Zaključni izpiti


Zaključni izpit v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja se izpelje v skladu z izobraževalnim programom in s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Ur. l. št. 56/2008, št. 50/2010 in št. 23/2011).


Zaključne izpite vodi in koordinira Državna komisija za zaključni izpit, ki jo vodi Marjan Zaletelj. Državna komisija za zaključni izpit je sestavljena iz predstavnikov: Ministrstva za šolstvo in šport, Centra RS za poklicno izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo, socialnih partnerjev in šol, izvajalk zaključnega izpita.


Zaključni izpit opravljajo vsi kandidati, ne glede na vrsto učne pogodbe (individualna, kolektivna). Zaključni izpit lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih. Ocenjevanje izpitov poteka interno in ga izvedejo učitelji na šoli.


Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvede v skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom in vključuje izkazovanje teoretičnih in praktičnih znanj. Konča se z zagovorom. Priporoča se, da so teme izpita čim bolj povezane z lokalnim delovnim okoljem. Izdelek oziroma storitev se v skladu z odločitvijo šolske komisije za zaključni izpit lahko izvaja individualno ali skupinsko. Kandidati morajo izkazati doseganje ciljev iz načrtovanja, izvedbe izdelka oziroma opravljanja storitve, vodenja dokumentacije in zagovora. Če se izpit izvaja skupinsko, pomeni, da dela vsak kandidat v okviru skupne teme natančno določene naloge, ki jih je mogoče oceniti. Vsi kandidati, ki so vključeni v skupinsko delo, pa morajo poznati skupne cilje.


Priprave na izdelek oziroma storitev potekajo v zaključnem letniku. Posamezna faza izdelka oziroma storitve se lahko izvaja tudi pred šolsko izpitno komisijo. Izdelek oziroma storitev ocenjuje mentor, pri ocenjevanju pa  lahko sodelujejo tudi drugi učitelji in strokovni delavci, če tako določi šolska komisija za zaključni izpit.


Izpiti se ocenjuje z ocenami od 2 do 5 in opisno oceno »ni opravil«. Ocene se pretvorijo v točke. Splošni učni uspeh pri zaključnem izpitu se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo.


Za kakovostno izvedbo zaključnega izpita, kjer kandidati izkazujejo poklicne kompetence je za učitelje pripravljena publikacija Izdelek oziroma storitev in zagovor.


Breda Zupanc, višja svetovalka področja III