Ponudba usposabljanja

TRADICIONALNA LETNA KONFERENCA O KAKOVOSTI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA


Nacionalna referenčna točka za kakovost PSI (EQAVET NRP v Sloveniji), ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI), je v petek 26. maja 2017 v Hotelu Astoria na Bledu organizirala letno konferenco o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Konferenca je bila namenjena direktorjem šolskih centrov, ravnateljem srednjih poklicnih in strokovnih šol ter vodjem kakovosti in članom komisij za kakovost.
Glavni namen konference je bil udeležence seznaniti z novostmi, ki so se zgodile na področju kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na nacionalni in evropski ravni v zadnjem letu, in sicer – Evropski okvir kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja EQAVET, Priročnik za implementacijo okvira EQAVET ter 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so bili potrjeni na seji Strokovnega sveta 7. aprila 2017. Hkrati je bila konferenca namenjena tudi diseminaciji Erasmus+ projekta VARE (Vocational Assessor Requirements in Europe), s katerega je bila tudi financirana.
Konferenca se je začela z uvodnim pozdravom g. Janeza Damjana, direktorja Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled ter s predstavitvijo namena konference g. Elida Bandlja, direktorja CPI. Sledili sta predstavitvi ge. Saše Grašič (CPI) z naslovom Predstavitev okvira kakovosti EQAVET ter v letu 2017 potrjenih nacionalnih kazalnikov kakovosti PSI ter ge. Mateje Brejc (ŠR) z naslovom Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK na področju VIZ. Plenarni del je zaključila ga. Teja Žagar (CPI) s predstavitvijo namena, rezultatov in izbranih primerov ERASMUS+ projekta VARE.

Sledili sta predstavitvi dveh primerov dobrih praks v dveh delavnicah. V prvi je g. Boštjan Ozimek (BIC Ljubljana) predstavil izvajanje samoevalvacije in delovanja v smeri 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na BIC Ljubljana. V drugi pa je g. Albin Vrabič (ŠC Velenje) predstavil samoorganizirano Mrežo srednjih poklicnih in strokovnih šol EPoS in predvsem 3. samoevalvacijsko kampanjo šol mreže EPoS. Po koncu vsake delavnice je sledila diskusija z udeleženci.

Po zaključku uradnega dela je za zaključek dneva sledil izlet na Blejski otok s pletno.


DOKUMENTI:

Vabilo:

Plenarni del:

1.    Okvir EQAVET in v letu 2017 potrjeni nacionalni kazalniki kakovosti

2.    Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja

3.    ERASMUS+ projekt VARE

Delavnici:

4.    Samoevalvacija na BIC Ljubljana

5.    Mreža srednjih poklicnih in strokovnih šol EPoS

Povzetki:

6.    Povzetek delavnice »Samoevalvacija na BIC Ljubljana«

7.    Povzetek delavnice »Mreža srednjih poklicnih in strokovnih šol EPoS«

8.    Mnenja udeležencev

Gradiva:

9.    Priročnik Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

10.    Nacionalni kazalniki kakovosti (2017)

DISEMINACIJSKI SEMINAR PROJEKTA ESQA

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je kot partner v projektu ESQA organiziral Diseminacijski seminar na področju zagotavljanja in razvoja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI). Dogodek je bil 13. maja 2016, namenjen pa je bil strokovni javnosti, ki deluje na področju zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI.


Uvodoma je direktor CPI predstavil sistemski okvir zagotavljanja kakovosti in vlogo CPI pri kreiranju politik na tem področju. Zatem so bile predstavljene evropske usmeritve na področju zagotavljanja kakovosti v PSI, sledila je predstavitev nacionalnega okvirja zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Pred zaključkom plenarnega dela seminarja pa so bili predstavljeni še rezultati projekta ESQA, s posebnim poudarkom na nacionalnem in primerjalnim poročilom ter katalogu dobrih praks.


Sledile so predstavitve dobrih praks, tako tujih kot domačih. Predstavitve so potekale v treh tematsko ločenih skupinah, kjer so se po predstavljenih primerih dobrih praks razvile diskusije in izmenjave informacij med udeleženci.


GRADIVA:

Plenarni del:

1.    Uvodne besede
2.    Evropske usmeritve na področju zagotavljanja kakovosti PSI
3.    Nacionalni okvir zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju
4.    Predstavitev rezultatov projekta ESQA

Primeri dobrih praks:

SKUPINA 1: Vzpostavljanje kulture samoevalvacije in zagotavljanja kakovosti na šoli
5.    QUAL 4T: razvoj kulture kakovosti na Westminster Kingsway College-u
6.    EPOS – elektronsko podprta samoevalvacija
7.    Opolnomočenje šole za implementacijo učenja, ki je usmerjeno na dijaka

SKUPINA 2: Sistemi vodenja kakovosti na ravni šole
8.    Vodenje kakovosti na Swindon College-u
9.    Sistem zagotavljanja kakovosti na BC Naklo

SKUPINA 3: Zagotavljanje in razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, odprtega kurikula in sodelovanja z delodajalci
10.    Zagotavljanje kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, ki poteka v podjetju
11.    Razvoj kakovosti učenja in poučevanja na delovnem mestu v podjetju
12.    Zagotavljanje in razvoj kakovosti odprtega kurikula ter sodelovanja z delodajalci

Povzetki
13.    Povzetki delavnic
14.    ESQA Novičnik
15.    Mnenja udeležencev o dogodku


Enodnevni seminar v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2015/16
ZAKLJUČEVANJE IZOBRAŽEVANJA V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI

KDAJ: enkrat do konca šolskega leta 2015/16 (prijave do 30. 5. 2016)
KJE: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, Ljubljana
CILJ SEMINARJA: je pridobitev znanj za prilagajanje zaključnega izpita in poklicne mature dijakom s posebnimi potrebami.
KDO: Seminar je namenjen učiteljem, ki poučujejo strokovne module v izobraževalnih programih za pridobitev nižje in srednje poklicne izobrazbe, iz katerih kandidati izkazujejo znanje na zaključnem izpitu in učiteljem strokovnih modulov v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (srednje strokovno izobraževanje, poklicno – tehniško izobraževanje in poklicni tečaj), iz katerih kandidati izkazujejo znanje na izpitu iz drugega in četrtega predmeta poklicne mature tistih oddelkov oziroma programov v tistih šolah, kjer imajo integrirane dijake s posebnimi potrebami oziroma dijake z odločbami.
KAKO: Pozor! Z letošnjim letom je uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx).
Udeleženec po oddaji evalvacije seminarja pridobi potrdilo vredno 0,5 točke.
Za informacije glede seminarja smo vam na voljo: tatjana.patafta@cpi.si, tel.: 01 5864 246.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si


Enodnevni seminar v okviru kataloga KATIS v šolskem letu 2015/16
OSNOVE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

KDAJ: četrtek, 24. marca 2016, med 9.00 in 15.30 uro
KJE: Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, Ljubljana
KAJ: Na seminarju bomo pregledali osnove zagotavljanja kakovosti kot metodološkega pristopa, spregovorili o nacionalnih in evropskih smernicah in zakonodajnih določilih, podali informacijo o razvojnih smereh na tem področju. Posebej bomo spregovorili o poročilu o kakovosti in samoevalvaciji ter z vami podelili gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri vašem delu. Kot najpomembneje izmenjali si bomo praktične izkušnje!
KDO: Seminar je namenjen strokovnim sodelavcem, ki se prvič srečujete s področjem ali pa želite obnoviti svoje poznavanje področja in se pogovoriti o izkušnjah. Pripravljamo ga Simona Črep (ŠC Celje), Barbara Bauman in Simona Knavs (obe CPI).
KAKO: Pozor! Z letošnjim letom je uveden nov postopek prijave in odjave. Prijavite se preko spletne aplikacije kataloga KATIS (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx). Prijavo in odjavo posameznega udeleženca iz VIZ, če je VIZ tudi plačnik kotizacije, mora namreč v aplikaciji KATIS potrditi ravnatelj/ica, ki je v ta namen prejel/a ustrezna navodila s strani MIZS. Na spletni strani kataloga imate na voljo tudi video posnetek z opisom postopka prijave. Kotizacija za naš seminar je ne glede na način prijave in plačnika enaka (12,50 €). Udeleženec po oddaji evalvacije seminarja pridobi potrdilo vredno 0,5 točke.
Za informacije glede seminarja smo vam na voljo: simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208.
Za informacije glede spletne aplikacije KATIS, sta na njihovi spletni strani kot kontaktni osebi navedeni: Vida Trilar, (01)400 52 33, katis.mizs@gov.si in Nataša Miklič, (01)400 53 27, katis.mizs@gov.si.

Vabljeni!

Finančna podpora Nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017

2017 Financial Support to EQAVET NRP

V skladu s strategijo EQAVET za obdobje 2017/2018, ter v skladu s cilji in prioritetami povabila k oddaji ponudbe,  se NRP v Sloveniji in sam projekt osredotočata na:

Proces uresničevanja in razširjanja EQAVET in EQAVET * referenčnih okvirov bo podprt z izvajanjem številnih projektnih aktivnosti:

  • Usposabljanja – Izvedenih bo deset (10) usposabljanj timov za kakovost in ravnateljev  slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol. Namen usposabljanj je vključitev 11 obveznih nacionalnih (ki so izpeljani iz 10 EQAVET kazalnikov) v proces samoevalvacije in razvoja na ravni izvajalcev.
  • Prenos dobrih praks - S pomočjo prevoda izbranih in opisanih primerov dobrih praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so jih v evropsko mrežo prispevale države članice, bodo v slovenski prostor prenesena znanja in izkušnje evropskih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tudi slovenskih. Primeri bodo objavljeni na spletni strani Nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji.
  • Nacionalna konferenca kakovosti - V maju 2018 bo v skladu s tradicionalno prakso na Bledu ponovno organizirana letna konferenca o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  • Vključitev v kolegialno presojo na mednarodni ravni - V sodelovanju s partnerskimi državami Finsko, Avstrijo in Hrvaško smo se odločili za poskusno izvedbo kolegialne presoje na mednarodni ravni. Vsaka izmed držav bo prispevala 1 izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo vstopil v presojo na mednarodni ravni. Na slovenski strani bo pod mentorstvom slovenske točke, EQAVET NRP v Sloveniji v presojo vstopil Šolski center Velenje. Osnovna ideja te metode je, da sodelujoči strokovni sodelavci (običajno so to učitelji) preostalih šol izvedejo presojo kakovosti na šoli, ki je trenutno pod drobnogledom. V vsaki državi bo šla skozi presojo kakovosti ena šola ter prejela sugestije za nadgradnjo svojega razvoja in kakovosti dela s strani šol preostalih treh držav.
  • Peer Learning Activity (PLA) – Od kar nas mreža EQAVET tudi finančno podpira, se pravi od preteklega leta, smo se posamezne nacionalne točke odločile, da tudi same prispevamo k organizaciji  PLA-jev, ki jih je pred tem organiziral le EQAVET sekretariat. Tako se je ponudba PLA-jev povečala, udeležba pa je povsem prostovoljna. PLA je izobraževalna aktivnost, katere namen je izmenjava znanja in izkušenj med predstavniki nacionalnih referenčnih točk. Slovenija bo tako v začetku leta 2019 organizirala PLA na temo medsebojnega dopolnjevanja samoevalvacije z zunanjo evalvacijo in uporabo EQAVET kazalnikov pri tem. Po izvedbi PLA-ja bomo objavili pisni povzetek ugotovitev, s katerimi bo na PLA-ju osvetljena problematika.
  • Vzpostavitev spletne strani Nacionalne referenčne točke – EQAVET NRP v Sloveniji - Spletna stran bo vključevala vse pomembne vsebine EQAVET referenčnega okvira, poleg tega pa naj bi postala z zagotavljanjem relevantnih informacij, prenosom novih orodij, gradiv, primerov dobrih praks ter organizacijo različnih dogodkov, osrednja podporna točka izvajalcem PSIU pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti.
  • Razvoj metodologije za spremljanje zaposljivosti po zaključenem PSIU – upoštevajoč pretekle študije sledenja zaposljivosti po zaključenem PSIU, že dostopne baze podatkov v Sloveniji ter  modele in izkušnje drugih evropskih držav, bo tim strokovnjakov naredil korak naprej pri razvoju metodologije sledenja zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Aktivnost bomo poskušali sproti usklajevati z drugimi sorodnimi iniciativami na nacionalni in evropski ravni.

Aktivnosti projekta podpirajo implementacijo okvira EQAVET in EQAVET+, na nivoju izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Iniciativa je usklajena in se sproti usklajuje z drugimi sorodnimi nacionalnimi iniciativami, kot npr. z razvojem in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti VIZ, pri katerem prav tako partnersko sodelujemo.

Trajanje projekta:

1.4.2017 – 31.3.2019 (24 mesecev)


Kontakt:

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32U, 1000 Ljubljana

Aleksandra Grašič in Majda Gartner

grasics@cpi.si; majda.gartner@cpi.si

tel: + 386 1 5864 226; +386 1 5864 239

fax.: +386 1 5864 200Programi usposabljanja so objavljeni tudi v katalogu Ministrstva za šolstvo,znanost in šport (KATIS): https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx, kjer si lahko ogledate še ponudbo drugih izvajalcev.

Ponudba usposabljanja Centra RS za poklicno izobraževanje, ki je objavljena v obeh katalogih, se dopolnjuje z usposabljanji v Mreži študijskih skupin.


Arhiv katalogov usposabljanja

Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save