Novica

13.12.2016

OBVESTILO ZA UDELEŽENCE V PROGRAMU DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli nova navodila in vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev. Ob oddaji zahtevka za sofinanciranje kot prilogo k zahtevku priložite NOV vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah. Vprašalnik, ki je objavljen v razpisni dokumentacije ni več veljaven. Hvala za razumevanje.

 

Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih v okviru operacij evropske kohezijske politike je spremljanje, vrednotenje in zagotavljanje skladnosti ukrepov s cilji Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Na ta način bodo vsi udeleženci evropske kohezijske politike zagotavljali učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU in nacionalnih) sredstev.

 

EU zakonodaja določa obveznost spremljanja in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I, Priloge II (če relevantno) Uredbe 1304/2013/EU (v primeru operacij ESS) ter 6. členu in Prilogi I Uredbe 1301/2013/EU (v primeru operacij ESRR), za kar pa je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.