Proces nastajanja šolskih pravil


Šolam smo ponudili podporo pri analizi in pripravi šolskih pravil. Pripravili smo »Protokol za pripravo in analizo šolskih pravil«, ki predvidi proces revidiranja šolskih pravil v treh korakih:


1. KORAK: Pregled obstoječih zakonskih določil in šolskih pravil
ter njihova umestitev v vsebinske sklope. Predlagali smo naslednja področja:

  • organiziranost (npr. trajanje pouka, odmori, malica …),
  • varnost, nasilje (npr. prepoved alkohola, orožja …),
  • sobivanje, medsebojni odnosi (odnosi med dijaki, odnosi med dijaki in učitelji, odnosi med učitelji),
  • materialna škoda,
  • izostajanje od pouka,
  • razno.

2. KORAK: Razvrstitev pravil na trajna in procesna pravila

Pravila smo klasificirali:

  • Trajni vidik: norme, o katerih se ne moremo pogajati in izhajajo iz zakonskih določil (primer trajnega vidika je prepoved uživanja alkohola, ki jo določa Pravilnik o šolskem redu).
  • Procesni vidik: pravila, ki jih določijo strokovni delavci šole in dijaki – pravila, o katerih se je mogoče pogajati, jih argumentirati ….; ta pravila se lahko glede na izkušnje vsakodnevnega življenja v šoli spreminjajo (primer procesnega vidika so dežurstvo, garderobne omarice, odnosi med učiteljem in dijaki, izrekanje alternativnih ukrepov …).


3. KORAK: Utemeljitev pravil z vidika dijakov in z vidika učiteljev

Ko so pravila umeščena v vsebinske sklope in razdeljena na trajna in procesna pravila, jih je potrebno utemeljiti tako, da odgovorimo na vprašanje:

  • Kaj to pravilo pomeni za učitelje – katere pravice in odgovornosti izhajajo iz tega pravila za učitelje?
  • Kaj to pravilo pomeni za dijake – katere pravice in odgovornosti izhajajo iz tega pravila za dijake?


Protokol je lahko osnova za določanje šolskih pravil, pri čemer sodelujejo tudi dijaki. Pogoj za uspeh je, da vodstvo šole podpira proces nastajanja šolskih pravil, da vsebinsko sodeluje pri nastajanju šolskih pravil cela šola (vodstvo, vsi učitelji in dijaki) in da so pri nastajanju pravil dijaki tudi slišani, ne zgolj vključeni!