Izobraževalni programi

Na področju strojništva in geotehnike oziroma rudarstva se dijaki izobražujejo na vseh nivojih od poklicnega do višješolskega strokovnega izobraževanja.

Prenovljeni izobraževalni programi so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov, ki so podlaga prenove izobraževalnih programov in so po sprejemu objavljeni v Uradnem listu RS, podatki pa so na voljo na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča. Poklicni standardi so hkrati ali kot samostojni lahko tudi podlaga za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v sistemu certificiranja.

Povezave do vseh katalogov znanj in izpitnih katalogov so omogočene iz spletne strani Ministrstva za šolstvo in šport, kjer so za vsako vpisno leto predstavljeni Srednješolski izobraževalni programi.  Na spletni strani ministrstva so objavljeni tudi višješolski izobraževalni programi. Katalogi znanj za strokovne module v posameznih javno veljavnih izobraževalnih programih in izpitni katalogi za zaključevanje izobraževanja so objavljeni na spletni strani CPI v programoteki, katalogi znanj splošnoizobraževalnih predmetov pa na spletni strani Zavoda za šolstvo.

Novi programi vsebujejo temeljne novosti ter strateške usmeritve in cilje priprave izobraževalnih programov v smislu fleksibilnih in odprtih, evropsko primerljivih programov. Večji poudarek je namenjen povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja s ciljem doseči večjo notranjo vsebinsko povezanost in prepletenost znanja z razvojem poklicnih in ključnih kompetenc, ki vodijo do celovite usposobljenosti za poklic. Po novih smernicah kompetenčno zasnovanih in modularno grajenih izobraževalnih programov so pripravljeni programi, ki so se prvič začeli izvajati s šolskim letom 2008/09. Kot nova izobraževalna programa sta bila med zadnjimi leta 2015 pripravljena program SSI Metalurški tehnik in program SPI Strojni mehanik, ki se kar nekaj let nista izvajala.

Na področju višješolskega strokovnega izobraževanja se na področjih izvajajo programi: Strojništvo, Mehatronika ter Geotehnologija in rudarstvo, v šolskem letu 2012/13 pa sta bila razpisana tudi nova programa Avtoservisni menedžment in Bionika.

Več o posameznih programih in poklicih si lahko preberete v poklicnem kažipotu.