November 2013

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Nacionalne poklicne kvalifikacije – druga pot do kvalifikacije

Uspešno gospodarstvo in na znanju temelječa družba je pogojena z vseživljenjskim učenjem, s permanentnim pridobivanjem novih znanj, spretnosti in zmožnosti, potrebnih na delovnih nalogah, za uspešno osebno življenje in delovanje v okolju. V Sloveniji je že dobro desetletje razvit sistem ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,  ki omogoča dokazovanje usposobljenosti na javno veljaven način in predstavlja fleksibilen pristop k pridobivanju poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga dela. Center RS za poklicno izobraževanje je v tem sistemu osrednja institucija, zadolžena, da pripravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Z namenom zagotavljanja še večje kakovosti v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij je Center RS za poklicno izobraževanje v letošnjem letu pripravili analizo povpraševanja po poklicnih kvalifikacijah na trgu dela, pregled razvoja poklicnih kvalifikacij na področju izobraževanju in na področju certificiranja ter spremljavo sistema NPK na izbranih področjih.

4. novembra 2013 je Center na Brdu pri Kranju organiziral posvet, na katerem je vsem, ki kakor koli sodelujejo pri razvoju ali izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij, predstavil rezultate omenjenih analiz.

Gradiva s posveta so dostopna na spletni povezavi www.cpi.si/novica.aspx?id=266

Ob posvetu so izšle tudi tri nove publikacije:


Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000‒2012 – sistematičen, pregleden in dragocen prikaz razvoja poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij od leta 2000 dalje. Vrednost publikacije je poleg dokumentacijske predvsem v tem, da lahko svetovalci na področju izobraževanja in zaposlovanja in tudi mladi in njihovi starši, kateri se odločajo za vpis v izobraževalne programe, ter brezposelni in drugi iskalci zaposlitve na enem mestu najdejo koristne informacije o možnostih, ki jih v Sloveniji nudita sistem poklicnega izobraževanja in sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij za njihovo karierno pot od druge do šeste zahtevnostne stopnje. Zato jo potrebujejo vse osnovne in srednje šole, kakor tudi službe zavoda za zaposlovanje in zasebne agencije, ki delujejo na področju izobraževanja in zaposlovanja.Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja na trgu dela: Pripravljavci in izvajalci izobraževalnih programov bodo v tej publikaciji imeli veliko možnosti, da se podrobno informirajo o tem, koliko in kje trg dela prepoznava in pričakuje uporabo rezultatov njihovega profesionalnega dela. V vsakem od 16 poglavij so namreč predstavljeni podatki o obsegu povpraševanja po diplomantih posameznega strokovno-izobraževalnega področja v obdobju zadnjih 4 let; temu sledi še podrobnejši pregled izobrazbenih nazivov istega strokovnega področja po dveh zaposlitvenih atributih, kakor se pojavljata v tekočem povpraševanju, in sicer po dejavnosti delodajalca in po vsebini dela/poklica. S pomočjo celovitih in nazorno urejenih podatkovnih prikazov lahko strokovni bralci pridejo do koristnih informacij za načrtovanje in posodabljanje izobraževalnih programov zlasti glede relevantnosti izobraževalnih programov za trg dela, poklicno specifi čnih in poklicno nespecifičnih, tj. poklicno prenosljivih kompetenc, in glede potreb po interdisciplinarnih znanjih in veščinah ter odprtega kurikuluma, ki ga izvajalci izobraževalnih programov načrtujejo samostojno.
Spremljava certifikatnega sistema na treh strokovnih področjih: Storitve za ranljive skupine, Kozmetika, Predelava in izdelava živil na tradicionalen način Publikacija prinaša rezultate spremljanja usklajenosti prakse izvajanja sistema certifi ciranja s formalno določenimi zahtevami. V primerjavi z drugimi dosedanjimi študijami in evalvacijami, ki so pristopale k analizi izvajanja sistema kot celote ali pa se omejevale na ugotavljanje učinkov, se omejuje na raven posameznih panog/dejavnosti oz. poklicnih področij. Zajema izbrane NPK na treh področjih: skrb za posebne ciljne skupine, kozmetika in izdelava živil in kmetijskih izdelkov na tradicionalni način. Kot navajajo avtorji, gre za prvo sistematično spremljanje dela izvajalcev in članov komisij za preverjanje na opazovanih področjih, ki omogoča vpogled v usklajenost prakse s sistemsko ureditvijo področja. V ta namen analizira izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja NPK z določili zakonskih in podzakonskih aktov, strokovnimi metodologijami in drugimi institucionalnimi pravili, ki urejajo delovanje sistema.

Publikacije so dostopne v spletni knjižnici www.izvirznanja.si


Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 143. seji  SSPSI dne 27.9.2013 so bili sprejeti sledeči poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Poklicni standardi:
  • Strokovno področje Tehnika/Elektrotehnika
  • Monter/monterka hladilnih sistemov
 • Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Strokovno področje Storitve/Turizem
  • Savnar/savnarka

Revidirani poklicni standardi:

 • Strokovno področje Tehnika/Strojništvo
  • Klepar - krovec/kleparka – krovka
  • Vodja delovne skupine v proizvodnji
  • Urar/urarka
  • Zlatar/zlatarka
  • Monter/monterka ogrevalnih sistemov in cevnih inštalacij
  • Monter/monterka prezračevalnih in klima sistemov
 •  Strokovno področje Storitve/Transportne storitve
 • Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
 • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

Revidirani katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Strokovno področje Tehnika/Elektrotehnika
  • Preglednik/preglednica manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • Preglednik/preglednica zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Strokovno področje Tehnika/Strojništvo
  • Vodja delovne skupine v proizvodnji
  • Urar/urarka
  • Izdelovalec/izdelovalka nakita
 • Strokovno področje Storitve/Transportne storitve
  • Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
  • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga


Priznavanje neformalno pridobljenih znanj

Svet Evropske unije je decembra 2012 sprejel Priporočila o vrednotenju in priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja. S sistemskim uveljavljanjem postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc lahko Evropa hitreje doseže svoj cilj, ki si ga je postavila v Strategiji Evropa 2020, in sicer pametne, vzdržne in vključujoče rasti.

Državam članicam priporoča, da naj do leta 2015 ponudijo vsem državljanom možnost za ovrednotenje njihovih znanj, spretnosti in kompetenc pridobljenih izven formalnega izobraževalnega sistema. Do leta 2018 pa vzpostavijo koherenten, stroškovno učinkovit nacionalni sistem vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo povezan z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij (NOK) ter osredotočen na štiri vidike, in sicer ugotavljanje obstoječih učnih izidov, dokumentiranje le-teh, preverjanje učnih izidov in primerjanje z veljavnimi standardi ter uradno priznanje učnih izidov.

V preteklih letih smo v Sloveniji na področju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc tako v rednem poklicnem, strokovnem ter višjem strokovnem  izobraževalnem sistemu, kot na področju izobraževanja odraslih razvili strokovne podlage, ki pa jih moramo bolj aktivno implementirati v praksi.

CPI je 5. Septembra 2013 organiziral posvet deležnikov in strokovnjakov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc. Posvet se je odvijal v Hotelu Plaza v Ljubljani.

Gradiva s posveta so dostopna na spletni povezavi http://www.cpi.si/novica.aspx?id=260

Utrinek s panelne razprave:Razvoj kompetenc in kvalifikacij na izbranih področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Center RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede in priznanimi strokovnjaki iz tujine organiziral konferenco z naslovom »Razvoj kompetenc in kvalifikacij na izbranih področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja«. Dogodek je potekal v petek, 20. Septembra 2013 od 9.00 do 14.00 na Fakulteti za družbene vede – Univerze v Ljubljani.

Konferenca je bila namenjena vsem, ki jih zanima razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v Sloveniji. Njen glavni cilj pa je bil predstaviti dejavnike, ki vplivajo na vpis učencev v programe PSI doma in v tujini, njihov razvoj kompetenc v času šolanja ter prehod v nadaljnje izobraževanje in na trg dela.

Gradivo s konference je dostopno na spletni povezavi http://www.cpi.si/novica.aspx?id=257


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Razpis za MUD

Pripravili smo nov razpis za najboljšo mapo učnih dosežkov 2014 s priporočili za dijake in mentorje, plakat in kratko predstavitev bistvenih poudarkov: MUD Predstavljal si.

Več o razpisu se nahaja na spletni strani CPI.


Novi učbeniki

Potrjeni so bili trije novi učbeniki:

 • D. Drev, J. Čuvan: Okoljevarstvene tehnologije; za program Okoljevarstveni tehnik.
 • M. Šadl: Statistika; za programa Ekonomski tehnik SSI in PTI
 • Z. Žalar: Elektrotehnika v mehatroniki; za programe Tehnik mehatronike SSI in PTI ter Mehatronik operater SPI

Več  v katalogu učbenikov, ki se nahaja na spletni strani https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/default.aspx


Seminar Kakovost

V Slovenskem središču za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (SIQA-VET) smo v letošnjem katalogu KATIS razpisali tri seminarje s področja zagotavljanja kakovosti. Objava seminarjev na temo samoevalvacije, procesnega pristopa in izvedbenega kurikula oz. učenja in poučevanja je doživela velik odziv, zato smo pripravili za vse tri teme po eno dodatno izvedbo. Prosta mesta so še na seminarju na temo izvedbenega kurikula, ki bo potekal 20. 3. 2014. Seminarje smo ponudili v obliki izvedbe na šolah, namenjene večjim skupinam ali celotnemu kolektivu.  Več informacij: simona.knavs@cpi.si


Implementacija KK samoiniciativnost in podjetnost
(7 kompetenca)

V mesecu oktobru 2013 smo izpeljali tretji seminar implementacije KK samoiniciativnost in podjetnost za učitelje različnih strokovnih področij , s katerim želimo povečati prepoznavnost in razumevanje te ključne kompetence med učitelji in širšo javnostjo.

Na seminarju smo poudarili, da je za razumevanje vsebine sedme kompetence pomembno razlikovanje med besedama podjetnost in podjetništvo, ki sta obe prevod angleške besede »entrepreneurship«.

Podjetništvo v strokovnih krogih razumemo predvsem kot ustvarjanje nove vrednosti, ki je posledica načrtovanih dejavnosti posameznika (podjetnika) ali podjetniškega tima, ki gredo od prepoznavanja tržne priložnosti prek organiziranja in vključevanja potrebnih sredstev do realizacije poslovne priložnosti.

Podjetnost pa je v SSKJ definirana kot človekova sposobnost in se ne povezuje nujno z vodenjem podjetja. Angleška verzija evropskega dokumenta uporablja za sedmo kompetenco izraz »sense of entrepreneurship«, s čimer se poudarja, da ta kompetenca ni vezana samo na podjetništvo v ožjem smislu, ampak na celotno gospodarsko okolje in tudi na socialno področje (Gibb in Cotton, 1998).

Več o KK samoiniciativnost in podjetnost na http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8668  

Kontakt: jana.ravbar@cpi.si


Projekti vseživljenjskega učenja

eVET2EDU

17. in 18. oktobra je v Palermu potekal 3. partnerski sestanek projekta eVET2EDU – podpora e-izobraževanju učiteljev in mentorjev v poklicnih šolah.

Sestanek je bil namenjen zaključku aktivnosti v delovnem paketu 3 (Postavitev in prilagoditev nacionalnih e-tečajev) in pripravi na pilotno testiranje pripravljenega e-tečaja z naslovom Kako oblikovati in izvajati spletni tečaj.

S testiranjem smo pričeli 13. novembra 2013. K sodelovanju pri izvajanju pilotnega tečaja smo povabili učitelje in mentorje v poklicnih šolah. Tečaj je sestavljen iz desetih modulov in traja 60 ur, ki jih bomo razporedili v tri mesece. Če ste učitelj strokovnih predmetov in vas sodelovanje zanima, se še vedno lahko priključite testni skupini. Pišite na naslov: tanja.logar@cpi.si

Več informacij o projektu nadete na www.evet2edu.eu in na FB strani www.facebook.com/evet2edu


VET- Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements: Q-Placements Model

Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom (PUD) je eno izmed pomembnejših področij za uvajanje mladih v delovni proces in njihovo zaposlovanje. Zagotavljanje kakovosti izvedbe usposabljanja temelji na skupnem razumevanju vseh sodelujočih o pomembnosti posameznih vlog v postopku, ki pa nikakor tudi ne zagotavlja predvidenega uspeha. Projekt se loteva problematike z analizo trenutnega stanja PUD v državah partnerskih organizacij, predstavitvijo vodnika za organizatorje PUD in mednarodno delavnico, ki bo povezala organizatorje PUD v mednarodnem okolju.


Cilji in namen projekta:

 1. vzpostaviti in dokazati povezave med kakovostjo prakse poklicnega izobraževanja, vajeništva in celotnih sistemov zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja;
 2. promocija sodelovanja med gospodarstvom in sektorjem za zagotavljanje kakovosti  poklicnega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu;
 3. zagotavljanje kakovosti nastanitev dijakov praktičnega usposabljanja z delom na podlagi predlaganega modela;
 4. vzpostavitev in spodbujanje nacionalnih in evropskih ravni partnerstva s podjetji poklicnega izobraževanja in usposabljanja.


V projektu sodeluje 6 organizacij iz štirih različnih držav: Španija, Latvija, Nizozemska in Slovenija.

Trajal bo od 1. 10. 2013 do 1. 11. 2015. Več o projektu boste lahko izvedeli na spletni strani, ki je trenutno še v pripravi.


Kontakt:  bostjan.kosorok@cpi.si


Mapping

Začel se je projekt Mapping, ki se ukvarja z metodami individualiziranega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V projektu sodelujejo partnerji iz 5 držav: Danske, Finske, Nizozemske, Velike Britanije (Wales) in Slovenije. Na uvodnem sestanku smo se seznanili s sistemi poklicnega in strokovnega izobraževanja v posameznih državah partnericah ter s primeri dobre prakse individualiziranega učenja.

Rezultati projekta bodo nabor metod za individualizirano učenje, program usposabljanja za učitelje ter multimedijsko gradivo s predstavitvijo dobre prakse. Trenutno se pripravljamo na opazovanje individualiziranega učenja na Finskem in na Danskem, ki bo potekalo po metodi kolegialnega presojanja. Pripravili smo že prvi osnutek kriterijev za presojanje, ki jih bomo v nadaljevanju še dopolnili in uskladili med seboj.

Več o projektu bo kmalu na voljo na posebni spletni strani.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si


ESCO – Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev

ESCO je večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev, ki jo razvija Evropska komisija (iniciativa 2020). Namen tega orodja je premostiti vrzel med svetom izobraževanja in usposabljanja ter trgom dela. ESCO deluje v 25 evropskih jezikih, s čimer omogoča večjo preglednost in mednarodno sodelovanje. Razvit je bil v odprtem formatu IT in je brezplačno na voljo vsakomur.


Ker se klasifikacija ESCO stalno razvija in dopolnjuje, kot taka verjetno ne bo nikoli dokončno zaključena. Prva verzija klasifikacije je bila odprta konec oktobra 2013 na konferenci v Bruslju in je od takrat javno dostopna naspletni strani https://ec.europa.eu/esco  


V razvoj ESCO je vključenih več kot 300 evropskih strokovnjakov in institucij, med njimi tudi CPI, ki sodeluje v okviru sektorske referenčne skupine za področje zdravstva in socialnih aktivnosti. Seveda pa ESCO vabi k sodelovanju tudi nove strokovnjake, tako s področja izobraževanja kot trga dela, zato vas v imenu ESCO vabimo k vaši aktivni vključitvi: https://ec.europa.eu/esco/general-enquiries


Še nekaj splošnih informacij o ESCO: About ESCO (PDF);  ESCO Booklet (PDF);  ESCO Glossary (PDF);  ESCO key concepts (PDF).


Kontaktna oseba: barbara.velkov@cpi.si


Europass - novosti

Evropska pobuda Europass se je v letošnjem letu prenovila - prenovljenemu Europass življenjepisu, ki ima že čez 27 milijonov uporabnikov (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/statistics), se je pridružila tudi možnost uporabe elektronske mape, imenovane Evropska mapa kompetenc, v katero je mogoče vstaviti različna potrdila, priporočila in druga dokazila.  

Več o tem: www.europass.si


Pa še zadnja iskrica:

»Če menite, da sveta ni mogoče spremeniti, to pomeni le, da vi niste eden tistih, ki ga bodo!« Jacques Fresco, futurist