Raziskave in strokovni članki

Na tej strani objavljamo raziskave, poročila o raziskavah in strokovne članke o poklicnem izobraževanju in usposabljanju odraslih.


Vpliv recesije na izobrazbeno strukturo brezposelnih in predlagani ukrepi

POVZETEK

Vpliv recesije na izobrazbeno strukturo brezposelnih in predlagani ukrepi osvetljuje razmere na trgu dela v času gospodarske recesije z vidika povečanja števila brezposelnih glede na njihovo izobrazbeno strukturo; izpostavlja nekatere premisleke o ukrepih, ki bi v danih razmerah lahko izboljšali stanje na trgu dela, pri tem poskuša ohranjati celostno podobo razmer in upoštevati temeljne strateške cilje države in Evropske skupnosti. V poglavju dve so predstavljeni podatki o številski in izobrazbeni strukturi registrirano brezposelnih oseb za zadnji deset let za vsako stopnjo izobrazbe posebej in opazovani z različnih zornih kotov. Tretje poglavje zgolj informativno ponuja  podatke o ukrepih aktivne politike zaposlovanja, s katerimi država pomaga omiliti posledice, ki jih je gospodarska recesija povzročila na trgu dela. V poglavju štiri izpostavlja pomen dosežene izobrazbe in izobraževanja, izobrazbeno strukturo odraslega prebivalstva Slovenije, predstavlja podatke o vključenosti odraslih v izobraževanje in izsledke mednarodne raziskave o vključenosti ter premisleke s predlogi za spodbude odraslim za izobraževanje. Poglavje pet je premislek o izobrazbeni strukturi aktivnega prebivalstva Slovenije in brezposelnih, ki je postavljena v razmerje z ravnjo razvitosti slovenskega gospodarstva, pri tem pa upošteva nekatera priporočila Evropske skupnosti in njene napovedi za prihodnost glede strukture delovnih mest, zaposlenosti in izobrazbene strukture prebivalstva; temu sledijo rezultati analize s predlaganimi ukrepi, ki izhajajo iz teze, da ukrepov za zniževanje ravni brezposelnosti v času začetka gospodarske rasti ne moremo več reševati ločeno od reševanja težav, s katerimi se država in delodajalci srečujejo pri zaposlenih.


Ključne besede: gospodarska recesija, izobrazbena struktura brezposelnih, zniževanje ravni brezposelnosti, ohranjanje zaposlenosti, izobrazbena struktura prebivalstva, predlogi ukrepov.


Celotno besedilo