Raziskava o zastopanosti poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce

Kaj je raziskava pokazala?

Analiza trinajstih študijskih programov je pokazala, da učni načrti predmetov praktično ne vključujejo vsebin, s katerimi bi študente neposredno usposabljali za poklicno usmerjanje učencev. Empirična raziskava o mnenju študentov Pedagoške fakultete o usposobljenosti za poklicno vzgojo je pokazala, da je izobraževanje in usposabljanje prihodnjih učiteljev in svetovalnih delavcev za poklicno usmerjanje učencev v različnih študijskih programih skromno zastopano. Študentje menijo, da so ob zaključku študija relativno slabo usposobljeni za poklicno vzgojo.

Kako naprej?

Ugotovitve predstavljene študije vodijo k naslednjim smernicam za prilagoditve univerzitetnih programov za izobraževanje bodočih učiteljev na področju poklicne vzgoje:

  • Podajanje strokovnih vsebin bi bilo potrebno v večji meri in bolj eksplicitno povezati s poklici, ki se s temi vsebinami ukvarjajo.          
  • Obravnavane vsebine, povezane s poklicno vzgojo pri posameznih predmetih, bi bilo nujno povezati s prakso.
  • Na prvi stopnji bolonjskega študija bi bilo smiselno študentom ponuditi izbirni predmet Poklicna vzgoja.
  • V učnih načrtih osnovne in srednje šole bi pri posameznih predmetih morali predstaviti različne poklice.
  • Glede na ugotovitev, da je v različnih študijskih programih najmanj zastopano svetovanje učencem in staršem glede poklicne orientacije, bi bilo med študijem pomembno temu področju posvetiti večjo pozornost.
  • Za uspešno poklicno vzgojo oziroma poklicno svetovanje so potrebni učitelji in svetovalni delavci z jasno oblikovano lastno poklicno identiteto.
  • Vsebine, neposredno povezane s poklicno vzgojo, naj bi prihodnji učitelji in svetovalni delavci v novih bolonjskih programih spoznavali integrirano pri različnih predmetih, vključno z vsemi oblikami praktičnega pedagoškega usposabljanja. 

Kontakt:
mag. Miha Lovšin
Telefon: 015864220
E-pošta: miha.lovsin@cpi.si