Vizija in poslanstvo

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 ustanovila vlada in soustanovile Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. V skladu s podlago, podano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.L.12/96), opravlja Center raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Glavna področja delovanja so:

 • Proučevanje razvojnih trendov na trgu dela in priprava profilov poklicev in kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov (»occupational standards«).
 • Razvoj metodologije in priprava sodobnih modularno zasnovanih izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja .
 • Spremljanje uvajanja izobraževalnih programov, vrednotenje zaključnih izpitov in poklicne mature ter razvoj novih metodičnih in didaktičnih konceptov znanja, učenja in poučevanja.
 • Usposabljanje in izpopolnjevanje znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju in zagotavljanje strokovne podpore in svetovanja izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • S podbujanje in koordinacija različnih razvojnih in inovacijskih projektov v poklicnih in strokovnih šolah.
 • Razvoj sodobnih učnih gradiv in učne tehnologije.
 • Sodelovanje v strokovnih organizacijah in mrežah EU za poklicno in strokovno izobraževanje.
 • Upravljanje nacionalnega centra EUROSPASS.
 • Zastopanje države Slovenije v Evropskem združenju za promocijo poklicnih spretnostih (ESPO) in na tekmovanjih v poklicnih spretnostih EUROSKILLS.
 • Skrb za uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja.
 • Nacionalna referenčna točka za kakovost v poklicnem izobraževanju SIQA-VET.
 • Center bo s pripravo razvojnih in strokovnih rešitev dvignil kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja ter usposabljanja. S tem CPI prispeva h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva ter socialne vključenosti prebivalcev Slovenije.

Vizija CPI : Center bo, kot osrednja nacionalna razvojno-raziskovalna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja, vplival na kakovost vseživljenjskega učenja.

Z razvojem, ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo novih znanj se bo fleksibilno ter inovativno odzival na potrebe uporabnikov storitev, krepil svoje prednosti in povečal svojo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Dolgoročni cilji Centra so naslednji:

 • Razvoj strateških in razvojnih dokumentov na področju formalnega in neformalnega izobraževanja.
 • Biti referenčna točka za mednarodne in nacionalne mreže.
 • Vzpostavitev in delovanje izobraževalnega in svetovalnega središča za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na načelih vseživljenjskega učenja.
 • Vzpostavitev in delovanje državnega središča za ugotavljanje in priznavanje neformalnega znanja.
 • Vzpostavitev in delovanje državnega središča za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Razvoj zaposlenih.
 • Vzpostavitev mreže za razvoj in uveljavljanje poklicnega izobraževanja.