Mednarodno sodelovanje

Internacionalizacija izobraževanja in usposabljanja – temeljni kriterij za zagotavljanje kakovosti in kompetitivnosti našega izobraževanja

Pestrost in raznovrstnost mednarodnih povezav, ki so značilne za slovenske izobraževalne institucije, so rezultat sistematičnega vzpodbujanje te dejavnosti na nacionalni ravni.

Temeljni cilji mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja:

 • uveljavljanje slovenskega znanja in ustvarjalnih potencialov v Evropi;
 • zagotavljanje kompetitivnosti slovenskega znanja potrebam skupnega evropskega trga dela;
 • uveljavljanje izobraževalnih dosežkov na mednarodni ravni;
 • izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse;
 • potrditev kakovosti, inovativnosti in ustvarjalnosti svojega dela ter verifikacija dosežkov;
 • uvajanje evropske dimenzije izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja;
 • uveljavljanje medkulturnosti;
 • promocija slovenskega znanja in kulture.

Poleg splošnih ciljev so za mednarodno povezovanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju značilne naslednje zahteve:

 • uveljavljanje nacionalne in evropske politike zaposlovanja;
 • zagotavljanje odprtosti v okolje, povezovanje izobraževanja in dela;
 • komplementarnost izobraževalnih dosežkov in trga dela;
 • zagotavljanje partnerstva med izobraževalno inštitucijo in gospodarskim okoljem;
 • prepoznavanje in upoštevanje socialnega partnerstva;
 • decentralizacija izobraževanja ter upoštevanje razvojnih značilnosti in prioritet na regionalni /lokalni ravni;
 • prilagajanje vsebin, metod in oblik dela potrebam poklicnega izobraževanja in ciljne populacije, vključene vanj;
 • upoštevanje dosežkov razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • ustrezna promocija praktičnega pouka;
 • osveščanje entitet kot so poklicne kvalifikacije, poklicne spretnosti, znanja in kompetence;
 • vzpodbujanje konkurenčnosti.

Mednarodno sodelovanje je postal sestavni element kratko in dolgoročnega načrtovanja dela izobraževalnih inštitucij, in to z vsebinskega, organizacijskega, finančnega in kadrovskega vidika.

Poleg uveljavljanja konkretnih dosežkov pedagoškega dela moramo posebej poudariti pomen, ki ga ima sodelovanje slovenskih poklicnih in strokovnih šol za uveljavljanje nacionalne in evropske politike zaposlovanja.

Za uspešno sodelovanje v projektih mora šola zagotoviti:

 • umestitev mednarodnega sodelovanje kot komplementarne dejavnosti v razvojne vizije in strategije dela šole;
 • ustrezno partnersko sodelovanje šole in okolja;
 • ustrezno usposobljen kader, po možnosti koordinatorja mednarodnih aktivnosti;
 • sodobno usmeritev vzgojno-izobraževalnega dela, ki temelji na ustvarjalnosti, inovativnosti, odprtosti v okolju ter poglobljen interes šole za mednarodno povezovanje;
 • ustrezno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo ter poglobljen interes za to vrsto sodelovanja in povezovanja;
 • ustrezno finančno načrtovanje.