LEARNING BY DOING – SISTEMATIČNA KREPITEV PARTNERSTVA MED INSTITUCIJAMI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V PODONAVJU ZA UČINKOVITO POSODOBITEV SISTEMOV POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA


Learning by Doing je strateški projekt Evropske Unije, ki ga sofinancira Podonavski transnacionalni program (Danube Transnational Programme), Evropski sklad za regionalni razvoj (European Regional Development Fund) in Instrument za predpristopno pomoč (IPA) in zajema 14 držav na območju Podonavja. Zasnovan je tako, da lahko v okviru projekta neposredno sodelujejo vsi ključni akterji poklicnega izobraževanja in usposabljanja (zbornice, regionalni ali nacionalni organi in mednarodne družbe).

V projektu Learning by Doing je vključenih 24 projektnih partnerjev. Projekt želi izboljšati njihove zmogljivosti s pomočjo krepitve regionalnih, nacionalnih in nadnacionalnih partnerstev, da bi izboljšali obstoječi sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podonavskih državah.

Sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ima zelo pozitiven vpliv na lokalno gospodarstvo in družbo (npr. lažji prehod od izobraževanja k delu, spodbujanje zaposlovanja mladih, zmanjševanje razlik na trgu dela ipd.). Večina držav Podonavja je že uvedla ukrepe z delnimi rezultati, čeprav so institucionalne šibkosti, kot so pomanjkanje sodelovanja udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pomanjkljive zmogljivosti in kulturna ozka grla, resno ogrozile prehod v smeri večjega povpraševanja po poklicnem izobraževanju v Podonavju.

Projekt si prizadeva razviti srednješolsko izobraževanje in programe usposabljanja, ki bodo pripomogli k večji mobilnosti delovne sile in njenemu odzivanju na hitre gospodarske spremembe ter na hitro spreminjajoče se potrebe podjetij. S pomočjo akterjev poklicnega izobraženja in usposabljanja projekt želi oblikovati zavest o obstoječih družbeno-ekonomskih in kulturnih izzivih ter promovirati sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja kot relevantno in privlačno možnost.

Ciljne skupine, ki jih naslavlja ta projekt, so:

  • javne institucije na nacionalni ravni,
  • centri za izobraževanje/usposabljanje in šole,
  • velika podjetja ter mala in srednja podjetja,
  • mladi kot posredna ciljna skupina.

 Za več informacij obiščite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing


Trajanje projekta

1. 1. 2017 - 30. 6. 2019


Save