Priročnik Lahko v šoli tudi drugače?

Nastali priročnik je plod dvoletnega sodelovanja in dela dveh srednjih šol (Tehniškega šolskega centra Nova Gorica in Centra biotehnike in turizma - GRM Novo mesto) in Centra RS za poklicno izobraževanje s sodelavci. Angažiran in osebno zavzet tim učiteljev se je intenzivneje ukvarjal z reflektiranjem lastne vzgojne prakse, poglabljanjem teorije in spoznavanjem različnih pedagoških modelov, ki krepijo pripadnost ter prepoznavajo raznolikost položajev kot pomemben pogoj za oblikovanje identitete in realne samopodobe vsakega posameznika ter konflikte jemljejo kot priložnost za spodbujanje  moralnega razvoja in osebno rast tako učiteljev kot dijakov. Na omenjenih šolah smo z učitelji  identificirali problematiko, ki so jo izpostavili kot najbolj perečo in zastavili način dela. Tako smo podrobneje pričeli s sistematično analizo konfliktnih situacij ter spoznavanjem in uresničevanjem vzgojnih projektov, s pomočjo katerih spodbujamo pripravljenost za vstopanje v kakovostne odnose z vrstniki in odraslimi, ki se razlikujejo po življenjskem stilu, navadah, vrednotah in doživljanju ter preventivno krepimo prosocialno in moralno naravnanost do sočloveka. Ti tematiki sta predstavljeni v priročniku, ki je razdeljen na več delov.

V prvem delu smo na kratko predstavili izhodiščne teoretske ideje, na katere smo se upirali tako pri usposabljanju sodelujočih učiteljev kot tudi pri oblikovanju didaktičnega materiala in analizi nastalih primerov. V drugem delu smo predstavili način dela z učitelji na šolah. Tretji del je odslikava dejanj. Tukaj smo predstavili, kaj je nastajalo, izpostavili dobre in šibke plati dela in skozi analizo izbranih primerov pokazali, kam smo prišli in kje so še možnosti, da stvari izboljšamo, pogledamo drugače. V sklepnem delu so predstavljene tudi refleksije sodelujočih učiteljev, ki opisujejo njihovo doživljanje in vrednotenje tovrstnega dela. Da bi priročnik res prikazal celotno delo z učitelji, smo dodali še izročke predavanja dr. Robija Krofliča, ki ga je imel ob zaključku projekta in je bilo namenjeno celotnemu učiteljskemu zboru obeh sodelujočih šol. Priročnik dopolnjujejo še priloge, ki so nastale kot delovno gradivo in bralcu služijo kot pomoč ali opora pri reševanju konfliktih situacij in načrtovanju vzgojnih projektov. Namen delovnih listov je, da usmerjajo k razmisleku in spodbujajo, da zapišemo, kar mislimo in tako z jasno formulacijo v besedi raziskujemo dileme, preverjamo razumevanje in reflektiramo svojo vlogo, svoje namere in delovanje.