Oktober 2014

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si


EuroSkills: Srebrna medalja za Slovenijo v kategoriji kamnoseštvo

V Franciji se je končalo evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 2014. Slovenijo je zastopalo 15 mladih tekmovalcev, ki so se pomerili v 7 kategorijah: kamnoseštvu, lesarstvu, mehatroniki, informatiki, cvetličarstvu, aranžerstvu ter kuharstvu in strežbi. V kategoriji kamnoseštvo je Leon Mahnič za Slovenijo osvojil srebrno medaljo. V kategorijah informatika, kuharstvo in strežba pa so slovenski tekmovalci osvojili medalje za odličnost. Na tekmovanju se je v 41 panogah pomerilo več kot 400 mladih (starih od 18–25 let) iz 24 držav.


Kvalifikacijsko ogrodje, poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zaključna konferenca projekta Slovensko ogrodje kvalifikacij

22. septembera 2014 je bila zaključna konferenca projekta "Slovensko ogrodje kvalifikacij", na kateri smo predstavili temeljne dosežke projekta, ki je potekal v letih 2009-2014 in je bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gradivo s konference je dostopno na spletni strani


Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov

26. septembra 2014 je bila konferenca projekta »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov«.  Konferenco je organiziral Center RS za poklicno izobraževanje v okviru operacije »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov«, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Gradivo s konference je dostopno na spletni strani


Udeležba Centra RS za poklicno izobraževanje na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA

Na 52. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je Center RS za poklicno izobraževanje predstavljal sistem NPK podjetjem-razstavljavcem in drugim udeležencem sejma. V letošnjem letu je bilo opazit povečano zanimanje za NPK pri mladih prevzemnikih kmetij, ki nimajo ustrezne izobrazbe s področja kmetijstva. Zaradi aktualnih razmer, povezanih z letošnjim žledolomom, je bilo povečano zanimanje tudi za NPK-je s področja gozdarstva. Veliko zanimanja pa je bilo tudi za NPK-je s področja predelave mleka in predelave mesa na tradicionalen način.


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Programi usposabljanja – katalog za šolsko leto 2014/15

V katalogu z naslovom Programi usposabljanja si lahko ogledate kratke predstavitve usposabljanj, ki jih bomo na CPI izvedli v šolskem letu 2014/15.

Usposabljanja so prvenstveno namenjena strokovnim sodelavcem, ki delujete na področju PSIU (poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja), in sicer: direktorjem šolskih centrov, ravnateljem srednjih poklicnih in strokovnih šol, učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, vodjem in članom šolskih komisij za kakovost, direktorjem ljudskih univerz, ravnateljem višjih strokovnih šol, predavateljem in drugim strokovnim sodelavcem. Vabljeni ste tudi vsi drugi, ki delujete v vzgoji in izobraževanju ali zunaj, in vas programi usposabljanja zanimajo. Ponudba, predstavljena v katalogu, se dopolnjuje z usposabljanji, ki bodo potekala v Mreži študijskih skupin.


Dve novi evalvacijski poročili – zaposljivost in praktično izobraževanje

Na spletni strani smo objavili dve novi evalvacijski poročili, in sicer:

Prvo poročilo obravnava in odgovarja na vprašanje, kje se nahajajo mladi 6 let po vpisu v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (nadaljujejo izobraževanje, so zaposleni, so brezposelni) vključno z dejavniki, ki na te prehode pomembno vplivajo, drugo pa osvetljuje potek posameznih elementov izvedbe praktičnega izobraževanja, ki pomembno vplivajo na kakovost izvajanja višješolskih študijskih programov ter podaja smernice za nadaljnje delo pri razvoju sistema praktičnega izobraževanja v delovnih organizacijah.


Usposabljanja v okviru študijske skupine za medije

Izvedena sta bila dva seminarja: najprej uvod v film in obisk na RTV Slovenija, nato pa še obisk Arhiva Republike Slovenije – Slovenskega filmskega arhiva. Poročilo o obeh seminarjih je na spletni strani


Dvig poklicnih kompetenc učiteljev

27. oktobra 2014 smo izpeljali 8-urni seminar "Praktično usposabljanje z delom za dijake s posebnimi potrebami". Cilj seminarja je bil, odgovoriti na vprašanja: kaj dijak s posebnimi potrebami zmore, kakšne vrste dela lahko opravlja, kakšne vrste prilagoditev delovnega mesta potrebuje ter podati udeležencem širši kontekst dela z dijaki s posebnimi potrebami.

Dr. Dušan Rutar s CIRIUS-a Kamnik je predstavil  težave, s katerimi se srečujemo pri  vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v praktično usposabljanje z delom, v izobraževanje in v družbo. Predstavil je tudi nekatere vidike sodobne obravnave gibalno oviranih dijakov. Ga. Bernarda Kokalj z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je predstavila posebnosti dela z gluhimi in naglušnimi dijaki ter z dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami. Ga. Irena Korene z OŠ Škofja Loka-Mesto nam je približala svet dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ga. Marija Jeraša z Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana nas je popeljala v svet slepih in slabovidnih.

Odziv udeležencev, med katerimi so prevladovali organizatorji praktičnega usposabljanja z delom ter svetovalni delavci poklicnih in strokovnih šol z vseh koncev Slovenije, je presegel naša pričakovanja. Tolikšen interes za udeležbo na seminarju na lep počitniški dan dokazuje, da je tema seminarja še kako aktualna.  V razpravi ob zaključku seminarja pa so udeleženci izpostavili pereče probleme, s katerimi se srečujejo pri vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v praktično usposabljanje z delom.


Mentorska srečanja podjetnikov z učitelji

V okviru projekta »Vrata odpiram sam« so v sodelujočih šolskih centrih na Ptuju, v Novem Mestu in Naklem v sklopu usposabljanja učiteljev potekale dobro obiskane in odmevne mentorske delavnice. Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi povezuje trikotnik učiteljev, učencev in poznanih podjetnikov, ki v obliki mentorstva sodelujejo pri usposabljanju učiteljev. Cilj mentorstva je podpora pri razvoju ideje in krepitev učitelja pri njegovem delu, bogatenje posameznikov z nasveti, znanjem in kompetencami, tržno sodelovanje, mreženje in razširitev socialnega kapitala.

Dijaki bodo po opravljenem programu bogatejši za podjetniške veščine in za osebnostne in socialne kompetence – med drugim, kako pravilno poslušati, spraševati, razmišljati, si ustvariti socialno mrežo in sodelovati v skupini,« je za Mladino pojasnila Barbara Bregar Mrzlikar, direktorica podjetniškega centra CEED Slovenija, ki usmerja in koordinira aktivnosti podjetnikov v sklopu projekta.

Z izobraževalnimi delavnicami nadaljujemo v oktobru in novembru.


Europass – posodobitve dokumentov

V lanskem letu je bilo izvedenih precej posodobitev dokumentov Europass: Europass življenjepisa, Europass jezikovne izkaznice, uporabnikom pa je na voljo tudi nova storitev: priprava elektronske mape s priponkami t.i. Mape kompetenc. V letošnjem letu pa potekajo intenzivne priprave za posodobitev dokumenta Europass mobilnost. V ta namen se je v Ljubljani  18. in 19. septembra sestala delovna skupina ter pripravila priporočila, ki se bodo lahko začela po državah postopoma uvajati že v prihodnjem letu. Glede na zaključke delovne skupine je najpomembneje, da se dokument poenostavi in skrajša.

Potrdila Europass Mobilnost so se v preteklih letih največ uporabljala za programe vseživljenjskega učenja, zlasti programa Leonardo da Vinci, posodobitve pa naj bi  omogočile boljšo dostopnost tudi za posameznike, ki znanja in kompetence pridobivajo kot prostovoljci. Prav tako naj bi se dokument izboljšal na ravni beleženja učnih dosežkov, pridobljenih v okviru dalj časa trajajočih učnih obdobij ter tako omogočil lažje priznavanje in vrednotenje.

Več informacij na spletni strani Europass


Objavljena Evalvacija izobraževanja in usposabljanja za rokodelske poklice

V okviru projekta Rokodelska akademija 2 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravili poročilo o evalvacijo izobraževanja in usposabljanja za rokodelske poklice.

V evalvaciji je sodelovalo 491 rokodelcev, ki se ukvarja z 39 različnimi rokodelskimi področji ter 8 organizacij, katerih osnovna ali ena od glavnih dejavnosti je podpora rokodelcem. Vsem anketirancem se na tem mestu najlepše zahvaljujemo.

Obe skupini anketirancev podpirata nadaljnji razvoj izobraževanja in usposabljanja za rokodelske poklice. Večina rokodelcev meni, da bi bilo treba praktično usposabljanje deliti med šolo in realnim delovnim okoljem. Kar 60 % anketiranih rokodelcev je tudi pripravljeno sodelovati v vlogi mentorja.

Preko 70 % anketiranih rokodelcev ocenjuje delo podpornih organizacij kot ustrezno. Večinoma njihovo vlogo vidijo v podpori rokodelcem na področju trženja in promocije, sistemskih ureditev ter izobraževanja.

Celotno evalvacijsko poročilo


Projekti vseživljenjskega učenja

Mapping – individualni načrt učenja

Projekt Mapping se ukvarja z metodami in pristopi za uvajanje in izboljšanje individualiziranega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Gre za prenos inovacij iz Finske in Danske na ostale države partnerice, to so Wales, Nizozemska in Slovenija.

18. in 19. septembra 2014 smo se partnerji srečali v Ljubljani. Pregledali smo novosti pri uvajanju individualiziranega učenja po posameznih državah ter vmesne rezultate projekta: matriko kakovosti s kriteriji za opazovanje in spremljanje individualiziranega učenja v praksi ter slovarček pojmov (oba rezultata sta že dostopna na spletni strani projekta. Orodje MAP za pomoč pri uvajanju in izboljšanju individualiziranega učenja je še v delu, vsebovalo pa bo osnovna metodološka izhodišča za posamezne kriterije individualiziranega učenja, dodatne dokumente ter AV gradivo s primeri dobre prakse iz vseh sodelujočih držav partneric. Na podlagi projekta bomo razvili tudi usposabljanje za učitelje. Oboje bomo preizkusili tudi v praksi, in sicer ob sodelovanju dveh šol, srednje šole BC Naklo in SESGŠ Kranj.

Kontakt: Danuša Škapin


ECOVET – spodbujanje sistema ECVET v kvalifikacijah na področju zelenega gospodarstva

Grški partner IDEC je med 22. In 24. oktobrom 2014 v Pireausu gostil drugi sestanek partnerjev projekta ECOVET. Na sestanku smo partnerji predstavili analize kvalifikacij, povezanih z OVE in URE. Sledi ugotavljanje skupnih področij/kompetenc v posameznih kvalifikacijah, da bi omogočili mobilnost dijakov in študentov z uporabo ECVET orodij.  Delovati je začela tudi spletna stran projekta

Kontakt: Barbara Kunčič Krapež


Work Based Learning Model for VET

Trenutno je teku projekt, katerega namen je izboljšati poti do delovnih izkušenj za dijake poklicnega izobraževanja z učenjem na delu (Work Based Learning - WBL) ter vključevanjem VET organizacij in delodajalcev. Poudarek je na učenju z izmenjavo izkušenj in sodelovanjem v resničnih dialogih z delodajalci ter v sodelovanju z lokalnimi podjetji.

Projekt se torej osredotoča na praktično izvajanje različnih WBL pristopov in njihovo učinkovitost na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Novost tega projekta je predvsem v njegovi izvedbi in učnih dejavnostih (learning activities). Poudarek je na 4 praktičnih vajah, ki bodo potekale na Irskem, v Sloveniji, Nemčiji in Veliki Britaniji, kjer bodo WBL pristopi testirani s strani VET učiteljev, učencev in lokalnih podjetji.

Kontakt: Helena Žnidarič


CREDNET – mreža za priznavanje menedžerskih veščin

V Palermu je 7.10. 2014 potekala zaključna konferenca projekta CREDNET. Dogodka so se skupaj s partnerji na projektu udeležili tudi socialni partnerji sodelujočih držav (s strani CPI-ja je socialno partnerstvo predstavljala direktorica GZS-CPU Barbara Krajnc). Konferenca je bila namenjena vsem zainteresiranim posameznikom ali organizacijam, ki na področju neformalnega in izkustvenega izobraževanja v okviru trga dela sodelujejo z vodstvenim kadrom. Predstavitve govornikov na konferenci so predstavljale sisteme neformalnega izobraževanja in možnosti njihovega priznavanja po različnih državah. Predstavljene so bile sheme upravljavskih veščin menedžerjev ter sistem Evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) s pripadajočimi ravnmi kvalifikacij oz. učnih izidov.

Organizacijsko se je projekt oktobra 2014 končal. V zadnji fazi projekta se je razvila in začela delovati tudi platforma, ki je povezala obstoječe orodje za samoevalvacijo upravljavskih veščin s portalom učnih gradiv za e-učenje. Dostop do omenjenih orodji je možen z uporabniškim imenom in geslom, ki ga na podlagi poslane elektronske prošnje pridobite na Centru za poklicno izobraževanje.

Kontakt: Boštjan Košorok, Barbara Velkov Rozman, Jure Šuligoj


Q-PLACEMENT

V okviru projekta  Q-PLACEMENT je od 13. do 15. oktobra potekala tridnevna mednarodna delavnica usposabljanja mentorjev praktičnega usposabljanja z delom (PUD), v kateri so sodelovali predstavniki socialnih partnerjev. Z naše strani sta na delavnici sodelovala predstavnik Obrtne zbornice Slovenija in predstavnik Šolskega centra Ptuj. Dodana vrednost usposabljanja je povečanje kakovosti protokola PUD -a, ki se odraža v medsebojnem komuniciranju med delodajalci in šolami, ki pošiljajo svoje dijake/študente na praktično izobraževanje.

V nadaljevanju je predvideno usposabljanje deležnikov v sistemu PUD, ki bodo na novem modelu dobre prakse razvijali pristope in vsebino za zagotavljanje kakovosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Kontakt: Boštjan Košorok


Cedefopove novice

Bodimo ponosni na mentorje!

Izšel je vodnik za strokovni razvoj mentorjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Celotno besedilo s primeri je dostopno na spletni strani


Pa še zadnja iskrica

Center RS za poklicno izobraževanje dobitnik nagrade netko 2014 za spletno stran www.mojaizbira.si. Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.