Novica

19.9.2013

»Posvet deležnikov in strokovnjakov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc«- gradiva

Svet Evropske unije je decembra 2012 sprejel Priporočila (Council recommendation) o vrednotenju in priznavanju neformalnega in  priložnostnega učenja. S sistemskim uveljavljanjem postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc lahko Evropa hitreje doseže svoj cilj, ki si ga je postavila v Strategiji Evropa 2020, in sicer pametne, vzdržne in vključujoče rasti.

Državam članicam priporoča, da naj do leta 2015 ponudijo vsem državljanom možnost za ovrednotenje njihovih znanj, spretnosti in kompetenc pridobljenih izven formalnega izobraževalnega sistema. Do leta 2018 pa vzpostavijo koherenten nacionalni sistem vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo povezan z NQF in osredotočen na štiri vidike, in sicer ugotavljanje obstoječih učnih izidov, dokumentiranje le-teh, preverjanje učnih izidov in primerjanje z veljavnimi standardi ter uradno priznanje učnih izidov.

V preteklih letih smo v Sloveniji na področju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc tako v rednem poklicnem, strokovnem ter višjem strokovnem  izobraževalnem sistemu, kot na področju izobraževanja odraslih razvili strokovne podlage, ki pa jih moramo bolj aktivno implementirati v praksi.

V ta namen smo organizirali »Posvet deležnikov in strokovnjakov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc«, ki je bil 5. Septembra 2013 v Plaza hotelu v Ljubljani.


Program posveta

Povzetki in zaključki posveta bodo objavljeni v nekaj dneh.Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje


Priporočila Sveta Evropske unije o priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja:  mag. Slava Pevec Grm, CEDEFOP (link na prezentacijo)Kakovost priznavanja neformalno in  priložnostno pridobljenega znanja: Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanjePriznavanje neformalnega učenja v Sloveniji: Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanjeUgotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih, projekt ESS in MIZŠ: Mag. Tanja Vilič Klenovšek in Vera Mlinar, ACS;Ugotavljanje in vrednotenje neformalnih znanj v projektu UVNPZ 2012-2013 na Ljudski univerzi Murska Sobota: Ludvika Gjerek in Alojz Sraka, LU Murska SobotaRazvijanje modela za priznavanje neformalno pridobljenega znanja v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju –projekt Unisvet, izkušnje in refleksija: Aljoša Bradač, mag, Šolski center Ptuj


Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in vloga kulture izobraževalne inštitucije - primer  višjega strokovnega šolstva: Zdenka Steblovnik Župan,  ŠC Maribor, Višja strokovna šola


Kompetence strokovnih kadrov, ki delujejo v sistemu ugotavljanja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj: Zdenka Nanut Planinšek


Panelno razpravo je vodila dr. Andreja Berle Lakota, predstavnica Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na razpravi so sodelovali:

  • Irena Kuntarič Hribar,  vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje na  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Boštjan Zgonc, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih   na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
  • Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje
  • mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije
  • Marjan Urbanč, sekretar v območni organizaciji Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (zsss)
  • Ksenija Špiler Božič, direktorica podjetja BB svetovanje, svetovalka generalnega direktorja za kadre v Steklarni Hrastnik, kjer je skupaj s svojimi sodelavci postavila strategijo razvoja kadrov, ki jo zaznamujeta 2 strateški usmeritvi: ustvariti pogoje za ustvarjalno delovanje vsakega posameznika in učeča se organizacija.
  • mag. Slava Pevec Grm – predstavnica CEDEFOP-adr. Andreja Berle Lakota, predstavnica Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
Posvet je organiziran v sklopu operacije »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.2. prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.