Nekateri pomembni strateški dokumenti Slovenije

1.   Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2007–2013

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf

http://www.umar.gov.si/konference_in_projekti/projekti/

Odlomek iz Strategije, ki se nanaša na razvoj, znanje in trg dela. Več...


2.   Državni razvojni program 2007–2013

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/

Odlomek iz Državnega razvojnega programa, ki se nanaša na razvoj, znanje in trg dela. Več...


3.   Nacionalni strateški referenčni okvir:

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/OP-ESS-POTRJENO_21_11_07.pdf


4.   Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023

http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/publikacije/061127_resolucija.pdf


5.   Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/OP_RCV_koncna.pdf


6.   Poročilo o razvoju 2009 (uresničevanje Strategije razvoja Slovenije)

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2009/por2009.pdf


7.   Lizbonska strategija

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

http://www.svrez.gov.si/si/dejavnosti/lizbonska_strategija/


8.   Nov začetek za Lizbonsko strategijo, Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta

http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/rast_in_delovna_mesta1.pdf 

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_sl.pdf

 

9.   Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji – Poročilo o uresničevanju programa 2007

http://www.umar.gov.si/publikacije/nekdanje_publikacije/publikacija/zapisi/program_reform_za_izvajanje_lizbonske_strategije_v_sloveniji_porocilo_o_uresnicevanju_programa_2/33/?tx_ttnews%5Bsyear%5D=2007&cHash=f2feb777dd