izobraževalnih centrov za usposabljanje in drugih institucij, ki v lokalnem sistemu delujejo kot posrednice za razvoj delovne sile.

Trenutno se projekt približuje zadnji fazi. Po srečanju v Parizu septembra 2011 in Torinu februarja  2012 smo partnerji projekta pripravili zbirko profilov poklicev in pričeli s semantičnim označevanjem, ki je podlaga za semantično ujemanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (matchmaking).  Podlaga za to je uporabniški vmesnik oz. t.i. »LO - Learning Outcome platform« (platforma učnih zidov), ki deluje preko spletne strani in bo kot taka namenjena tako migrantom kot delodajalcem.

V prihodnjih mesecih bo sledilo usposabljanje za migrante za uporabo omenjene platforme. Konec meseca maja se bomo partnerji projekta srečali v Ljubljani, preverili potek usposabljanja migrantov,  ugotovili morebitne pomanjkljivosti ter predlagali izboljšave za uporabo platforme.

Kontakt: barbara.velkov@cpi.si


SELPRAF

SELPRAF je projekt prenosa inovacij v okviru podprograma Leonardo da Vinci, ki prispeva h kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega izobraževanja na področju učnega podjetja. Gre za prenos inovativnih rešitev učnega podjetja iz slovenskega šolskega sistema na trg dela in prenos prilagojenega modela usposabljanja iz Slovenije na Hrvaško. Sektorski prenos inovacije zahteva prilagoditev ciljni skupini – to je brezposelnim (upoštevanje njihovega predznanja, identifikacija ključnih kompetenc, znanja, ki so potrebna za vstop v učno podjetje) in nadgradnjo s sodobnim načinom usposabljanja (e-learning, web 2.0 tehnologije).

Namen SELPRAF projekta je razviti model usposabljanja, ki bo prilagojen iskalcem zaposlitve v Sloveniji in na Hrvaškem in skozi katerega bodo udeleženci pridobili kompetence, potrebne za samozaposlitev. V ta namen je pripravljena tudi ustrezna infrastruktura.

Projekt traja od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013.

Kontakt: jana.ravbar@cpi.si


Aktualno

Uporaba Europass življenjepisa v Sloveniji

Center RS za poklicno izobraževanje je že od leta 2005 sedež Nacionalnega centra Europass, ki spodbuja uporabo evropskih dokumentov za osebno predstavitev v Sloveniji. Najuspešnejši med Europass dokumenti je Europass življenjepis, katerega uporaba v Sloveniji se je v letu 2011 glede na preteklo leto podvojila (47.657 izpolnjenih on-line življenjepisov v 2011 v primerjavi z 22.394 v letu 2010). Uporaba te vrste življenjepisa je zelo razširjena predvsem zaradi njegove prepoznavnosti v širšem evropskem prostoru.


Več informacij: www.europass.si  


SIRIKT 2012

Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRikt 2012 je bila že šesta po vrsti, potekala je od 21. do 24. marca 2012 v Kranjski Gori.

Multikonferenco je sestavljlo šest dogodkov:

 • Spletna okrogla miza
 • Videokonferenčni dan
 • Konferenca Arnes 2012 – 20 LET INTERNETA LJUDI
 • Konferenca "Na poti k e-kompetentni šoli"
 • Dogodek KONFeT ali eTwinning
 • Usposabljanje sodelavcev projekta E-šolstvo

Vsi dogodki so se prenašali preko VOX-a in so sedaj kot posnetki na voljo na spletni strani konference.