Evalvacija


Opis in cilji aktivnosti

Prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja se od leta 2005 postopoma uvajajo v šole. Center za poklicno izobraževanje uvajanje izobraževalnih programov tudi spremlja, evalvira in o tem redno poroča (vsa poročila so dostopna na spletni strani:http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx ). Spremljamo in evalviramo predvsem uresničevanje ciljev prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri tem identificiramo primere dobrih praks, ki so se razvile v razvojnih projektih ter analiziramo težave, ki šole ovirajo pri doseganju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri izvedbi spremljanja težimo k temu, da ima izvedba spremljanja tudi edukativen naboj. Tako že pri oblikovanju inštrumentarijev spremljanja izpostavljamo temeljna izhodišča in cilje spremljanega področja z namenom, da je izvedba spremljanja tudi v funkciji svetovanja in usmerjanja šol pri uresničevanju ciljev posameznih področjih izobraževalnih programov.


Rezultati

  • Poročilo o evalvaciji tretjega leta poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja v šolskem letu 2008/09 po področjih: osebni izobraževalni načrt, praktično izobraževanje, odprti kurikul ter analiza katalogov znanj strokovnega dela izobraževalnega programa Tehnik mehatronike
  • Poročilo o evalvaciji četrtega leta poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja v šolskem letu 2009/10 po področjih: poklicna matura in splošnoizobraževalni predmeti v funkciji teoretizacije stroke
  • Sintezno poročilo o evalvaciji poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
  • Poročila o evalvacijah izvajanja ostalih novih in prenovljenih izobraževalnih programov po področjih: spodbudno učno okolje kot pogoj za kakovostno izvedbo izobraževalnega procesa v poklicnih in strokovnih šolah, osebni izobraževalni načrt, praktično izobraževanje, odprti kurikul, analiza katalogov znanj strokovnega dela izobraževalnih programov s področja mehatronike in zdravstva, organizacija in izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa


Vodja projektne aktivnosti

Mag. Tina Klarič