Organizacijsko povezani

Središče za podporo in vodenje projektov Središče za rayiskave in rayvojne strategije Središče za povezovanje izobraževanja in trga dela Središče za kurikul in svetovanje Središče za prenos znanja in informacij Podporne službe

Središče za podporo in vodenje projektov

 • povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih,
 • priprava projektov in projektne dokumentacije za nacionalne in mednarodne projekte v sodelovanju z ostalimi središči,
 • izvajanje opravil za CPI, povezanih s  statusom pooblaščenega organa v Republiki Sloveniji za izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja,
 • priprava in nadzor izvajanje projektov ESS in LdV,
 • poročanje v sodelovanju z vodji projektov ter arhiviranje projektne dokumentacije v skladu s pravili in navodili posameznega projekt«,
 • opravljanje strokovno tehnične podpore projektom - projektna pisarna,
 • organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj.

Središče za raziskave in razvojne strategije

 • priprava razvojnih strategij na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag za pripravo sistemskih ukrepov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (kakovost, kreditni sistem, ogrodje kvalifikacij, preverjanje in ocenjevanje znanja, pedagoški procesi, trajnostni razvoj,…),
 • sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji,
 • priprava najzahtevnejših gradiv na nacionalnem in EU nivoju,
 • razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega preverjanja znanja,
 • razvoj in spremljanje ocenjevanja in zaključevanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
 • priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva,
 • spremljanje in evalvacija kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • knjižnica,
 • vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte v sodelovanju s središčem za podporo in vodenje projektov.

Središče  za povezovanje izobraževanja in trga dela

 • razvojno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture in poklicnih standardov,
 • razvojno delo in priprava strokovnih podlag za certifikatni sistem ter povezovanje formalnega in neformalnega sistema izobraževanja,
 • strokovna podpora delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, poklicnih standardov, katalogov,
 • razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela,
 • razvoj kakovosti in spremljanje certifikatnega sistema,
 • spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij,
 • opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij,
 • spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na vseh ravneh zahtevnosti,
 • promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji,
 • razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega preverjanja znanja ter priznavanja znanj pridobljenih v različnih učnih okoljih,
 • vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte v sodelovanju s središčem za podporo in vodenje projektov ter s središčem za raziskave in razvojne strategije.

Središče za kurikul in svetovanje

 • skrb za razvoj strokovnih in vsebinskih področij, ki se opredelijo vsako leto v LDN, posodobitev in razvoj programov izobraževanja in usposabljanja,
 • razvoj strokovnih podlag za uresničevanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja za trajnostni razvoj,
 • opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
 • usposabljanje za nove koncepte ocenjevanja,
 • svetovanje in vodenje implementacije novosti v sistemu formalnega izobraževanja,
 • razvoj sistema kakovosti kurikula z vsemi elementi,
 • priprava in vodenje razvojnih projektov s šolami,
 • priprava ekspertnega mnenja za učna gradiva dijakov,
 • razvoj metodično didaktičnih modelov (sodelovanje s šolami)
 • priprava in spremljanje ukrepov za preprečevanje osipa,
 • vodenje mreže študijskih skupin učiteljev,
 • vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte v sodelovanju s središčem za podporo in vodenje projektov ter s središčem za raziskave in razvojne strategije.

Središče za prenos znanja in informacij

 • razvoj kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • priprava strokovnih podlag in izvajanje izobraževanja za nadaljnji strokovni razvoj učiteljev in izobraževalcev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • svetovanje in vodenje implementacije novosti v sistemu formalnega izobraževanja,
 • vzpostavitev in sodelovanje v izobraževalnih mrežah,
 • priprava in izdaja učnih gradiv, publikacij ter drugih informacijskih gradiv,
 • priprava in vodenje razvojnih projektov s šolami,
 • razvijanje in skrb za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
 • vodenje nacionalnega informacijskega središča poklicnih kvalifikacij,
 • svetovanje pri informatizaciji,
 • vzdrževanje spletnih strani CPI in moderiranje forumov,
 • vodenje nacionalnega Europass centra,
 • vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte v sodelovanju s središčem za podporo in vodenje projektov ter s središčem za raziskave in razvojne strategije.

Podporne službe

Podporne službe opravljajo administrativne, organizacijsko tehnične, finančno računovodske in kadrovske zadeve, ki se nanašajo na delo Centra in poslovno dokumentacijo Centra.