EQAVET NRP v Sloveniji

Nacionalno referenčno točko EQAVET NRP (National Refrence Point) v Sloveniji je MIZŠ na pobudo Evropske komisije ustanovilo leta 2009 na Centru RS za poklicno izobraževanje kot eno izmed nacionalnih referenčnih točk evropske mreže EQAVET, v kateri smo vse države članice EU. Mreža EQAVET obstaja z namenom razvoja skupnega evropskega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU), tako imenovanega okvira kakovosti EQAVET. V mreži si države članice medsebojno izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse, se medsebojno podpiramo pri prilagajanju okvira kakovosti EQAVET za namene implementacije v nacionalni prostor posameznih držav ter v medsebojnem sodelovanju oblikujemo podporo izvajalcem PSIU.

Nacionalna referenčna točka EQAVET NRP v Sloveniji ima pomembno vlogo v nacionalnem prostoru. Od leta 2016 v imenu Centra RS za poklicno izobraževanje sodeluje pri razvoju in implementaciji skupnega nacionalnega okvira kakovosti vzgoje in izobraževanja, z upoštevanjem specifik posameznih segmentov VIZ (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje, poklicno-strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih).

Točka deluje z namenom spodbujanja kulture sistematičnega ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI tako na ravni izobraževalnega sistema kot v podporo izvajalcem PSI. Svoje poslanstvo uresničuje s sodelovanjem pri razvoju nacionalnega okvira kakovosti VIZ, spremljanjem in evalvacijami kakovosti sistema PSI, oblikovanjem predlogov rešitev za nadaljnji razvoj sistema ter razvojem in ponudbo različnih storitev v podporo sistematičnemu ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti na ravni izvajalcev PSI.

Več o aktivnostih in delovanju EQAVET NRP v Sloveniji si lahko preberete na spletnem mestu https://www.eqavet-nrp-slo.si/.