Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj


Projekt Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,  prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.


Namen operacije je strokovno evalvirati različna orodja, deležnike  (delodajalci, sindikati, zbornice in interesna združenja, ministrstva, izobraževalne institucije ter člani komisij, izvajalci, svetovalci, kandidati v sistemu NPK) ter postopke, ki se uporabljajo in delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter jih implementirati v prakso.


Cilji operacije:

 • spodbujati vzpostavitev fleksibilnega sistema izobraževanja, usposabljanja in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo omogočal lažje prehajanje med izobraževanjem in trgom dela;
 • s spodbujanjem sistema vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja izboljšati dostop do vseživljenjskega učenja in zmanjšati neskladja na trgu dela;
 • na sistemski ravni zagotoviti razvoj transparentnih in za trg dela relevantnih kvalifikacijskih struktur (celostni pregled kvalifikacij na strokovnem področju po ravneh opisanih z učnimi izidi - znanja, spretnosti in kompetence), ki bodo v korist delodajalcem in učečim (zaposlenim, dijakom, študentom);
 • s prenovljenimi orodji (orodja so dostopna na spletni strani www.nrpslo.org in pri svojem delu jih uporabljajo svetovalci v postopku pridobivanja NPK), ki so podlaga za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja prispevati k izboljšanju kompetenc zaposlenih;
 • razvijati orodja, ki so podlaga za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, ki podpirajo certificiranje in pridobitev javne listine, ki izkazuje poklicne kvalifikacije;
 • sistematično vključevanje socialnih partnerjev oziroma ključnih deležnikov pri definiranju učnih izidov in kvalifikacij, preko katerih se bodo vsebine uskladile s potrebami trga dela in prednostnimi ukrepi, ki so definirani v Strategiji pametne specializacije Slovenije – SRIP;
 • izboljšati sposobnost sistema NPK, spremljati in poročati o učinkih na različne ciljne skupine (zaposleni, brezposelni) ter sistematično graditi sistem zagotavljanja kakovosti izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK ter samih procesov v sistemu NPK;
 • izboljšati preglednost in dostopnost informacij o kvalifikacijah v Sloveniji s povezovanjem različnih baz podatkov s področja sistema NPK ter s posodabljanjem spletnih portalov (vse na enem mestu); Posodobljen bo portal www.nrpslo.org
 • zagotoviti večjo prepoznavnost kvalifikacij v drugih evropskih državah; Vsi certifikati bodo prevedeni v angleški jezik in na ta način bolj prepoznavni v evropskem prostoru. K večji prepoznavnosti kvalifikacij bo prispeval tudi register SOK v katerega bomo umeščali kvalifikacije in bo neposredno povezan z EOK.
 • povečati prepoznavnost sistema vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja pri različnih deležnikih (posamezniki, delodajalci, izobraževalne institucije).


Načrtovani kazalniki učinka v izvajanju operacije

 • Pripravljene evalvacije (strokovna gradiva) in izdelana priporočila za orodja, metodologije in postopke v sistemu vrednotenja neformalno pridobljenih znanj: 9 do konca leta 2022

Regija: Celotna Slovenija


Načrtovani kazalniki rezultata v izvajanju operacije

 • Delež uporabljenih strokovnih evalvacij in izdelana priporočila za orodja, metodologije in postopke v sistemu vrednotenja neformalno pridobljenih znanj: 95% v letu 2022

Regija: Celotna Slovenija


Vrednost operacije
Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 1.312.500,00 EUR, in sicer:

 • iz sredstev Evropskega socialnega sklada: 1.050.000,00 EUR;
 • iz sredstev slovenske udeležbe: 262.500,00 EUR.


KONTAKTNE OSEBE


Vodja projekta

Urška Marentič

Namestnica direktorja

01 / 5864 249

urska.marentic@cpi.si


Koordinator projekta

Aleksandar Sladojević

Višji svetovalec področja III

01 / 5864 225

aleksandar.sladojevic@cpi.si   


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Koristne povezave:

www.mddsz.si

www.eu-skladi.si

www.svrk.si

Save Save