Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja v PSI

Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (t. i. osipa) je v poklicnem in strokovnem izobraževanju (PSI) izjemno pomemben razvojni cilj, odgovornost in naloga vseh institucij in strokovnih delavcev. Je v neposredni povezavi s ciljema omogočiti pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (ZOFVI, Ur. l. 16/2007, 2. člen) in na mednarodno primerljivi ravni posredovati »znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje« (ZPSI, Ur. l. 79/2006, 2. člen), hkrati pa tudi v sozvočju z Evropskimi prizadevanji za stalno rast kakovosti izobraževanja (ET 2020).

Praktično vse strokovne in razvojne dejavnosti, ki jih na CPI izvajamo imajo neposreden vpliv na doseganje teh ciljev. Vendarle je osredotočanje na dijake, katerih pot do pridobitve poklica ne poteka gladko, do te mere specifična situacija in povezana z mnogimi drugimi strokovnimi področji (sociala, zdravstvo, zaposlovanje …), da se je smotrno vedno znova preizpraševati ali so naši strokovni pristopi za zgodnje preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja še učinkoviti in katere od novosti v PSI je treba smiselno vpeti v šolski vsakdan tako, da podpirajo tudi napredovanje in ponovno vključevanje najšibkejših.

Pri vsem tem je ključnega pomena zavedanje vseh na strani šole, staršev in mladostnikov, da je ta, ki mu šolske obveznosti, pred katere je postavljen, v danem trenutku predstavljajo prevelik izziv, dijakinja ali dijak v stiski. In strokovno edino pravilno je, da se do nje ali njega tako tudi vedemo. Vsaka oseba se na svojo stisko odzove in to so zanjo logični in v danih trenutkih tudi edini odzivi, ki jih zmore. Če izhajamo iz te strokovne pozicije smo na odlični poti, da mladostniku uspešno pomagamo prepoznati vzrok te stiske in na podlagi dejanskega vzroka nudimo ustrezno podporo. Uspešnost podpore pa je odvisna tudi od strokovne usposobljenosti in informiranosti strokovnega delavca na šoli. Zato je nujno, da trajnostno vlagamo v strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vseh institucijah, k čemur se na CPI trudimo prispevati svoj delež.

V letu 2007 smo izdali še vedno aktualen Priročnik dobrih praks za preprečevanje osipa, Ostani v šoli!, ki je nastal v okviru projekta Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa (PUPO) s sredstvi Evropskih socialnih skladov. Ostani v šoli! prinaša model preventivnih ukrepov, namenjen v prvi vrsti šolam in njenim strokovnim sodelavcem. Za praktike je gotovo zanimiva struktura modela z nanizanimi raznovrstnimi možnimi ukrepi na str. 21-27, ki lahko služi šolam kot pregleden seznam možnosti, ki jih lahko v svoje delo vključijo. Posebej privlačno pa je obsežno zadnje poglavje s primeri dobrih praks, zbranimi v času trajanja projekta. Desetletje kasneje ste mnogi za večino predstavljenih praks že slišali in mnoge tudi redno izvajate, a vendarle je marsikatera praksa oz. ukrep še vedno premalo poznana in premalo preizkušana. Zato vas spodbujamo, da ga prelistate!

V prihodnjem letu napovedujemo objavo rezultatov Erasmus+ projekta CroCoos in materialov, katere trenutno preizkuša 5 testnih šol. Pilotiranje pristopa za zgodnje preprečevanje osipa, ki so ga razvili madžarski partnerji, bo zaključeno v decembru 2016, že v januarju 2017 pa bodo ti materiali na voljo na spletni strani projekta tudi v slovenskem jeziku. V začetku aprila 2017 načrtujemo izvedbo predstavitve za vse zainteresirane deležnike, seveda predvsem poklicne in strokovne šol, a pristop je uporaben tudi za splošne srednje šole, v določenih delih pa celo osnovne šole.

Vzporedno s projektom CroCoos in v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo razvijamo tudi metodologijo spremljanja osipa na srednješolski ravni, pri čemer si bomo pomagali s podatki iz Centralne evidence udeležencev VIZ, ki jo zadnjih nekaj let vodijo na MIZŠ. Prve rezultate si prav tako želimo predstaviti na aprilskem srečanju.

Nenazadnje je v tem kontekstu nujno omeniti še ne leto dni star portal Spreminjamsolo.si, ki je namenjen podpori šolam pri razvijanju potencialov vsakega dijaka. Uspešnost podpore dijakom v stiski je namreč neposredno odvisna od občutljivosti »za individualne učne in druge značilnosti dijakov ter ustrezno prilagajanje in kombiniranje učnih metod in oblik, prilagajanje tempa dela in nudenje ustrezne individualizirane učne podpore posameznim dijakom v procesu učenja.« Strokovnim delavcem, ki se srečujejo z izzivi prezgodnjega opuščanja šolanja, bogate vsebine (strokovna podpora in primeri dobrih praks) tega portala toplo priporočamo.

Skozi vse te aktivnosti smo zbrali že lepo število gradiv in informacij uporabne tako za strokovne zavode kot za šole. Zato sredi septembra 2016 otvarjamo novo SIO spletno učilnico - Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, kjer želimo ne le približati te vsebine učiteljem in vodstvom šole, temveč tudi ali celo predvsem spodbuditi medsebojno sodelovanje vseh, ki jih to področje strokovno izziva.

Osebi za stike:

Barbara Bauman in Simona Knavs

Višji svetovalki področja III