Center RS za poklicno izobraževanje, oktober 2015

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si


Aktualno

Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih

Projekt »Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih« je potrdila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja kohezijske politike 2007-2013. Temelji na razvojnih prioritetah, ki vključujejo razvoj kakovostnega in fleksibilnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Glavne tri aktivnosti projekta so: priprava poglobljene evalvacije pilotnega projekta »Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi«, druga aktivnosti je raziskava o izvajanju individualizacije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, kjer bomo opravili oceno trenutnega stanja pri vpeljevanju individualizacije ter ugotavljali, kako srednje poklicne in strokovne šole odkrivajo in upoštevajo individualne razlike med posamezniki ter s pomočjo katerih metod, pristopov ter organizacije dela razvijajo potenciale posameznikov. Tretja aktivnost pa je namenjena promociji fleksibilnejših oblik izobraževanja, kjer je temeljni cilj priprava novih izhodišč za pripravo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Aktivnosti v projektu potekajo od 1. junija 2015 in se bodo zaključile do 30. november 2015. Rezultati bodo predstavljeni na zaključni konferenci, ki bo predvidoma 20. novembra 2015.


Kvalifikacijsko ogrodje, poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je v letu 2015 sprejel sledeče poklicne standarde in kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Poklicni standardi:

Strokovno področje Poslovanje in uprava:

 • Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za poštni promet
 • Komercialist/komercialistka
 • Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju
 • Komercialni referent/komercialna referentka
 • Prodajalec/prodajalka
 • Snovalec/snovalka dekoracij
 • Dekorater/dekoraterka
 • Tržni komunikator/tržna komunikatorka
 • Teletržnik/teletržnica
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za zavarovalništvo
 • Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka
 • Knjigovodja/knjigovodkinja
 • Organizator/organizatorka poslovanja
 • Poslovni sekretar/poslovna sekretarka
 • Tajnik/tajnica
 • Administrator/administratorka
 • Pomožni administrator/administratorka

Strokovno področje Tehnika/Strojništvo in obdelava kovin:

 • Strojni mehanik/strojna mehaničarka
 • Monter/monterka kovinskih konstrukcij
 • MIG/MAG varilec/varilka
 • Plamenski varilec/varilka
 • Ročno obločni varilec/varilka
 • TIG varilec/varilka

Strokovno področje Tehnika/Izdelovanje, vzdrževanje in popravilo ladij:

 • Upravitelj/upraviteljica ladijskega stroja
 • Častnik/častnica ladijskega stroja
 • Član/članica posadke v sestavi strojne straže

Strokovno področje Tehnika/Motorna vozila, ladje, letala:

 • Mehanik/mehaničarka koles

Strokovno področje Tehnika/Metalurgija:

 • Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja
 • Livar/livarka tlačnega litja
 • Livar/livarka procesnega litja
 • Operater/operaterka metalurških procesov

Strokovno področje Tehnika/Elektronika

 • Elektro častnik/častnica

Strokovno področje Transportne storitve/Pomorski promet:

 • Poveljnik/poveljnica ladje

Strokovno področje Proizvodna tehnologija/Živilska tehnologija

 • Pivovar/pivovarka


Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Strokovno področje Poslovanje in uprava:

 • Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju
 • Teletržnik/teletržnica
 • Knjigovodja/knjigovodkinja

Strokovno področje Umetnost/Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo

 • Operater/operaterka strojev za produkcijski tisk

Strokovno področje Novinarstvo in obveščanje:

 • Televizijski voditelj/voditeljica

Strokovno področje Tehnika/Strojništvo in obdelava kovin:

 • Monter/monterka kovinskih konstrukcij
 • MIG/MAG varilec/varilka
 • Plamenski varilec/varilka
 • Ročno obločni varilec/varilka
 • TIG varilec/varilka

Strokovno področje Tehnika/Elektrotehnika:

 • Preglednik/preglednica manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Preglednik/preglednica zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Strokovno področje Strokovno področje Proizvodna tehnologija/Živilska tehnologija

 • Pivovar/pivovarka

Strokovno področje Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo/Kmetijstvo

 • Konjar/konjarka
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

Strokovno področje Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo/Gozdarstvo

 • Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica
 • Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
 • Gozdarski traktorist/gozdarski traktoristka


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Novi učbeniki

Za šolsko leto 2015/16 so bili na Strokovnem svetu potrjeni naslednji novi učbeniki:

Naslov

Avtor-ji

Program-i

Modul-i

Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov

Bogdan Makovšek

Geostrojnik rudar, Geotehnik

Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov

Fotografska in videotehnika

Marko Bešlič

Fotografski tehnik, Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Medijski tehnik

Fotografska tehnika, Oprema za multimedijsko tehniko, Računalniško oblikovanje, Snemanje in montaža, Izražanje s sliko in zvokom

Mehanika tal, zemeljska dela in temeljenje

Vid Gregorač

Gradbeni tehnik SSI in PTI

Gradbeni inženirski objekti

Anatomija in fiziologija človeka

Marjana Dolinar, Vera Cunk Manić, Ida Tarman Šmit

Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik laboratorijske biomedicine, Zobotehnik

Anatomija in fiziologija, Somatologija, Biologija celice z anatomijo in fiziologijo

Kozmetični izdelki

Irena Svoljšak Mežnaršič

Kozmetični tehnik

Kozmetični izdelki

Gospodarjenje z odpadki

Jani Zore

Okoljevarstveni tehnik

Gospodarjenje z odpadki

Stavbarstvo 1

Petra Žirovnik Grudnik

Gradbeni tehnik SSI in PTI

Stavbarstvo (VS Gradbeni elementi in Konstrukcije, stavbe

Otroška razIGRAnka

Metka Čas Metka Krajnc

Predšolska vzgoja

Igra

Gradbena mehanizacija

Robert Jurček

Upravljalec težke gradbene mehanizacije

Upravljanje težke gradbene mehanizacije, Upravljanje lahke gradbene mehanizacije, Zemeljska dela

Laboratorijske tehnike v patologiji, Praktični del

Tanja Unger, Irena Srebotnik Kirbiš

Tehnik laboratorijske biomedicine

Laboratorijske tehnike v patologiji


Dvig poklicnih kompetenc učiteljev

V šolskem letu 2014/15 se je 27 učiteljev strokovnih in poklicnih šol usposabljalo v podjetjih, kjer so obnovili znanje iz stroke ter ga dopolni z novodobnimi trendi, tehnologijo in načini dela. V programu je sodelovalo 26 podjetji.

Program »Dvig kompetenc učiteljev« je temeljil na obliki krožnega zaposlovanja. Učitelji so bili na strnjenem dvomesečnem usposabljanju v izbranem podjetju, v tem času pa so jih v šoli nadomeščali ustrezno izobraženi in usposobljeni strokovnjaki iz gostiteljskih podjetij ali predhodno brezposelne osebe. Po zaključku krožnih zaposlovanj smo na CPI-ju opravili evalvacijo programa, v katero smo vključili vse sodelujoče deležnike: vodstva šol, učitelje/strokovne delavce, ki so se udeležili usposabljanja, gostiteljska podjetja in osebe, ki so nadomeščale na šolah.

Na podlagi ugotovitev evalvacije in poročil udeležencev je mogoče zaključiti, da vsi deležniki pozitivno ocenjujejo program ter si želijo, da se tovrstne aktivnosti nadaljujejo tudi v prihodnje. Učitelji so kot ključne prednosti izpostavili pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj in vzpostavitev neposrednega stika med šolo in gospodarstvom. Tudi mnenja podjetij so zelo pozitivna. Izpostavili so obojestransko korist, za šolo in tudi za delodajalca, dobro priložnost za izmenjavo praktičnega znanja med podjetjem in šolo ter možnost soočenja z realno problematiko. Velika večina vprašanih bi se usposabljanja ponovno udeležila in ga zaradi pozitivnih izkušenj priporočila tudi drugim.

Program se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Financiranje je bilo zagotovljeno iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Rezultati so bili predstavljeni na zaključni konferenci 18. junija 2015.

Več:

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/projektno-sodelovanje/kompetence_porocilo_out.pdf


Nagrade za spletno stran Mojaizbira.si

Spletna stran Mojaizbira.si je prejela kar dve pomembni priznanji:

V okviru simpozija o digitalnih komunikacijah WEBSI dan je dobila nagrado za najboljši spletni projekt za leto 2015.

Na 4. konferenci digitalnih komunikacij Diggit pa je prejela zlato Diggit nagrado v kategoriji javni sektor.


CPI sodeluje v nacionalnem gibanju dijakov za zmanjševanje ogljičnega odtisa Pozor(!)ni za okolje

Z novim šolskim letom se je ponovno začela okoljevarstvena kampanja Pozor(!)ni za okolje, ki letos poteka že 6. leto zapored. V njej sodeluje 34 srednjih šol iz vse Slovenije in 28 partnerskih organizacij. Pri osveščanju o problematiki ogljičnega odtisa, ki je osrednja tema kampanje, bomo sodelovali tudi na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Kot partnerska organizacija bomo tekom šolskega leta aktivno vključeni v celoten potek kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki prerašča v gibanje dijakov za zmanjševanje ogljičnega odtisa.


Projekti vseživljenjskega učenja in Erasmus+

CroCooS

Mednarodni projekt CroCooS razvija medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. V projekt je vključenih pet testnih šol, ki so v septembru zaključile z usposabljanjem za pripravo lastnega sistema zgodnjega opozarjanja.

Sistem je zastavljen na osnovi kroga kakovosti, pri čemer si sledijo koraki: postavljanje ciljev, analiza stanja, oblikovanje akcijskega načrta, izvajanje aktivnosti, preverjanje učinkovitosti in izboljševanje. Testne šole so v fazi izvedbe prvih treh korakov, načrtovano je, da bodo akcijski načrti pripravljeni v mesecu novembru. Pri delu jim nudimo mentorsko in finančno podporo ter gradiva (smernice in orodja). Gradiva so prejele tudi šole iz kontrolne skupine tipa 1. Šole iz kontrolne skupine tipa 2 pa so sodelovala le v začetni evalvaciji, ki je prav tako potekala v septembru 2015.

Pilotno obdobje se bo zaključilo decembra 2016. V prvih mesecih leta 2017 načrtujemo tudi nacionalno predstavitev rezultatov projekta. Dva predhodna rezultata projekta - analitični poročili stanja v Evropi in po svetu - si že lahko ogledate na spletni strani projekta.


GLAZIER – Izzivi prihodnosti

Projekt Glazier je bil zasnovan na podlagi zaznanih težav na področju razvoja znanja v steklarski panogi, kjer izobraževalni programi srednješolskega izobraževanja beležijo negativen trend vpisa. Dolgoročno želimo zagotoviti, da bo steklarstvo v Slovenji kljub globalizacijskim tokovom ohranjalo svojo konkurenčnost in zaposlenost delavcev. Namen projekta je izboljšanje dostopa do sistema formalnega izobraževanja, zmanjšati primanjkljaj znanj v steklarskih podjetjih, usposabljati za nove tehnologije in priznavati neformalno pridobljeno znanje v steklarstvu. Hkrati povečuje prepoznavnost in privlačnost steklarskih poklicev med mladimi, ponuja pa tudi priložnost za brezposelne in starejše zaposlene za reintegracijo na trg dela.

24. septembra 2015 je bila v Rogaški Slatini zaključna konferenca projekta Glazier – Izzivi prihodnosti. Na konferenci je predstavnica vodilnega partnerja, LU Šentjur, predstavila projekt, njegove aktivnosti in rezultate. Predstavnica Centra RS za poklicno izobraževanje je predstavila razvoj poklicnih kvalifikacij na področju steklarstva v Sloveniji. V projektu so bile razvite štiri NPK, in sicer: Steklopihalec krogličar (3. raven), Steklopihalec (4. raven), Pomožni steklobrusilec (3. raven) in Steklobrusilec (3. raven). Predstavniki Steklarne Rogaška so predstavili pilotno izvedbo dveh usposabljanj, Steklopihalec in Steklobrusilec, ki so jih izvedli v prvi polovici leta 2015. Predstavnica ZRSZ pa je predstavila pomen Steklarne Rogaška tudi širše, in sicer v luči zaposlovanja in trendov v bodoče.


skillME – Izboljšanje kompetenc v kovinski in elektro industriji po Evropi

Kljub relativno visoki stopnji brezposelnosti v kovinski in elektro industriji še vedno ostaja veliko nezapolnjenih delovnih mest. Zaposleni se po drugi strani pogosto srečujejo z izzivom, kako ostati v koraku s stalno spreminjajočimi se zahtevami industrije in se stalno izobraževati, če želijo ostati zaposljivi, kompetentni in produktivni.

Projekt skillME, ki traja od novembra 2014  do oktobra 2017, je zasnovan kot odgovor na te potrebe. Cilj projekta, ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike kovinske in elektro industrije držav članic EU Hrvaške, Latvije, Slovaške in Slovenije, je identificirati najbolj razširjene vrzeli v znanju v kovinski in elektro industriji ter razviti najsodobnejše izobraževalne programe, ki bi odpravili te vrzeli in s tem zagotovili trajnostni razvoj evropskega kovinskega in elektro trga.

Večina podjetij elektro in kovinske industrije v sodelujočih državah poroča o podobnih zaznanih vrzelih v kompetencah svojih zaposlenih. Najbolj kritična področja so:

 • tehnična dokumentacija,
 • sistemi CAD/CAM,
 • avtomatizacija,
 • novi materiali.

Na podlagi izbora najbolj razširjenih vrzeli v znanju, identificiranih v projektnih državah s pomočjo temeljitih raziskav, intervjujev s predstavniki industrij in pregleda obstoječih podatkov bodo projektni partnerji oblikovali štiri izobraževalne programe, ki bodo v okviru projekta tudi izpeljani za ciljno skupino zaposlenih in za mladino, vključeno v obstoječe programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Programi bodo pripravljeni tako, da jih bo mogoče vključiti v nacionalne sistema poklicnega izobraževanja v partnerskih državah.


Ecovet

V tem trenutku v Evropi ne moremo še govoriti o polni integraciji trga dela in vseživljenjskega razvoja človeških virov, saj nimamo razvitih skupnih metod ocenjevanja, prenosa, potrjevanja in priznavanja učnih rezultatov ter fleksibilnih učnih poti. Verjamemo, da učenje ni omejeno na učilnico in eno državo, temveč jih prerašča.

Gospodarska zbornica Siene ter Provinca Siena sta skupaj z lokalnimi podjetji ter Združenjem malih in srednje velikih podjetij iz Siene dali pobudo za izvedbo mednarodnega projekta, v katerem smo s partnerji iz Španije, Avstrije, Slovenije, Grčije, Romunije in Italije iskali skupne podlage na področju načrtovanja in razvoja energetsko varčnih sistemov, da bi omogočale večjo mobilnost med državami. Pri tem so se ECVET priporočila izkazala za zelo koristna, saj so predstavljala interpretativno podlago za primerjavo kompetenc in ključnih del zaposlenih na tem področju v posamezni državi.

V projektu smo izdelali »Memorandum of Understanding« - dogovor o sodelovanju, ki temelji na primerjalni matriki, ki določa skupni model za izdelavo ECVET Učnega dogovora. Uporaben bo v bodočih projektih mobilnosti na področju načrtovanja in razvoja energetsko varčnih sistemov, saj na zelo jasen in transparenten način opredeljuje učne izide in s tem omogoča lažje priznavanje ter prenašanje le-teh v različne učne kontekste.

Več: http://www.ecovetproject.eu/en/

 

GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners)

Center RS za poklicno izobraževanje kot partner sodeluje v mednarodnem projektu GOAL Svetovanje odraslim v izobraževanju (»Guidance and Orientation for Adult Learners«). V projekt, ki traja od februarja 2015 do januarja 2018, je poleg Slovenije vključenih še šest evropskih držav: Belgija, Češka Republika, Islandija, Litva, Nizozemska in Turčija, ki sodeluje kot tihi partner ter Pedagoški inštitut iz Londona. Slednji skrbi za evalvacijo projekta in razvoj metodologije za spremljanje in merjenje učinkov svetovanja.

Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, CPI in  Andragoški center Slovenije pa sta kot partnerja v projektu odgovorna za razvoj modela in spremljanje izvedbe svetovanja odraslih po modelu in protokolu, razvitem v projektu. Izvedbo dejavnosti bomo spremljali na območju delovanja Svetovalnega središča Velenje in Šolskega centra Velenje ter na območju, na katerem delujeta Svetovalno središče Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.

Cilj projekta GOAL je izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v izobraževanju v vseh partnerskih državah, s tem pa povečati vključenost manj izobraženih odraslih v vseživljenjsko učenje in  vključenost ter mobilnost na trgu dela. Velik poudarek bo na evalvaciji procesov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki nam bo omogočila podrobnejši vpogled v oblikovanje meril, pogojev ter dejavnikov, ki so ključni za uspeh te dejavnosti. Mreža partnerjev v projektu obsega različne oblike  podpore (povezava s ciljnimi skupinami, druge oblike strokovne pomoči) svetovalni dejavnosti v izobraževanju  odraslih, zato bomo opazovali procese pred in med samim svetovanjem, naravnane na ranljive skupine, ki smo jih opredelili v projektu:  starejše od 50 let, priseljence, manj izobražene iskalce zaposlitve in manj izobražene zaposlene.

Pridobljene podatke bomo uporabili za razvoj sistemske podpore na področju svetovalne  dejavnosti v izobraževanju odraslih v vseh državah partnericah.

Več: http://www.projectgoal.eu/


Mapping

Septembra 2015 se je končal projekt Mapping, ki se je ukvarjal z metodami in pristopi za uvajanje in izboljšanje individualiziranega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V projektu smo dosegli vse zastavljene cilje:

Glavni rezultat je aplikacija MAP - pripomoček za šole, ki želijo izboljšati aktivnosti, s katerimi bi prav vsakega dijaka podprle na njegovi poti do večje kompetentnosti. Največja dodana vrednost aplikacije MAP je bogat nabor primerov dobrih praks, ki jih spremljajo dodatni dokumenti, slike ter avdiovizualno gradivo. Aplikacijo smo prevedli tudi v slovenščino. www.izvirznanja.si/map/


Cedefopove novice

Izšla je nova številka revije Skillset and Match

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/skillset-and-match-september-issue-out?NL=53


Pa še zadnja iskrica

Center RS za poklicno izobraževanje v letu 2015 praznuje 20-letnico - dvajset let dela skupaj s partnerji pri razvoju, implementaciji in evalvaciji poklicnega in strokovnega izobraževanja.