Finančna podpora Nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017

2017 Financial Support to EQAVET NRP

V skladu s strategijo EQAVET za obdobje 2017/2018, ter v skladu s cilji in prioritetami povabila k oddaji ponudbe,  se NRP v Sloveniji in sam projekt osredotočata na:

Proces uresničevanja in razširjanja EQAVET in EQAVET * referenčnih okvirov bo podprt z izvajanjem številnih projektnih aktivnosti:

 • Usposabljanja – Izvedenih bo deset (10) usposabljanj timov za kakovost in ravnateljev  slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol. Namen usposabljanj je vključitev 11 obveznih nacionalnih (ki so izpeljani iz 10 EQAVET kazalnikov) v proces samoevalvacije in razvoja na ravni izvajalcev.
 • Prenos dobrih praks - S pomočjo prevoda izbranih in opisanih primerov dobrih praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so jih v evropsko mrežo prispevale države članice, bodo v slovenski prostor prenesena znanja in izkušnje evropskih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tudi slovenskih. Primeri bodo objavljeni na spletni strani Nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji.
 • Nacionalna konferenca kakovosti - V maju 2018 bo v skladu s tradicionalno prakso na Bledu ponovno organizirana letna konferenca o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Vključitev v kolegialno presojo na mednarodni ravni - V sodelovanju s partnerskimi državami Finsko, Avstrijo in Hrvaško smo se odločili za poskusno izvedbo kolegialne presoje na mednarodni ravni. Vsaka izmed držav bo prispevala 1 izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo vstopil v presojo na mednarodni ravni. Na slovenski strani bo pod mentorstvom slovenske točke, EQAVET NRP v Sloveniji v presojo vstopil Šolski center Velenje. Osnovna ideja te metode je, da sodelujoči strokovni sodelavci (običajno so to učitelji) preostalih šol izvedejo presojo kakovosti na šoli, ki je trenutno pod drobnogledom. V vsaki državi bo šla skozi presojo kakovosti ena šola ter prejela sugestije za nadgradnjo svojega razvoja in kakovosti dela s strani šol preostalih treh držav.
 • Peer Learning Activity (PLA) – Od kar nas mreža EQAVET tudi finančno podpira, se pravi od preteklega leta, smo se posamezne nacionalne točke odločile, da tudi same prispevamo k organizaciji  PLA-jev, ki jih je pred tem organiziral le EQAVET sekretariat. Tako se je ponudba PLA-jev povečala, udeležba pa je povsem prostovoljna. PLA je izobraževalna aktivnost, katere namen je izmenjava znanja in izkušenj med predstavniki nacionalnih referenčnih točk. Slovenija bo tako v začetku leta 2019 organizirala PLA na temo medsebojnega dopolnjevanja samoevalvacije z zunanjo evalvacijo in uporabo EQAVET kazalnikov pri tem. Po izvedbi PLA-ja bomo objavili pisni povzetek ugotovitev, s katerimi bo na PLA-ju osvetljena problematika.
 • Vzpostavitev spletne strani Nacionalne referenčne točke – EQAVET NRP v Sloveniji - Spletna stran bo vključevala vse pomembne vsebine EQAVET referenčnega okvira, poleg tega pa naj bi postala z zagotavljanjem relevantnih informacij, prenosom novih orodij, gradiv, primerov dobrih praks ter organizacijo različnih dogodkov, osrednja podporna točka izvajalcem PSIU pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti.
 • Razvoj metodologije za spremljanje zaposljivosti po zaključenem PSIU – upoštevajoč pretekle študije sledenja zaposljivosti po zaključenem PSIU, že dostopne baze podatkov v Sloveniji ter  modele in izkušnje drugih evropskih držav, bo tim strokovnjakov naredil korak naprej pri razvoju metodologije sledenja zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Aktivnost bomo poskušali sproti usklajevati z drugimi sorodnimi iniciativami na nacionalni in evropski ravni.

Aktivnosti projekta podpirajo implementacijo okvira EQAVET in EQAVET+, na nivoju izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Iniciativa je usklajena in se sproti usklajuje z drugimi sorodnimi nacionalnimi iniciativami, kot npr. z razvojem in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti VIZ, pri katerem prav tako partnersko sodelujemo.

Trajanje projekta:

1.4.2017 – 31.3.2019 (24 mesecev)


Vmesni rezultati projekta:
Usposabljanja timov za kakovost in ravnateljev slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol – v obdobju od začetka marca do konca maja 2018 je bilo izvedenih pet usposabljanj:

 • 9. marec 2018 na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik (5 udeležencev)
 • 4. april 2018 na Šolskem centru Kranj, Srednja tehniška šola (4 udeleženci)
 • 19. april 2018 na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani (14 udeležencev)
 • 25. aprila 2018 na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji (7 udeležencev)
 • 11. maja 2018 v Šolskem centru Postojna (11 udeležencev)

Usposabljanje poteka šest pedagoških ur in je v celoti izvedeno v enem dnevu.
Vabilo šolam k prijavi (pdf)
Splošni urnik usposabljanja (pdf)

Nacionalna letna konferenca o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju - Letošnja konferenca bo potekala v petek, 1. junija 2018 v Hotelu Astoria na Bledu. Predstavljene bodo novosti področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so se v zadnjem letu zgodile na nacionalni ravni, poleg tega pa bodo predstavljeni nekateri domači in tuji primeri dobre prakse, saj tokrat gostimo dva tuja predavatelja.

Vabilo s programom in prijavnico (pdf)

Mednarodna kolegialna presoja – V okviru priprav na pilotne izvedbe mednarodnih kolegialnih presoj v Avstriji, Finski, Hrvaški in Sloveniji je bil prenovljen del priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. V prej naštetih državah bodo do konca leta 2018 potekale pilotne izvedbe mednarodnih kolegialnih presoj, s pomočjo katerih bodo spremembe preskušene v praksi in na osnovi katerih bo mogoča izboljšava novo opredeljenih kazalnikov.
V Sloveniji je mednarodna kolegialna presoja že potekala. V dneh 10. in 11. april 2018 je bila izvedena na Šolskem centru Velenje. Presojani sta bili Šola za rudarstvo in okoljevarstvo ter Strojna šola, ki se v jeseni 2018 združujeta. Presojevalci so pri svojem delu uporabili prenovljene kriterije in kazalnike na področju Učenja in poučevanja, in na področju Vrednotenja in certificiranja (zaključevanja). Celoten postopek obsega štiri faze:

 
Izvedba kolegialne presoje v Velenju je v fazi priprave zaključnega poročila, ki ga pripravlja tim presojevalcev in bo v kratkem posredovano šoli.


Kontakt:

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32U, 1000 Ljubljana

Aleksandra Grašič in Majda Gartner

grasics@cpi.si; majda.gartner@cpi.si

tel: + 386 1 5864 226; +386 1 5864 239

fax.: +386 1 5864 200