Aktivnosti na izbranih poklicnih in strokovnih šolah


Po končani raziskavi »Uresničevanje Pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem izobraževanju« in izidu monografije »Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?« smo v šolskem letu 2008/09 projekt nadaljevali tako, da smo k sodelovanju povabili poklicne in strokovne šole, ki so sodelovale v raziskavi. Izhodišča za sodelovanje s šolami so bila:

  • šola opredeli vprašanja o vzgoji in urejanju šolskega reda njihove šole; ta vprašanja so izhodišče za nadaljnje delo,
  • projekt podpira vodstvo šole, ki si bo prizadevalo odgovore na vprašanja realizirati v vsakodnevni praksi šolskega življenja,
  • v projekt se vključi celoten šolski kolektiv,
  • aktivno sodelovanje med šolo in ekipo Centra za poklicno izobraževanje (CPI) z zunanjimi sodelavci.


Naš cilj ni bil šolam pripraviti absolutne odgovore ali vnaprej pripravljene šablone, po katerih bi se ravnali v pedagoški praksi in bi bila vsa vprašanja rešena. Postaviti si tak cilj bi bilo nerealno, celo nespametno. Na CPI smo ponudili šolam zgolj podporo (v smislu rednih srečevanj, v smislu priprave gradiv, predavanj, protokolov …) pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki zadevajo vzgojne elemente, vzpostavljanje discipline, kršitve šolskega reda, konflikte z dijaki ... Seveda je tak princip dela terjal od sodelujočih veliko časa, znanja, pripravljenosti učiti se, pripravljenosti prevetriti obstoječe vzgojne prakse …


Šole, ki so sodelovale v projektu: