Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti in se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij.

Nacionalne poklicne kvalifikacije se lahko pridobijo:

  • s preverjanjem in potrjevanjem spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem: med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. Nacionalne poklicne kvalifikacije pridobljene po tej poti so namenjene predvsem odraslim z delovnimi izkušnjami ali izjemoma mlajšim, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje.
  • ali pa z dokončanjem programa za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe

Center RS za poklicno izobraževanje je v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij osrednja institucija, zadolžena, da na nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja neformalnega znanja, spretnosti in kompetenc.

Pogoje in postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ul. št.1/2007), ki je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Več o prednostih nacionalnih poklicnih kvalifikacij za posameznika in podjetja si lahko ogledate na spletni strani za nacionalne poklicne kvalifikacije.


Podrobnejše informacije o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in baze podatkov pa si lahko ogledate na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča


Kontakt:

Urška Marentič