Poklicna matura

Poklicna matura se izvaja v skladu z Zakonom o maturi (Ur.l. RS, št.15/03 in št. 1/07), Pravilnikom o poklicni maturi (Ur.l. RS, št. 44/2008, št. 9/2009 in št. 40/2011), Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 6/2006, št. 17/2006, št. 38/2007 in št. 48/2010) in Pravilnikom o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/2008).


Poklicno maturo vodi in koordinira državna komisija za poklicno maturo, ki jo vodi dr. Boris Dular in opravlja zakonsko predpisane naloge.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega sta dva predmeta obvezna, dva pa izbirna.   

Obvezna predmeta sta:

  • slovenščina oz. italijanščina oz. madžarščina (na narodno dvojezičnem območju) in
  • drugi predmet je izpit, sestavljen iz temeljnega strokovnega znanja, ki ga kandidati usvojijo pri obveznih strokovnih modulih.

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

  • matematika ali tuji jezik (po izbiri kandidata) in
  • četrti predmet (izdelek oziroma storitev z zagovorom, izpitni nastop in zagovor).

Letos kandidati opravljajo poklicno maturo v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo 2012. V njem lahko najdejo vse informacije o vsebini in izvedbi posameznih izpitov poklicne mature.  

Informacije o doseganju standardov znanja za posamezen predmet poklicne mature najdejo kandidati v predmetnih izpitnih katalogih, ki so objavljeni na spletnih straneh

Za del poklicne mature, kjer se ugotavlja doseganje poklicnih kompetenc in strokovna usposobljenost kandidatov, skrbi Center RS za poklicno izobraževanje.  

Informacije o izvedbi drugega in četrtega predmeta poklicne mature lahko šole dobijo v spletni učilnici POKLICNA MATURA

Pisni izpit drugega predmeta poklicne mature se izvede v skladu z Navodili za pripravo izpitnih kompletov za drugi predmet poklicne mature, ki jih je določila Državna komisija za poklicno maturo v skladu s 4. odstavkom 32. člena Zakona o maturi na svoji 15. redni seji, dne 15. decembra 2009.

Drugi in četrti predmet poklicne mature se izvajata in ocenjujeta interno.

Izpitna gradiva za drugi in četrti predmet poklicne mature pripravljajo učitelji na podlagi priporočil, ki so objavljena na naših spletnih straneh Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta poklicne mature. Priporočena dokumentacija za četrti predmet.


Oseba za stike:
Breda Zupanc,
višja svetovalka področja III