Preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja (ZOIU) v PSI

Preprečevanje šolskega osipa in s tem zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja (ZOIU, ang. ELET) PSI je izjemno pomemben razvojni cilj, odgovornost in naloga vseh institucij in strokovnih delavcev. Je v neposredni povezavi s ciljema omogočiti pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (ZOFVI, Ur. l. 16/2007, 2. člen) in na mednarodno primerljivi ravni posredovati »znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje« (ZPSI, Ur. l. 79/2006, 2. člen), hkrati pa tudi v sozvočju z Evropskimi prizadevanji za stalno rast kakovosti izobraževanja (ET 2020).

Praktično vse strokovne in razvojne dejavnosti, ki jih na CPI izvajamo imajo neposreden vpliv na doseganje teh ciljev. Vendarle je osredotočanje na dijake, katerih pot do pridobitve poklica ne poteka gladko, do te mere specifična situacija in povezana z mnogimi drugimi strokovnimi področji (sociala, zdravstvo, zaposlovanje …), da se je smotrno vedno znova preizpraševati ali so naši strokovni pristopi za preprečevanje še učinkoviti in katere od novosti v PSI je treba smiselno vpeti v šolski vsakdan tako, da podpirajo tudi napredovanje in ponovno vključevanje najšibkejših.

Pri vsem tem je ključnega pomena zavedanje vseh na strani šole, staršev in mladostnikov, da je ta, ki mu šolske obveznosti, pred katere je postavljen, v danem trenutku predstavljajo prevelik izziv, dijakinja ali dijak v stiski. In strokovno edino pravilno je, da se do nje ali njega tako tudi vedemo. Vsaka oseba se na svojo stisko odzove, kot v dani situaciji zmore. Če izhajamo iz te strokovne pozicije smo na odlični poti, da mladostniku uspešno pomagamo prepoznati vzrok te stiske in na tej podlagi nudimo ustrezno podporo. Uspešnost podpore je odvisna tudi od strokovne usposobljenosti in informiranosti strokovnega delavca na šoli. Zato je nujno, da trajnostno vlagamo v strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vseh institucijah, k čemur se na CPI trudimo prispevati svoj delež.

V letu 2007 smo izdali še vedno aktualen Priročnik dobrih praks za preprečevanje osipa, Ostani v šoli!, ki je nastal v okviru projekta Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa (PUPO) s sredstvi Evropskih socialnih skladov. Ostani v šoli! prinaša model preventivnih ukrepov, namenjen v prvi vrsti šolam in njenim strokovnim sodelavcem. Za praktike je gotovo zanimiva struktura modela z nanizanimi raznovrstnimi možnimi ukrepi na str. 21–27 na ravni šole. Posebej privlačno je obsežno zadnje poglavje s primeri dobrih praks, zbranimi v času trajanja projekta. Desetletje kasneje ste mnogi za večino predstavljenih praks že slišali in mnoge tudi redno izvajate, a vendarle je marsikatera praksa ali ukrep še vedno premalo poznana in premalo preizkušana. Zato vas spodbujamo, da ga prelistate!

V letih 2014–2017 smo v okviru Erasmus+ projekta CroCooS razvili ter preizkusili celovit pristop za zgodnje opozarjanje in preprečevanje šolskega osipa na 5-ih šolah. Smernice za razvoj pristopa in orodja v slovenskem jeziku so dostopna na spletni strani projekta. Pristop je uporaben tudi za splošne srednje šole, v določenih delih pa celo osnovne šole. Na podlagi izkušenj iz projekta smo oblikovali program usposabljanja (Katis) "Vsak dijak šteje!" ali oblikovanje sistema preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja, ki bo prvič izveden v š. l. 2018/2019.

V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo smo pregledali stanje na področju metodologije spremljanja ZOIU v Sloveniji. Analizirali smo Centralno evidenco udeležencev VIZ z vidika njene uporabnosti za spremljanje ZOIU ter opredelili nekaj predlogov za nadaljnji razvoj področja na sistemski ravni. Dodali pa smo tudi nekaj poudarkov (od str. 44 dalje), ki jih je vredno upoštevati pri preprečevanju na ravni šole pa tudi virov za nadaljnje delo (str. 52–53).

Celoten dokument: Metodologija_ZOIU.pdf

Povzetek dokumenta: Metodologija_ZOIU_povzetek.pdf

Nenazadnje je v tem kontekstu nujno omeniti portal Spreminjamsolo.si, ki je namenjen podpori šolam pri razvijanju potencialov vsakega dijaka. Uspešnost podpore dijakom v stiski je namreč neposredno odvisna od občutljivosti »za individualne učne in druge značilnosti dijakov ter ustrezno prilagajanje in kombiniranje učnih metod in oblik, prilagajanje tempa dela in nudenje ustrezne individualizirane učne podpore posameznim dijakom v procesu učenja.« Strokovnim delavcem, ki se srečujejo z izzivi prezgodnjega opuščanja šolanja, bogate vsebine (strokovna podpora in primeri dobrih praks) tega portala toplo priporočamo. Ob koncu projekta CroCooS je dr. Sentočnik, avtorica strokovnih besedil portala ovrednotila CroCooS orodja z vidika uporabnosti za individualizacijo učenja. Dokument: Ind_ucenja_CroCooS_orodja.pdf


Osebi za stike:

Barbara Bauman in Simona Knavs

Višji svetovalki področja III