Novica

11.11.2013

Posvet »Nacionalne poklicne kvalifikacije – druga pot do kvalifikacije«

Uspešno gospodarstvo in na znanju temelječa družba je pogojena z vseživljenjskim učenjem, s permanentnim pridobivanjem novih znanj, spretnosti in zmožnosti, potrebnih na delovnih nalogah, za uspešno osebno življenje in delovanje v okolju. V Sloveniji je že dobro desetletje razvit sistem ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,  ki omogoča dokazovanje usposobljenosti na javno veljaven način in predstavlja fleksibilen pristop k pridobivanju poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga dela. Center RS za poklicno izobraževanje je v tem sistemu osrednja institucija, zadolžena, da pripravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Z namenom zagotavljanja še večje kakovosti v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij je Center RS za poklicno izobraževanje v letošnjem letu pripravili analizo povpraševanja po poklicnih kvalifikacijah na trgu dela, pregled razvoja poklicnih kvalifikacij na področju izobraževanju in na področju certificiranja ter spremljavo sistema NPK na izbranih področjih.

V ta namen je Center RS za poklicno izobraževanje 4. Novembra 2013, na Brdu pri Kranju organiziral »Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - druga pot do kvalifikacije«, kjer je vsem, ki kakor koli sodelujejo pri razvoju ali izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij predstavil rezultate omenjenih analiz.

Posveta »nacionalne poklicne kvalifikacije - druga pot do kvalifikacije« se je udeležilo 190 gostov - predstavnikov vseh javnih zavodov in predstavnikov obeh ključnih ministrstev, ki neposredno sodelujejo pri razvoju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Odziv je bil velik tudi na strani delodajalcev, saj so se posveta polega predstavnikov strokovnih sekcij in združenj zbornic, udeležili tudi številni predstavniki neposredno iz posameznih podjetij. Na posvetu so bili prisotni tudi člani Področnih odborov za poklicne standarde, ki imajo neposredno vlogo pri odločanju o pripravi poklicnih kvalifikacij in tudi izvajalci ter člani komisij za preverjanje in potrjevanj poklicnih kvalifikacij in svetovalci v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.

Program posveta


Povzetki in zaključki posveta bodo objavljeni v nadaljnjih dneh.


Gradiva s konference so na voljo na spodnjih povezavah:


Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanjeDejan Levanič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 


dr. Urban Vehovar, Pedagoška fakulteta - Univerza na Primorskem

 

dr. Anton Kramberger, Fakulteta za družbene vede - Univerza v Ljubljani

 

mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje        
 


Urška Marentič, Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 

dr. Ivan Svetlik,  rektor Univerze v Ljubljani


Irena Kuntarič Hribar, Direktorat za trg dela in zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 


Panelno razpravo je vodila Urška Marentič iz Centra RS za poklicno izobraževanje. Na razpravi so sodelovali:
-    Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
-    Irena Kuntarič-Hribar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
-    Elido Bandelj, Center RS za poklicno izobraževanje
-    Marjan Urbanč, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
-    Barbara Krajnc, Gospodarska zbornica Slovenije
-    Janja Meglič, Obrtna zbornica Slovenije

 

Posvet je organiziran v sklopu operacije »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.2. prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.