RAZMIŠLJAMO IN DELUJEMO TRAJNOSTNO

Priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanjeAvtorji:

Andrej Klemenc, dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Mimi Urbanc, Helena Vičar Potočnik, Maja Blejec, Tomaž Dintinjana, Danuša Škapin


Ilustracije:

Tomaž Verbič Šalamon


Recenzenti:

ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Metka Špes, dr. Danijel Vrhovšek


Jezikovni pregled:

Jana Šmagelj


Uredili:

Danuša Škapin, Maja Blejec, Tomaž Dintinjana


Likovno-tehnično uredila:

Mateja Krašovec Pogorelčnik


KAZALO


Priročnik je nastal na Centru RS za poklicno izobraževanje v okviru projekta ESS Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008–2010, in sicer v sklopu aktivnosti Zakladnica znanja. Pripravo publikacije je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

Operacija se izvaja v sklopu operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Vsebina gradiva v nobenem primeru ne izraža mnenja Evropske unije.


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana


37.016:502/504(035.034.2)


   RAZMIŠLJAMO in delujemo trajnostno [Elektronski vir] : priročnik
za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje /    
avtorji Andrej Klemenc ... [et al.] ; uredili Danuša Škapin, Maja
Blejec, Tomaž Dintinjana ; ilustrator Tomaž Verbič Šalamon. - El.
knjiga. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2010


Način dostopa (URL): http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess/kakovost-in-prepoznavnost/zakladnica-znanja.aspx


ISBN 978-961-6246-88-0
1. Klemenc, Andrej 2. Škapin, Danuša

252353024


To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons:
Priznanje avtorstva – nekomercialno – deljenje pod enakimi pogoji.