Nekaj poudarkov tokratnih Iskric:

 • Dogajanje med Evropskim tednom poklicnih spretnosti
 • Izzivi umeščanja kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij
 • Izkušnje učiteljev, ki so se usposabljali pri delodajalcih
 • Mednarodni projekti, ki se začenjajo jeseni 2016
 
 
 
 
Izpostavljamo
 

Odkrij svoj talent!

 

Evropski teden poklicnih spretnosti (od 5. do 11. 12. 2016) je pobuda Evropske komisije, katere namen je s kombinacijo dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi, lokalno, regionalno in nacionalno, pripomoči k temu, da bi bilo poklicno izobraževanje in usposabljanje za kakovostno znanje in delovna mesta privlačnejše tako za podjetja kakor tudi za posameznike vseh starosti, ki se vključujejo na trg delovne sile.

CPI se bo pridružil številnim deležnikom v poklicnem izobraževanju in usposabljanju iz EU in partnerskih držav ter bo v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti pripravil:

 • sprejem za slovensko ekipo udeležencev tekmovanja Euroskills 2016,
 • posebno številko biltena Pogledi na temo razvoja poklicnih spretnosti,
 • sklop predstavitev mednarodnih projektov, v katerih CPI razvija nove pristope in metode za bolj kakovostno izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (2. 12. 2016),
 • ·         konferenco o umeščanju kvalifikacij v SOK (9. 12. 2016).

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Vse ostale dogodke lahko spremljate prek spletne strani Evropske komisije
 
 
 
 
Povezovanje izobraževanja in trga dela 
 

Posvet Umeščanje kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij

Novi Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Ur. l. št. 104/15) je vzpostavil enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji - Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), v katerega se po ravneh, glede na učne izide, umeščajo vse kvalifikacije, pridobljene z izobrazbo, poklicnimi in dodatnimi kvalifikacijami, v Republiki Sloveniji. SOK preko EOK umešča slovenske kvalifikacije v evropski prostor. V okviru SOK deluje tudi Register kvalifikacij SOK, ki širši slovenski in evropski javnosti zagotavlja boljšo preglednost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, tudi preko povezanosti z evropskim portalom Learning Opportunities and Qualifications Portal. V procesu umeščanja kvalifikacij v SOK je z vidika zagotavljanja kakovosti ključnega pomena enotno razumevanje opisnikov SOK in učnih izidov pri umeščanju kvalifikacij.

Omenjeni izzivi in priložnosti, ki jih narekuje implementacija Zakona o SOK v prakso, bodo rdeča nit posveta o Umeščanju kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij. Osrednja tema bo tudi predstavitev dopolnjene izdaje Smernic za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi. Vabimo Vas, da se nam pridružite na posvetu  9. decembra 2016 v Ljubljani.

 

Zgodbe NPK

V Sloveniji je bilo podeljenih že preko 60000 certifikatov NPK. Vsak imetnik ima svojo zgodbo. Nekaj smo jih zbrali na spletni strani NPK.

 

SOK in ESCO

CPI so v petek, 16. 9. 2016, obiskali predstavniki Direktorata za zaposlovanje, Sekretariata za ESCO (European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations – Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev). Namen obiska je bil podrobneje spoznati register kvalifikacij SOK ter na podlagi ugotovitev podati priporočila za povezovanje registra SOK z bazo »ESCO« in portalom »Learning opportunities and qualifications in Europe«.

 

Razprava o umeščanju kvalifikacij v SOK

22. 9. 2016 se je na CPI odvijal drugi del strokovne razprave o umeščanju kvalifikacij v SOK. Razprave so se poleg predstavnikov CPI udeležili še predstavniki MIZŠ, MDDSZ, ZRSZ, ZRSŠ in predsednik Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje.

Namen razprave je bila priprava strokovnih izhodišč zaradi uveljavitve Zakona o SOK. Strokovna izhodišča bodo služila kot podlaga za organizacijo posveta o umeščanju kvalifikacij v SOK, ki ga bomo izvedli 9. 12. 2016.

 

Fleksibilizacija trga dela in SOK

CPI je sodeloval na posvetu "Fleksibilizacija trga dela v povezavi s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij in dodatnimi kvalifikacijami". Direktor g. Elido Bandelj je predstavil Slovensko ogrodje kvalifikacij, postopek razvoja SOK ter Zakon o SOK, ga. Urška Marentič pa Register SOK ter sistem dodatnih kvalifikacij.

 

Sodelovali smo na kariernem sejmu Moje delo

CPI je na sejmu Moje delo predstavil sistem NPK – certificiranje znanja in spretnosti, pridobljenih na neformalen način, Nacionalni center Europass – dokumente Europass in mrežo Refernet – informacije o neskladju na trgu dela ter napovedovanje potreb po znanju in spretnostih. Navedene vsebine so za iskalce zaposlitve izredno aktualne, zato je za našo stojnico vladalo izredno zanimanje, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi v nagradni igri.

Pripravljamo se že za sodelovanje na sejmu Informativa, ki bo konec januarja 2017.

 

Ugotavljanje potreb po usposobljenosti zaposlenih

V projektu Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov smo v okviru medresorske delovne skupine leta 2011 pričeli razvijati sistem ugotavljanja potreb po usposobljenosti pri delodajalcih. Do danes smo v sodelovanju s podjetji iz dejavnosti predelave plastike in gume, proizvodnje kemikalij in kozmetike, steklarstva in papirništva ustvarili bazo podatkov o vsebini delovnih mest in zahtevah po usposobljenosti zaposlenih. Za obdelavo podatkov smo izdelali lastne programske rešitve v analiznem delu sistema za izpise podatkov po različnih kriterijih glede na cilje obdelave podatkov, kot na primer: kompetence, spretnosti, znanje, izobrazba, zahtevana raven znanja danes in čez pet do deset let, pristojnosti in odgovornosti ... Uporabili smo  klasifikacijske lestvice: KLASIUS, SOK, SKP, ISCED, ESCO, prav tako pa tudi uvrstitev po občinah, regijah. Omogočen je tudi transparenten izpis primanjkljajev v znanju, spretnostih in kompetencah zaposlenih za današnji čas in v prihodnosti ter napoved novih znanj, spretnosti in kompetenc. Baza podatkov je v tej fazi namenjena kot vir informacij in podatkov za izdelavo preseka delovnih mest poklicnega profila, poklicnega standarda, kataloga znanj in spretnosti, programov izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja, specializacije ter katalogov znanj na izbranih področjih, možno pa jo je uporabljati in nadalje razvijati tudi za druge namene. Letos prvič smo na osnovi podatkov delodajalcev iz tega sistema izdelali vse zahtevane dokumente za prenovo področja dejavnosti papirništva: analizo delovnih mest, poklicna profila, poklicna standarda ter kataloga znanj in spretnosti za proizvodnjo papirja in kartona. Več …

 
 
 
 
Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanjuogrodje, 
 

Novi učbeniki

Potrjen je bil učbenik Programiranje naprav, avtorja Jožeta Vovka, in sicer za modul Programiranje naprav v izobraževalnem programu Računalnikar. Učbenik bo v kratkem izšel pri založbi Hart.

 

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017«

Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022«, ki jo izvajamo na Center RS za poklicno izobraževanje. Predmet neposredne potrditve operacije je razvoj in izvedba modela krožnega zaposlovanja. Kroženje med delom in usposabljanjem zajema usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu.

Namen javnega razpisa je krepitev poklicnih kompetenc strokovnih delavcev na področju poklicnega izobraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in strokovnim potrebam posameznim poklicev ter izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več o javnem razpisu.

 

Mednarodni forum na temo določanja in zapisovanja učnih izidov v poklicnem izobraževanju

Predstavniki CPI so se 13. in 14. oktobra v Solunu udeležili 2. Foruma Cedefopa na temo določanja in zapisovanja učnih izidov v poklicnem izobraževanju (2nd Policy learning Forum on defining and writing of learning outcomes for VET qualifications). V delavnici spodbujanje aktivnega učenja smo predstavili razvoj učnih situacij s primerom iz gozdarstva.
 
 
 
 
Mednarodno sodelovanje
 

Začenjajo se novi mednarodni projekti:

SERFA, Erasmus+, KA3 – podpora delodajalcem pri novih oblikah zaposlovanja, s poudarkom na vajeništvu;

See the goal, Erasmus+, KA2 – ponazoritev učnih ciljev za praktično usposabljanje z videoposnetki;

SkillCO, Erasmus+, SSA – kurikulum za zapolnitev vrzeli v znanju in veščinah na področju gradbeništva;

NWF Network, Erasmus+, KA2 – uporaba ne-lesnih gozdnih proizvodov;

Holistic approach for successful integration of migrants, Erasmus+, KA2 – aktivnosti za vključevanje migrantov;

Learning by doing, Interreg – krepitev vloge socialnih partnerjev v poklicnem izobraževanju in priprava ustreznih strategij za kakovostno praktično izobraževanje v podjetjih v Podonavski regiji.

 

GOAL

V projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners), kjer razvijamo model svetovanja v izobraževanju za odrasle, še posebej tiste z nižjo izobrazbo, je nastalo nacionalno poročilo, v katerem so zajete izkušnje iz prvega vala spremljanja svetovalnih dejavnosti. V tem valu smo zajeli tiste stranke, ki običajno pridejo k izbranim izvajalcem svetovanja (ISIO ter šola), torej osipnike iz formalnega izobraževalnega sistema ter brezposelne osebe z različnimi ravnmi predhodne izobrazbe. Potrebno bo tudi vložiti več napora k motiviranju tistih ciljnih skupin, ki jih v prvi fazi nismo zajeli, saj bomo šele takrat lahko evalvirali učinke svetovanja na res ranljive skupine svetovancev. V naslednji fazi projekta bo potrebno dati tudi večji poudarek na spremljanju uporabe različnih orodij, ki so na razpolago svetovalcem in so bila razvita v različnih projektih.  

 

EQAVET

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju je bil 8.11.2016 izveden seminar na temo orodij v okviru mreže EQAVET. Seminar je organizirala Nacionalna referenčna točka EQAVET, ki deluje v okviru Centra za poklicno izobraževanje Slovenije.

EUROPASS

Nacionalni center Europass Slovenija sodeluje v delovni skupini za prenovo obrazca Europass Mobilnost, ki bo v kratkem uporabnikom prinesel sodobnejšo in krajšo različico tega dokumenta. Na delovnem srečanju v Hiši Evrope v Zagrebu, kjer je sodeloval tudi predstavnik Cedefop-a, je padla odločitev o zadnjih popravkih, ki bodo zaživeli do konca leta 2016

 

ECVET magazine

Izšla je 26. številka revije ECVET magazine. V tokratni številki si lahko preberete naslednje članke:

 • CEDEFOP-ovo spremljanje implementacije sistema ECVET v Evropi,
 • ECVET v Italiji,
 • Projekt ECVET PERMIT: ECVET kot most med formalnim in neformalnim izobraževanjem,
 • Projekt EMEU: spodbujanje mednarodne mobilnosti dijakov,
 • NETINVET: Evropska mreža za priznavanje mednarodne mobilnosti,
 • Projekt TWAINE: uporaba ECVET v primeru ponovnega vključevanja v poklicno izobraževanje.

 

Spretnosti, kvalifikacije in poklici v EU: kako jih uskladiti?

Izsledki Cedefopove raziskave European skills and jobs (ESJ) so zbrani v novi publikaciji Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?, ki ponuja odgovore na vprašanja, povezana z neskladjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

 

EPALE delavnica ustvarjalnega/učinkovitega pisanja

Vabimo vas, da se udeležite Epale delavnice ustvarjalnega/učinkovitega pisanja, kjer se bomo naučili, kako z izvirnimi besedili razširjati vsebine vaših projektov ter napisati učinkovite zgodbe/bloge/zapise/pesmi. Se vam zdijo zapisi in poročila o vaših projektih dolgočasna? Naredite jih zanimive, pritegnite bralce in povečajte vidnost vaših aktivnosti!

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 21. 11. 2016 od 9. do 16.ure, v predavalnici CMEPIUSa (Ob železnici 30a, Ljubljana). Prijavite se do srede, 16. novembra 2016, preko spletnega obrazca, ki ga najdete na tej povezavi.  Število mest je omejeno, udeležba na delavnici pa je brezplačna! Več podrobnosti si lahko preberete na EPALE!

 

EPALE tematski dnevi/tedni

Do konca leta 2016 bo EPALE posebno tematsko pozornost namenil mednarodnemu dnevu strpnosti (16. november), mednarodnemu dnevu oseb s posebnimi potrebami (3. decembra), mednarodnemu dnevu prostovoljstva (5. decembra) in mednarodnemu dnevu migrantov, ki ga obeležujemo 18. decembra. V tednu med 5. in 9. decembrom pa bo EPALE zaznamoval teden poklicnega izobraževanja, ki se navezuje na Evropski teden poklicnih kvalifikacij.

Prispevajte tematske vsebine (novice/vire/spletne dnevnike/vabila na dogodke), ki bodo obogatile vsebino platforme. Za pomoč pri pripravi prispevkov in objavi na EPALE, se lahko obrnete na koordinatorico Marušo Bajt
 
 
 
 
Pa še zadnja iskrica 
 

Od 1. do 3. decembra 2016 se bodo mladi iz vse Evrope, stari od 18 do 25 let, potegovali za naslove evropskih prvakov v poklicnih spretnostih. Tekmovanje Euroskills bo potekalo v Göteborgu na Švedskem. Slovenijo bo zastopalo 12 tekmovalcev, ki so tekmovali v devetih panogah: lesarstvo, mehatronika, cvetličarstvo, informatika, aranžerstvo, slikopleskarstvo, kuharstvo, strežba in kamnoseštvo. Zbrali smo nekaj njihovih izjav:

Izidor, kuharstvo: »V kuhinji ne gre brez želje do dela. To se pozna na okusih, izgledu krožnikov, pri timskem delu, ki je v kuhinji zelo pomembno. Če greš težko v službo, ne vem, zakaj bi bil kuhar, saj je še veliko drugih poklicev.«

Rok, kamnoseštvo: »Za natančno delo v kamnoseštvu je potrebnih kar nekaj izkušenj. To ni take vrste poklic, da bi lahko samo razložili, treba je poskusiti, delati napake … ja, najboljše je, če narediš napako in točno veš, kaj si naredil narobe.«

Žan, informatika: »Moraš biti vztrajen, komunikativen, moraš biti pripravljen, da se ves čas učiš, saj gre tehnologija hitro naprej. Meni je šola dala neko podlago, jaz pa sem potem gradil na tej podlagi. Gledal sem videotečaje, kupil sem si knjige, bral in vadil doma …. Trenutno znanje, ki ga imam, ni še nič in vem, da se moram še veliko naučiti.«

Katarina, aranžerstvo: »Pri delu me žene naprej kreativnost. Pri naročilu ti običajno dajo prosto pot, samo da bomo izdelek dobro promovirali. Da bo stranka izložbo pogledala. To je končni cilj. Ko vidiš stranko, da se ustavi pred izložbo, jo pogleda, potem pa gre v trgovino in tudi kaj takega kupi, je občutek fenomenalen.«

Več izjav pa si oglejte v posebni številki biltena Pogledi, ki bo izšla decembra 2016.

 
  Spremljajte nas tudi na FB in TW
 

 
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na obveščanje ali ste sodelavec Centra RS za poklicno izobraževanje. Če novic ne želite prejemati, se lahko odjavite.
Pošiljatelj e-novičnika CPIskrice je Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, (01) 5864 200, info@cpi.si.