Izobraževalni programi

Seveda je potrebno novim zahtevam v gospodarstvu slediti z zagotavljanjem kadrov. Tako se je tudi v Sloveniji pokazala velika potreba po kadrih, ki jih zahteva področje mehatronike. Najprej se je izobraževanje na področju mehatronike pri nas začelo leta 2001 in sicer kot interdisciplinaren študij na mariborski univerzi – izvajata ga FERI in FS. Delodajalci so na področju mehatronike podali pobude tudi za srednješolsko in višješolsko izobraževanje – najprej so se oblikovali profili poklicev, nato poklicni standardi ter končno nekateri katalogi znanj strokovnih znanj in spretnosti ter izobraževalni programi. Trenutno na področju mehatronike obstajajo trije poklicni standardi, in sicer Mehatronik operater, Skrbnik procesnih naprav – mehatronik ter Mehatronik tehnolog in sicer na posameznih zahtevnostnih stopnjah od IV. do VI. v vrstnem redu, kot so našteti. Omenjene poklicne standarde je že potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Na osnovi poklicnega standarda Mehatronik operater je kot prvi začel nastajati nov izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja z enakim imenom Mehatronik operater. Program je nastajal v skladu z Novimi izhodišči (razpredmetenje v strokovnem delu programa, integracija vsebin splošnega dela, ključne kompetence, odprti kurikulum…). Program sestavljajo trije učni sklopi Tehniško komuniciranje, Proizvodni procesi ter Mehatronika. Vsak od teh treh učnih sklopov pa je razdeljen na tri zahtevnostne nivoje in sicer osnovni nivo, rutinski nivo in napredni nivo, kar naj bi dijakom omogočalo postopno in lažje pridobivanje znanja. Pridobivanje znanja pa bo potekalo skozi timsko in projektno delo. Program bo šel v izvajanje že v šolskem letu 2005/2006.

Dela, ki bi naj jih opravljal mehatronik operater so izraz potreb gospodarstva in so nekako v grobem opredeljena kot: upravljanje delovnih sredstev v proizvodnji, preventivno vzdrževanje (čiščenje in mazanje), sodelovanje v TPM procesu, poznavanje standardov kakovosti, poznavanje koncepta Poka Yoke, poznavanje koncepta 5S, poznavanje osnov krmilnikov, popravilo pnevmatičnih strojev in naprav, vzdrževanje in popravila pnevmatskih pripravnih grup, menjava raznih jermenov, ležajev, tekočih trakov, nastavitve strojev in naprav, varjenje strojnih delov, popravilo in vzdrževanje hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk, varnostnih ventilov, izdelava in vzdrževanje pnevmatičnih in hidravličnih cevovodov, preventivni pregledi in mazanje strojev in naprav, fine nastavitve, popravilo grelcev, kaloriferjev, razna ključavničarska manjša popravila, brušenje, demontaže, izdelava razne kovinske galanterije po delovnem nalogu, čiščenje strojnic, klim, ventilatorjev, pomoč pri demontaži in montaži elektro motorjev, čiščenje rezervnih delov, delavnice, delovnega mesta in odstranjevanje odpadkov, preverjanje pokazateljev na parnih vodih in zrakovodih, menjava olj , oljnih filtrov ter čiščenje rezervoarjev, vsakodnevno poročanje o stanju delovnih sredstev, preizkus varnostnih naprav, vodenje dnevnikov za TPM, pretakanje odpadnega olja, čiščenje okolice in delavnice.

Mehatroniku operaterju pa naj bi v prvotni meri privzgojili občutek za sredstvo, s katerim dela - da ga bo znal vzdrževati, poslušati, opravljati preventivne preglede ter občutek za profesionalen odnos do sodelavcev in morebitnih zunanjih strank. Poseben poudarek pa je tudi na privzgoji zavesti za proces vseživljenjskega učenja, saj se tehnologija izredno hitro spreminja in bi s stagniranjem znanja le to lahko hitro postalo povsem neuporabno.

Nekako vzporedno s triletnim programom Mehatronik operater pa je začel nastajati tudi višješolski izobraževalni program Mehatronika in sicer na podlagi poklicnega standarda Mehatronik tehnolog. Višješolski program je bil pripravljen v skladu z Izhodišči za pripravo višješolskih programov ter že prilagojen glede na zahteve in oblike pričakovanega kreditnega načina študija. Program sestavlja splošni del, trije skupni strokovni predmeti (Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje ter Ekonomika in menedžment podjetij), šest temeljnih strokovnih predmetov (Varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja, Tehniški predpisi in projektiranje, Informacijske tehnologije, Elektromehanski elementi in sistemi, Komunikacijske tehnologije in Meritve v mehatroniki) ter posebni strokovni predmeti (Mehatronika I, Mehatronika II ter eden od izbirnih predmetov Robotski sistemi, Računalniško podprte tehnologije ali Programiranje).

V jeseni 2006 pa se je začelo izvajanje izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike, katerega podlaga je poklicni standard Skrbnik procesnih naprav – mehatronik . Program bo zapolnil manjkajoči del v poklicni vertikali na področju mehatronike. Tudi ta izobraževalni program je pripravljen v skladu z novimi izhodišči in je kot tak poleg izobraževalnega programa Tehnik oblikovanja tudi prvi štiriletni program pripravljen na ta način. V strokovnem delu je sestavljen iz petih vsebinskih sklopov, in sicer sta vsebinskim sklopom iz programa Mehatronik operater (Tehniško komuniciranje, Proizvodni procesi ter Mehatronika – seveda na zahtevnejšem nivoju) dodana še dva vsebinska sklopa: Informacijski sistemi ter Krmilno-regulacijski sistemi.

Za tiste, ki nameravajo svojo srednjo poklicno izobrazbo nadgraditi s srednjo strokovno pa bo zanimiv program poklicno tehniškega izobraževanja Tehnik mehatronike PTI, s katerega pripravo je CPI že pričel in bo predvidoma dokončno pripravljen prihodnje leto.