September 2011

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Dve novi publikaciji

Oddelek za raziskovalno in razvojno delo na Centru RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju s prof. dr. Robijem Krofličem izdal monografijo Kazen v šoli? Monografija je sestavljena iz treh delov:

V uvodnem delu prof. dr. Robi Kroflič opozori, da je eden od ogrožajočih dejavnikov današnje šole to, da vzgojo reducira le na disciplinski režim. Avtor zato predstavi nabor različnih vzgojnih pristopov in njihove potencialne vzgojne učinke.

Osrednji del zbornika predstavljajo prevodi tekstov, ki pedagoško osebje vseh strok informirajo o tem, kaj so osnovne značilnosti in pomanjkljivosti tistih skupin dijakov/mladostnikov, katerih moralni in osebnostni razvoj je zaradi različnih dejavnikov zastal na nižji razvojni stopnji in ga lahko z uvajanjem raznolikih programov vsaj delno omilimo. Z izbranimi prevodi zbornik zapolnjuje velik primanjkljaj tovrstne literature v slovenskem prostoru.

V tretjem delu zbornika pa je predstavljeno gradivo, ki smo ga v času trajanja projekta pripravili za delo s šolami.


Za tiste, ki vas zanima nastajanje, značilnosti in uporaba različnih učnih gradiv, smo pripravili publikacijo Z učnimi gradivi do kakovostnega znanja.

Avtorji bralca v prvem delu popeljejo skozi temeljne teoretične koncepte, povezane z učnimi gradivi, in pojasnijo ključno terminologijo s tega področja: konceptualno in terminološko vzpostavijo distinkcije med učili, ponazorili, gradivi in učnimi sredstvi, opišejo pa tudi poglavitne dejavnike izbire učnih gradiv za izvajanje pouka in učenje.

V empiričnem delu monografija prinaša nekatere izjemno relevantne ugotovitve glede pogostosti uporabe učnih gradiv pri pouku in pri domačem učenju, glede ocen uporabnosti učnih gradiv, pa tudi glede njihove vsebinske in didaktične kakovosti.

Avtorji so z raziskavo tudi empirično dokazali tezo, da je pogostost uporabe učnih gradiv pri domačem učenju dijakov bistveno odvisna od pogostosti uporabe istovrstnih gradiv pri pouku v šoli. Za učitelje je to pomemben podatek, saj kaže, da je prav od njihove odločitve, kakšna in katera gradiva bodo uporabljali pri pouku, pomembno odvisno, za katera učna gradiva bodo poprijeli dijaki tudi v času, ki ga ne preživijo v šoli.

Obe publikaciji sta dosegljivi tudi na spletni strani www.cpi.si (Naše publikacije) oz. prek spletne knjižnice www.izvirznanja.si


*    Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Vabimo vas na naslednja brezplačna izobraževanja:

  • Seminar Novi trendi v informiranju in svetovanju, ki bo potekal 18.10.2011 in 26.10.2011 na CPI-ju.
  • Delavnica pisanje za splet, ki bo potekala 12.10.2011, 24.10.2011, 9.11.2011 in 23.11.2011 na Gospodarski zbornici Slovenije.
  • Delavnica o komuniciranju, ki bo potekala 7.11.2011, 10.11.2011 in 17.11.2011 prav tako na Gospodarski zbornici Slovenije.

Prijave sprejemamo do 10 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru, da bi se kot zaključena skupina (najmanj 10 udeležencev) dogovorili za udeležbo seminarja, se lokaciji in terminu izvedbe lahko prilagodimo. Podrobnejše informacije o delavnici najdete na spletni strani www.cpi.si

Kontakt: petra.urh@cpi.si    

*     Novice s CEDEFOP-a

2011/12 Razpis za zbiranje prijav za sodelovanje v študijskih obiskov za strokovnjake s področja izobraževanja.

Objavljen je razpis za sodelovanje v študijskih obiskih med  marcem in junijem 2012, ki je del programa vseživljenjskega učenja.  106 študijskih obiskov bo potekalo v 26 evropskih državah. Pokrili bodo številne teme, ki so skupne odgovornim za strategije izobraževanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, organizatorjem izobraževanja ter predstavnikom socialnih partnerjev.

Med drugim je namen študijskih obiskov raziskovati zagotavljanje enakih možnosti za osebe s posebnimi potrebami, mehanizme za zagotavljanje kakovosti v šolah, poučevanje in učenje jezikov, uporaba IKT pri učenju, nadaljnje strokovno usposabljanje učiteljev in mentorjev, spodbujanje učne mobilnost v Evropi, dvigovanje privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter sodelovanje izobraževalnih institucij z lokalno skupnostjo in svetom dela. Zainteresirani kandidati se morajo posvetovati z nacionalnimi agencijami v svojih državah in predložiti svoje prijavo na spletni strani študijskih obiskov do  14. oktobra 2011 do 12. ure po srednjeevropskem času.

Katalog študijskih obiskov: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4097_multi.pdf

Kako se prijavimo: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN


Cedefop:  Srednjeročne prioritete 2012 – 2014

Cedefopove srednjeročne prioritete definirajo večletni okvir, ki bo usmerjal letne delovne programe od leta 2012 pa do leta 2014. Prednostne naloge so odziv na Evropski strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje, ki  so ga Evropska komisija in pa države članice redefinirale leta 2009 in 2010, s koncem prejšnjega obdobja.

Srednjeročne prioritete, navedene v drugem poglavju, so sledeče:

  • Podpirati modernizacijo  sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  • Kariere in prehodi: nadaljnje poklicno in strokovno izobraževanje, učenje odraslih, učenje na delovnem mestu.
  • Analiziranje  potreb po spretnostih in kompetencah za informiranje izvajalcev.


Definirani so tudi strateški cilji, poleg tega pa je tudi razloženo, kako bo Cedefop uresničeval cilje in prioritete.  Cedefopovo delo mora biti usklajeno z delom preostalih akterjev, kar zahteva  obširno mreženje z mnogimi partnerji. Publikacija z opisom srednjeročnih prirotitet je dosegljiva na spletni strani http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4104_en.pdf


*    Projekti vseživljenjskega učenja

»MATCH«:  Informal and nonformal competences matching device for migrants employability and active citizenship

Glavni cilj projekta je razvoj in izdelava funkcionalnega spletnega orodja (od testne verzije do dinamičnega orodja), ki bo kompetence migrantov, pridobljene v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih, povezoval s poklicnimi profili glede na potrebe trga dela. Vzpostavljene bodo t.i. “one-stop shops” ("vse na enem mestu"), ki bodo migrantom ponujale integrirane informacije in nasvete. Sistem bo vzpostavljen s pomočjo gospodarskih zbornic, izobraževalnih centrov za usposabljanje in drugih institucij, ki v lokalnem sistemu delujejo kot posrednice za razvoj delovne sile.

Projekt se je pričel decembra 2010 s uvodnim srečanjem v Italiji. V prvem delu leta 2011 smo pregledali obstoječa orodja in prakse za potrjevanje neformalnega in informalnega učenja v vseh državah partnericah, vključno s Slovenijo. Sledi drugo srečanje v Franciji, kjer bomo glede na opravljen pregled izbrali najbolj praktičen in ustrezen način potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja, seveda s poudarkom na potrebah migrantov v posameznih državah partnericah, in se dogovorili za nadaljnje delo.

Kontakt: barbara.velkov@cpi.si

Več o projektu najdete na spletni strani MATCH projekta: http://match.cpv.org/


N.E.T. Work

Projekt N.E.T.Work, ki se ukvarja z implementacija sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju na področju turizma in gostinstva, je v zadnji fazi. Po opravljeni eksperimentalni fazi na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor nas sedaj čaka analiza vprašalnikov, ki smo jih uporabili kot orodje za preverjanje ECVET sistema.  

V Ljubljani bo med 29. in 30. septembrom potekal ECVET seminar pilotnih projektov, v katerega je vključen tudi projekt N.E.T.Work. Poudarek bo na sinergiji med prvo in drugo generacijo pilotnih projektov. Predstavniki CPI-ja bodo predstavili trenutno stanje na področju implementacije ECVET sistema v Sloveniji, med drugim tudi rezultate projekta  N.E.T.Work.

Kontakt:  barbara.kuncic@cpi.si  in  jure.suligoj@cpi.si

Več na:

http://www.ecvet-network.eu/

http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/tekociprojekti/net-work.aspx


EQF-PROQS

V začetku meseca junija smo se v Strasbourgu udeležili tretjega sestanka projekta EQF-PROQS, katerega namen je ugotoviti, kako socialno-ekonomski, institucionalni in kulturni dejavniki vplivajo na primerljivosti in združljivosti kvalifikacij v gradbeništvu, gostinstvu in inženirstvu v 7 različnih državah partnericah.

Podrobneje smo obravnavali četrto in peto sintezno poročilo, kjer smo kvalitativno in kvantitativno preučili, kakšne metode in pristope ocenjevanja ter izdajanja spričeval/diplom (kvalifikacij) uporabljajo države partnerice v poklicnem izobraževanju ter višješolskem strokovnem izobraževanju. Na splošno lahko povzamemo, da v skoraj vseh državah (z izjemo Avstrije) služijo standardi kot referenčna osnova tako za ocenjevanje kot za podeljevanje spričeval/diplom. Tisto, kar se razlikuje v državah partnericah, pa je obseg in raven uporabe teh standardov: medtem ko v nekaterih državah uporabljajo nacionalne standarde (Francija, Nizozemska, Litva, Slovenija), v drugih uporabljajo standarde, ki so jih pripravili v posameznih sektorjih in gospodarskih panogah (Velika Britanija, Nemčija, Francija). Upoštevanje standardov nam na eni strani sicer lahko zagotovi večjo enotnost in primerljivost kvalifikacij v posamični državi, vendar nam po drugi strani razlike v obsegu in načinu njihove uporabe ne zagotavljajo boljše primerljivosti pri vsebini kvalifikacij med državami.

V poklicnem izobraževanju in usposabljanju, kakor tudi višješolskem strokovnem izobraževanju, je mogoče prav tako opaziti precejšnjo enotnost pri uporabi metod ocenjevanja, saj v večini držav prevladujejo pisni in ustni testi za ocenjevanje znanja ter praktične naloge pri ocenjevanju praktičnih spretnosti. Pri uporabljenih metodah ocenjevanja pa lahko izpostavimo tudi nekaj razlik med državami partnericami: holistični pristop uporabe različnih metod ocenjevanja – npr. praktične naloge na delovnem mestu, projektno delo, seminarsko delo, diploma – v Avstriji, Nemčiji, Nizozemski, Litvi in Sloveniji, ter metode ocenjevanja neformalno pridobljenih znanj, ki težijo k večji prepustnosti poti usposabljanja v Franciji in Veliki Britaniji.


Več: www.eqf-proqs.eu/en  


Kontakt: borut.mikulec@cpi.si