Področni odbori

Minister za delo, družino in socialne zadeve je  imenoval 10 področnih odborov za poklicne standarde, ki pokrivajo vsa strokovna področja oz. dejavnosti in panoge po mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED:

 1. Področni odbor za poklicne standarde Izobraževanje, umetnost, kultura
 2. Področni odbor za poklicne standarde Poslovanje in uprava
 3. Področni odbor za poklicne standarde Tehnika, računalništvo
 4. Področni odbor za poklicne standarde Proizvodna tehnologija
 5. Področni odbor za poklicne standarde Arhitektura, gradbeništvo in rudarstvo
 6. Področni odbor za poklicne standarde Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, prehrana, veterina
 7. Področni odbor za poklicne standarde Zdravstvo in sociala
 8. Področni odbor za poklicne standarde Storitve
 9. Področni odbor za poklicne standarde Vojaščina, varovanje
 10. Področni odbor za poklicne standarde Trajnostni razvoj

Področne odbore sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev, in sicer zbornic, sindikatov ter pristojnih ministrstev, član pa je tudi predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je odgovorno za sprejem in objavo poklicnih standardov.

Naloge področnih odborov

Naloge Področnih odborov za poklicne standarde (14. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, UL RS št. 1/2007):

 • obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge,
 • predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu,
 • predlagajo metodologijo  za pripravo poklicnega standarda in kataloga,
 • predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov,
 • predlagajo strukturo kvalifikacij za področje,
 • usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo poklicne standarde in kataloge  pristojnemu strokovnemu svetu.

Področni odbori predlagajo posameznim panogam pripravo poklicnega standarda in kataloga ter za to nalogo imenujejo delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov. Predlog poklicnega standarda in kataloga ali predlog o podaljšanju veljavnosti obstoječega ali prenovljenega poklicnega standarda in kataloga delovna skupina z utemeljitvami posreduje pristojnemu področnemu odboru.